algazaras / Xu

Scrapes sede.xunta.es

Sede Electrónica - Xunta de Galicia


Contributors algazaras

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... 10 20 30 40 {'detalle-procedemento?codCons=MR&codProc=265B&procedemento=MR265B': u' Inicio da subministraci\xf3n de produtos l\xe1cteos aos centros escolares. ', 'detalle-procedemento?codCons=BS&codProc=103E&procedemento=BS103E': u' Autorizaci\xf3n de inicio de actividades de centros e programas de servizos sociais. ', 'detalle-procedemento?codCons=PR&codProc=970A&procedemento=PR970A': u' Bolsas de estad\xeda do consello da cultura galega na casa de Vel\xe1zquez en Madrid. ', 'detalle-procedemento?codCons=TR&codProc=363A&procedemento=TR363A': u' Subvenci\xf3ns para o financiamento das bolsas \xe1s persoas novas que realizan pr\xe1cticas non laborais en empresas. ', 'detalle-procedemento?codCons=MR&codProc=250A&procedemento=MR250A': u' Pagamentos directos \xe1 agricultura e \xe1 gandar\xeda e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xesti\xf3n e control. ', 'detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=702B&procedemento=ED702B': u' Obtenci\xf3n da avaliaci\xf3n previa \xe1 contrataci\xf3n de profesorado polas universidades do Sistema universitario de Galicia. ', 'detalle-procedemento?codCons=PE&codProc=401E&procedemento=PE401E': u' Transmisi\xf3n do permiso de explotaci\xf3n para embarcaci\xf3n. ', 'detalle-procedemento?codCons=MT&codProc=101D&procedemento=MT101D': u' Resoluci\xf3n de instrumentos de planeamento urban\xedstico. Aprobaci\xf3n definitiva. ', 'detalle-procedemento?codCons=SA&codProc=703A&procedemento=SA703A': u' Autorizaci\xf3n das entidades de formaci\xf3n do persoal operador de aparellos de bronceado. ', 'detalle-procedemento?codCons=PE&codProc=506A&procedemento=PE506A': u' Autorizaci\xf3ns para cambios de localizaci\xf3n de viveiros. ', 'detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=601A&procedemento=ED601A': u' Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociaci\xf3ns de nais e pais do alumnado dos centros p\xfablicos non universitarios dependentes da Conseller\xeda de Cultura, Educaci\xf3n e Ordenaci\xf3n Universitaria. ', 'detalle-procedemento?codCons=MR&codProc=651B&procedemento=MR651B': u' Axudas para a construci\xf3n de punto de auga en montes veci\xf1ais en man com\xfan e Sofor (Li\xf1a II: subvenci\xf3ns para a construci\xf3n de puntos de auga). ', 'detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=511E&procedemento=ED511E': u' Acceso e admisi\xf3n ao grao superior das ensinanzas profesionais de artes pl\xe1sticas e dese\xf1o. ', 'detalle-procedemento?codCons=VI&codProc=408F&procedemento=VI408F': u' Cualificaci\xf3n provisional para participar no programa de rexeneraci\xf3n e renovaci\xf3n urbanas no \xe1mbito da ari dos cami\xf1os de Santiago. ', 'detalle-procedemento?codCons=AU&codProc=208A&procedemento=AU208A': u' Concesi\xf3n de augas. ', 'detalle-procedemento?codCons=IF&codProc=205Z&procedemento=IF205Z': u' Conduci\xf3n paralela. ', 'detalle-procedemento?codCons=IF&codProc=205K&procedemento=IF205K': ' Movemento de Terras. ', 'detalle-procedemento?codCons=TR&codProc=359G&procedemento=TR359G': u' Inscrici\xf3n da suspensi\xf3n, disoluci\xf3n ou baixa da asociaci\xf3n no Rexistro de Asociaci\xf3ns Profesionais de Traballadores Aut\xf3nomos. ', 'detalle-procedemento?codCons=IN&codProc=847A&procedemento=IN847A': u' Subvenci\xf3ns para o fomento do uso das deduci\xf3ns fiscais e das bonificaci\xf3ns na cotizaci\xf3n \xe1 seguridade social por actividades de investigaci\xf3n, desenvolvemento e innovaci\xf3n, no \xe1mbito da Comunidade Aut\xf3noma de Galicia. ', 'detalle-procedemento?codCons=IN&codProc=227A&procedemento=IN227A': u' Comunicaci\xf3n de datos para a inscripci\xf3n na secci\xf3n primeira de establecementos comerciais permanentes. ', 'detalle-procedemento?codCons=PE&codProc=402C&procedemento=PE402C': u' Inscrici\xf3n no censo de embarcaci\xf3ns autorizadas na reserva mari\xf1a r\xeda de Cedeira. ', 'detalle-procedemento?codCons=TR&codProc=852A&procedemento=TR852A': u' Axudas destinadas a acci\xf3ns de fomento da prevenci\xf3n de riscos labor\xe1is. ', 'detalle-procedemento?codCons=TR&codProc=359B&procedemento=TR359B': u' Inscrici\xf3n da modificaci\xf3n de estatutos no Rexistro de Asociaci\xf3ns Profesionais de Traballadores Aut\xf3nomos. ', 'detalle-procedemento?codCons=PR&codProc=601A&procedemento=PR601A': u' Tramitaci\xf3n dos convenios de colaboraci\xf3n subscritos pola AMTEGA. ', 'detalle-procedemento?codCons=BS&codProc=420A&procedemento=BS420A': u' Axudas para o mantemento das escolas infant\xeds 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social. ', 'detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=505B&procedemento=ED505B': u' Convocatoria para a participaci\xf3n no proxecto Educaci\xf3n Dixital E-DIXGAL. ', 'detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=431D&procedemento=ED431D': u' Axudas para a consolidaci\xf3n e estruturaci\xf3n de unidades de investigaci\xf3n competitivas e outras acci\xf3ns de fomento nas universidades do SUG-redes. ', 'detalle-procedemento?codCons=SI&codProc=427D&procedemento=SI427D': u' Subvenci\xf3ns a entidades locais para a mellora do equipamento dos Centros de Informaci\xf3n \xe1s Mulleres (CIM). ', 'detalle-procedemento?codCons=SI&codProc=427B&procedemento=SI427B': u' Axudas e subvenci\xf3ns a entidades locais: Programa de CIM. ', 'detalle-procedemento?codCons=MR&codProc=701C&procedemento=MR701C': u' Selecci\xf3n de Grupos de Desenvolvemento Rural e das estratexias de desenvolvemento local para a medida Leader de Galicia 2014-2020 ', 'detalle-procedemento?codCons=IN&codProc=417M&procedemento=IN417M': u' Axudas para o aforro e eficiencia enerx\xe9tica : bombas de calor xeot\xe9rmicas(BCX) ', 'detalle-procedemento?codCons=TR&codProc=358A&procedemento=TR358A': u' Subvenci\xf3ns \xe1s entidades asociativas de traballadores aut\xf3nomos. ', 'detalle-procedemento?codCons=TU&codProc=984K&procedemento=TU984K': ' Cesamento da actividade ou reformas non substanciais dos establecementos hoteleiros. ', 'detalle-procedemento?codCons=IN&codProc=809A&procedemento=IN809A': u' Bolsas para estad\xedas f\xf3ra da comunidade aut\xf3noma. ', 'detalle-procedemento?codCons=VI&codProc=490A&procedemento=VI490A': u' Premios de arquitectura e rehabilitaci\xf3n da Comunidade Aut\xf3noma de Galicia. ', 'detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=441B&procedemento=ED441B': u' Bolsas destinadas aos/as estudantes universitarios/as que participan en programas de mobilidade con pa\xedses extracomunitarios. ', 'detalle-procedemento?codCons=MR&codProc=708A&procedemento=MR708A': u' Subvenci\xf3ns a proxectos de investimento en actividades non agr\xedcolas. ', 'detalle-procedemento?codCons=VI&codProc=437A&procedemento=VI437A': u' Subvenci\xf3ns do programa de apoio \xe1 implantaci\xf3n do informe de avaliaci\xf3n de edificios.Plan estatal 2013-2016. ', 'detalle-procedemento?codCons=MR&codProc=404A&procedemento=MR404A': u' Axudas \xe1 incorporaci\xf3n de mozos/as \xe1 actividade agraria. ', 'detalle-procedemento?codCons=BS&codProc=403D&procedemento=BS403D': u' Axudas para a creaci\xf3n/construci\xf3n de escolas infant\xeds 0-3 en poligonos industriais e/ou parques empresariais. '} vv4: Inicio da subministración de produtos lácteos aos centros escolares. ya0 1 vv4: Autorización de inicio de actividades de centros e programas de servizos sociais. ya0 2 vv4: Bolsas de estadía do consello da cultura galega na casa de Velázquez en Madrid. ya0 3 vv4: Subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas. ya0 4 vv4: Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control. ya0 5 vv4: Obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema universitario de Galicia. ya0 6 vv4: Transmisión do permiso de explotación para embarcación. ya0 7 vv4: Resolución de instrumentos de planeamento urbanístico. Aprobación definitiva. ya0 8 vv4: Autorización das entidades de formación do persoal operador de aparellos de bronceado. ya0 9 vv4: Autorizacións para cambios de localización de viveiros. ya0 10 vv4: Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. ya0 11 vv4: Axudas para a construción de punto de auga en montes veciñais en man común e Sofor (Liña II: subvencións para a construción de puntos de auga). ya0 12 vv4: Acceso e admisión ao grao superior das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño. ya0 13 vv4: Cualificación provisional para participar no programa de rexeneración e renovación urbanas no ámbito da ari dos camiños de Santiago. ya0 14 vv4: Concesión de augas. ya0 15 vv4: Condución paralela. ya0 16 vv4: Movemento de Terras. ya0 17 vv4: Inscrición da suspensión, disolución ou baixa da asociación no Rexistro de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos. ya0 18 vv4: Subvencións para o fomento do uso das deducións fiscais e das bonificacións na cotización á seguridade social por actividades de investigación, desenvolvemento e innovación, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. ya0 19 vv4: Comunicación de datos para a inscripción na sección primeira de establecementos comerciais permanentes. ya0 20 vv4: Inscrición no censo de embarcacións autorizadas na reserva mariña ría de Cedeira. ya0 21 vv4: Axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laboráis. ya0 22 vv4: Inscrición da modificación de estatutos no Rexistro de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos. ya0 23 vv4: Tramitación dos convenios de colaboración subscritos pola AMTEGA. ya0 24 vv4: Axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social. ya0 25 vv4: Convocatoria para a participación no proxecto Educación Dixital E-DIXGAL. ya0 26 vv4: Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG-redes. ya0 27 vv4: Subvencións a entidades locais para a mellora do equipamento dos Centros de Información ás Mulleres (CIM). ya0 28 vv4: Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de CIM. ya0 29 vv4: Selección de Grupos de Desenvolvemento Rural e das estratexias de desenvolvemento local para a medida Leader de Galicia 2014-2020 ya0 30 vv4: Axudas para o aforro e eficiencia enerxética : bombas de calor xeotérmicas(BCX) ya0 31 vv4: Subvencións ás entidades asociativas de traballadores autónomos. ya0 32 vv4: Cesamento da actividade ou reformas non substanciais dos establecementos hoteleiros. ya0 33 vv4: Bolsas para estadías fóra da comunidade autónoma. ya0 34 vv4: Premios de arquitectura e rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia. ya0 35 vv4: Bolsas destinadas aos/as estudantes universitarios/as que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios. ya0 36 vv4: Subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas. ya0 37 vv4: Subvencións do programa de apoio á implantación do informe de avaliación de edificios.Plan estatal 2013-2016. ya0 38 vv4: Axudas á incorporación de mozos/as á actividade agraria. ya0 39 vv4: Axudas para a creación/construción de escolas infantís 0-3 en poligonos industriais e/ou parques empresariais. ya0 40

Data

Downloaded 1 time by algazaras

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (643 KB) Use the API

rows 10 / 40

URL Descripcion Titulo Administracion
<div ><div ><div ><h2>Forma presentación</h2><p>Tramitación en liña</p><div ><a href="https://sede.xunta.es/solicitudes/presentacion/generarSolicitudes.do?codCons=MR&codProc=265B&procedemento=MR265B&request_locale=gl" target="_new">Iniciar presentación electrónica na sede</a><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/jQuery("#MR265BFICHA").click(function(){if(navegadorPDF!=null){jQuery("#botonContinuar_PDF").attr("href",jQuery("#MR265BFICHA").attr("href"));jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").removeClass("noveo");jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").dialog({width:400,height:200,resizable:false,modal:true});jQuery(".ui-dialog-overlay").css("opacity","0.5");return false}else{return true}});/*]]>*/</script><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Iniciar presentación electrónica na sede:</strong>entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.</span></div></div></div></div></div><br /><br /><span ></span></div><p>Presencial</p><div ><a href="http://www.xunta.es/formularios/generarPlantillaPDF?conselleria=MR&procedimiento=265B&version=0.0&idioma=gl_ES" target="_new">Modelo de solicitude</a><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Descargar solicitude: </strong>entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia. </span></div></div></div></div></div></div></div><div ><h2>Datos solicitude</h2><p>Prazo de presentación: <span >Aberto todo o ano. </span></p><p><span >Dende o 1 de marzo de 2016.</span></p><p>Prazo de resolución: <span > 15 días</span></p><p>Sentido do silencio administrativo: <span >Negativo</span></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=MR&codProc=265B&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div > <ul><li>Comunicación segundo o modelo do Anexo III desta Resolución.</li><li>Relación en que figuren os datos correspondentes ao/os centro/s escolar/es, axustada ao modelo de anexo III-C, acompañada da aceptación de compromisos e da certificación de datos de cada centro, de acordo cos anexos III-A e III-B.</li><li>A presentación da documentación complementaria farase nos termos establecidos no artigo 7.3 desta resolución. Os datos relativos á matrícula e número de alumnos/as que figuran no certificado de datos do centro poderanse incorporar posteriormente, pero en todo caso antes da solicitude do primeiro pagamento. </li></ul></div><div ><div ><p>Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica</p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/documentacion-de-gran-tamano">Instrucións</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=MR&codProc=265B&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><div ><span >Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono</span><span > 012 </span><span >ou enviando un correo a</span><span > 012@xunta.gal</span></div></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL</strong></p><p><strong>FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA (FOGGA)</strong></p><p><strong>SUBDIRECCIÓN XERAL DE XESTIÓN DA PAC</strong></p><p>SERVIZO DO SECTOR LÁCTEO E MERCADOS AGRÍCOLAS <br />Rúa dos Irmandiños, s/n - Salgueiriños <br />15701SANTIAGO DE COMPOSTELA<br />Teléfono: <span >981540079</span>Fax: <span >981546268</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA</strong></p><p>SERVIZO TERRITORIAL DO FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA <br />Praza Luis Seoane, s/n <br />15008A CORUÑA<br />Teléfono: <span >981184525</span>Fax: <span >981184559</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO</strong></p><p>SERVIZO TERRITORIAL DO FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA <br />Rolda da Muralla, 70 <br />27071LUGO<br />Teléfono: <span >982294462</span>Fax: <span >982294411</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE</strong></p><p>SERVIZO TERRITORIAL DO FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA <br />Rúa do Paseo, 22 - 1º <br />32003OURENSE<br />Teléfono: <span >988386948</span>Fax: <span >988386940</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA</strong></p><p>SERVIZO TERRITORIAL DO FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA <br />Paseo de Cervantes, 7-1º <br />36002PONTEVEDRA<br />Teléfono: <span >986805455</span>Fax: <span >986805569</span><br /></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=MR&codProc=265B&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p>As persoas solicitantes autorizadas de acordo co establecido no artigo 7 desta Resolución comunicarán, en calquera momento e unha vez aprobado polo órgano competente o calendario escolar para o curso correspondente, o inicio da subministración.</p></div><div ><h2>Beneficiarios:</h2><p>Centros escolares.</p></div><div > <h2>Requisitos:</h2> <p>A comunicación do inicio da subministración presentarase na forma establecida no punto 2 do artigo 7 desta Resolución.<br /><br />No prazo de quince días desde a dita comunicación, o servizo territorial correspondente do Fogga, á vista da documentación achegada, validará expresamente o inicio da subministración con efectos do día seguinte ao da comunicación do seu inicio.<br /><br />Os datos relativos á matrícula e número de alumnos/as que figuran no certificado de datos do centro poderanse incorporar posteriormente, pero en todo caso antes da solicitude do primeiro pagamento.</p> </div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=MR&codProc=265B&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Resolución do 17 de febreiro de 2016 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de leite e determinados produtos lácteos ao alumnado de centros escolares e se convocan para o ano 2016 (DOG nº 40 do 29 de febreiro de 2016).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160229/AnuncioG1534-190216-0001_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=MR&codProc=265B&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div></div>
Inicio da subministración de produtos lácteos aos centros escolares.
Comunidades Autónomas>>Xunta de Galicia
<div ><div ><div ><h2>Forma presentación</h2><p>Tramitación en liña</p><div ><a href="https://sede.xunta.es/solicitudes/presentacion/generarSolicitudes.do?codCons=BS&codProc=103E&procedemento=BS103E&request_locale=gl" target="_new">Iniciar presentación electrónica na sede</a><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/jQuery("#BS103EFICHA").click(function(){if(navegadorPDF!=null){jQuery("#botonContinuar_PDF").attr("href",jQuery("#BS103EFICHA").attr("href"));jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").removeClass("noveo");jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").dialog({width:400,height:200,resizable:false,modal:true});jQuery(".ui-dialog-overlay").css("opacity","0.5");return false}else{return true}});/*]]>*/</script><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Iniciar presentación electrónica na sede:</strong>entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.</span></div></div></div></div></div><br /><br /><span ></span></div><p>Presencial</p><div ><a href="http://www.xunta.es/formularios/generarPlantillaPDF?conselleria=BS&procedimiento=103E&version=0.0&idioma=gl_ES" target="_new">Modelo de solicitude</a><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Descargar solicitude: </strong>entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia. </span></div></div></div></div></div></div></div><div ><h2>Datos solicitude</h2><p>Prazo de presentación: <span >Aberto todo o ano</span></p><p><span ></span></p><p>Prazo de resolución: <span > Seis meses</span></p><p>Sentido do silencio administrativo: <span >Negativo</span></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=BS&codProc=103E&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div > <ul><li>Solicitude de autorización normalizada (anexo II) asinada polo titular oe representante legal da que dependa o centro ou programa.</li><li>Copia da documentación, en virtude da cal se acredite o dereito polo cal se dispón do inmoble do centro ou da instalación de referencia do programa. </li><li>Proxectos de pólizas de seguros que se van subscribir, de conformidade co disposto no artigo 7.1 letra d) deste decreto.</li><li>Proxecto de normas de funcionamento e, se é o caso, modelo de contrato a asinar coas persoas usuarias, e réxime de prezos ou tarifas.</li><li>Relación de persoal facendo constar o número de efectivos, a súa dedicación ao servizo, a súa relación laboral ou contractual coa entidade titular e as súas titulacións. A especialización profesional do persoal deberá axustarse á tipoloxía do servizo social de que se trate. Así mesmo, achegaranse os datos persoais e de titulación da persoa responsable da dirección ou da coordinación do servizo.</li><li>Certificado asinado polo/a representante legal da entidade titular no que acredite:<br /><br />1.º A efectiva finalización das obras necesarias para o acondicionamento do inmoble.<br /><br />2.º A disposición do equipamento necesario para a posta en funcionamento da actividade.<br /><br />3.º A disposición das autorizacións e licenzas preceptivas sobre o inmoble e sobre a actividade que se vai desenvolver, sobre os equipos e instalacións das que se dispón ou ben a acreditación de telas solicitadas. <br /><br />4.º Compromiso de subscribir as pólizas de seguros exixibles, de conformidade cos proxectos de pólizas presentados, a partir do momento no que inicie a actividade.<br /><br />5.º Compromiso de implantación das medidas de emerxencia e/ou autoprotección exixibles en función da tipoloxía e número de prazas do centro.</li><li>Xustificante acreditativo de ter satisfeitas as taxas de autorización de inicio de actividades de centros ou programas de servizos sociais exixidas na normativa vixente.</li><li>Toda aqueloutra documentación exixida pola normativa específica que lle resulte de aplicación ao centro, programa ou servizo concreto. </li></ul></div><div ><div ><p>Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica</p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/documentacion-de-gran-tamano">Instrucións</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=BS&codProc=103E&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><div ><span >Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono</span><span > 012 </span><span >ou enviando un correo a</span><span > 012@xunta.gal</span></div></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL</strong></p><p><strong>SECRETARÍA XERAL TÉCNICA</strong></p><p><strong>SUBDIRECCIÓN XERAL DE AUTORIZACIÓN E INSPECCIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS</strong></p><p>SERVIZO DE INSPECCIÓN DE MAIORES, DISCAPACIDADE E DEPENDENCIA <br />Edificio administrativo San Caetano, s/n <br />15781SANTIAGO DE COMPOSTELA<br />Teléfono: <span >981957681</span>Fax: <span >981957697</span><br />Email: <span >inspeccion.maioresediscapacitados@xunta.</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL</strong></p><p><strong>SECRETARÍA XERAL TÉCNICA</strong></p><p><strong>SUBDIRECCIÓN XERAL DE AUTORIZACIÓN E INSPECCIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS</strong></p><p>SERVIZO DE INSPECCIÓN DE SERVIZOS COMUNITARIOS E INCLUSIÓN SOCIAL <br />Edificio administrativo San Caetano, s/n <br />15890SANTIAGO DE COMPOSTELA<br />Teléfono: <span >981540041</span>Fax: <span >981957697</span><br />Email: <span >servizos.comunitarioseinclusion@xunta.es</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL</strong></p><p><strong>SECRETARÍA XERAL TÉCNICA</strong></p><p><strong>SUBDIRECCIÓN XERAL DE AUTORIZACIÓN E INSPECCIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS</strong></p><p>SERVIZO DE INSPECCIÓN DE FAMILIA E MENORES <br />Edificio administrativo San Caetano, s/n <br />15781SANTIAGO DE COMPOSTELA<br />Teléfono: <span >981545688</span>Fax: <span >981957697</span><br />Email: <span >inspeccion.familiaemenores@xunta.es</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA</strong></p><p>Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º <br />15008A CORUÑA<br />Teléfono: <span >981185771</span>Fax: <span >981185701</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO</strong></p><p>Ronda da Muralla, 70 <br />27071LUGO<br />Teléfono: <span >982294289</span>Fax: <span >982294359</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE</strong></p><p>Avda. de la Habana, 79 <br />32004OURENSE<br />Teléfono: <span >988386196</span>Fax: <span >988386838</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE VIGO</strong></p><p>R/ Concepción Arenal, 8 <br />36201VIGO<br />Teléfono: <span >986817217</span>Fax: <span >986817637</span><br /></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=BS&codProc=103E&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p>Tramitar a autorizacion para o inicio de actividade de centros e programas de servizos sociais.</p></div><div ><h2>Beneficiarios:</h2><p>Entidades prestadoras de servizos sociais, públicas ou privadas que desenvolvan servizos ou programas de servizos sociais, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 66 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.</p></div><div > <h2>Requisitos:</h2> <p>Todos os centros e programas de servizos sociais, de conformidade coa normativa que os regula, deben:<br /><br />a) Estar correctamente identificados e sinalizados no exterior das súas instalacións, agás que a natureza e finalidade do servizo o desaconselle. Así mesmo, debe sinalizarse o interior das instalacións para facilitar o acceso, a orientación e a información sobre a localización dos servizos para todas as persoas. <br /><br />b) Dispoñer dunhas normas de funcionamento, visadas polo órgano competente en materia de autorización e inspección de servizos sociais da Xunta de Galicia, que garantan o respecto aos dereitos das persoas usuarias e establezan as condicións de prestación e desenvolvemento dos servizos.<br /><br />c) Contar cun rexistro de altas e baixas de persoas usuarias e cun expediente individual de cada unha delas, coa documentación mínima necesaria que determine a normativa específica que lle resulte de aplicación. En todo caso, a entidade deberá garantir a protección dos datos de carácter persoal de conformidade co establecido na Lei 15/1999, do 13 de decembro, en todo o que lle sexa de aplicación.<br /><br />d) Dispoñer da póliza de seguros de danos necesarias para garantir a reparación dos sinistros do edificio, así como de póliza de seguro de responsabilidade civil que garanta a cobertura das indemnizacións ás persoas usuarias e/ou a terceiros polos danos e prexuízos causados como consecuencia dos sinistros do edificio e/ou do de-senvolvemento dos servizos.<br /><br />e) Expoñer nun lugar visible ao público a documentación que acredite as autorizacións e licenzas concedidas, as normas de funcionamento previamente visadas pola Administración e o cartel informativo sobre a existencia dun libro de reclamacións a disposición das persoas usuarias. Ademais, exporase a información básica referida aos servizos prestados, ao horario e aos períodos de funcionamento do servizo, así como, cando a natureza do servizo non o desaconselle, os prezos ou as tarifas exixibles pola prestación dos servizos, onde consten claramente as contías totais das prestacións básicas e dos servizos optativos ou susceptibles de cobramento a parte.<br /><br />f) Contar co equipamento mobiliario, as axudas técnicas, o material e o persoal necesario para o desenvolvemento axeitado dos servizos, segundo as características e necesidades das persoas destinatarias.<br /><br />g) Dispoñer de conexión telefónica co exterior e dun enderezo de correo electrónico.<br /><br />h) Contar cunha persoa que asuma a dirección ou coordine o programa ou servizo.<br /><br />2. Ademais dos requisitos xerais establecidos no punto anterior, as entidades titulares e as xestoras de servizos, centros e programas deberán adecuarse aos requisitos específicos que, de acordo coa súa tipoloxía e persoas ás que se dirixan, se establezan na normativa que lles resulte de aplicación, así como dispoñer no centro ou nas instalacións nas que se desenvolve o programa, de toda aquela documentación acreditativa do cumprimento destes.<br /><br />Para a tramitación desta autorización, no caso dos centros, é indispensable que as obras e instalacións estean totalmente rematadas e debidamente equipadas. <br /><br />No caso de centros, de non contar coa previa autorización para a creación/construción do centro, achegarase neste procedemento toda a documentación precisa para a súa tramitación co fin de resolver conxuntamente as dúas autorizacións.</p> </div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=BS&codProc=103E&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Lei 13/2008, do 3 de decembro de servizos sociais de Galicia (DOG nº 245 do 18 de decembro de 2008).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20081218/Anuncio5192E_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia (DOG nº 14 do 20 de xaneiro de 2012).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120120/AnuncioCA05-120112-10908_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=BS&codProc=103E&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div></div>
Autorización de inicio de actividades de centros e programas de servizos sociais.
Comunidades Autónomas>>Xunta de Galicia
<div ><div ><div ><h2>Forma presentación</h2><p>Tramitación en liña</p><div ><a href="https://sede.xunta.es/solicitudes/presentacion/generarSolicitudes.do?codCons=PR&codProc=970A&procedemento=PR970A&request_locale=gl" target="_new">Iniciar presentación electrónica na sede</a><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/jQuery("#PR970AFICHA").click(function(){if(navegadorPDF!=null){jQuery("#botonContinuar_PDF").attr("href",jQuery("#PR970AFICHA").attr("href"));jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").removeClass("noveo");jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").dialog({width:400,height:200,resizable:false,modal:true});jQuery(".ui-dialog-overlay").css("opacity","0.5");return false}else{return true}});/*]]>*/</script><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Iniciar presentación electrónica na sede:</strong>entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.</span></div></div></div></div></div><br /><br /><span ></span></div><p>Presencial</p><div ><a href="http://www.xunta.es/formularios/generarPlantillaPDF?conselleria=PR&procedimiento=970A&version=0.0&idioma=gl_ES" target="_new">Modelo de solicitude</a><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Descargar solicitude: </strong>entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia. </span></div></div></div></div></div></div></div><div ><h2>Datos solicitude</h2><p>Prazo de presentación: <span >21/04/2016 - 20/05/2016. </span></p><p><span >Un mes, que empezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.</span></p><p>Prazo de resolución: <span > Cinco meses</span></p><p>Sentido do silencio administrativo: <span >Negativo</span></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=PR&codProc=970A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div > <ul><li>Xunto coa solicitude (segundo o modelo que figura como anexo III desta resolución) presentarase, ademais, a seguinte documentación en orixinal ou copia:<ul><li>DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.</li><li>Título académico requirido no anexo correspondente (só no caso de non autorizar a súa consulta) ou, no caso de non telo, xustificación do pagamento dos dereitos de expedición.</li><li>Certificación académica oficial completa na cal se fará constar a nota media do expediente académico da titulación, obtida de acordo co baremo establecido na Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 15 de setembro de 2011 (DOG núm. 188, do 30 de setembro). Os/as titulados/as que accederon a estudos de 2º ciclo desde unha titulación de 1º ciclo deberán enviar, ademais, a certificación deste 1º ciclo, igualmente con expresión da nota media do expediente académico. <br /><br />Os e as solicitantes que cursasen os seus estudos en universidades non pertencentes ao Sistema universitario de Galicia e posúan certificación académica nun idioma distinto do galego ou do castelán deberán xuntar a correspondente tradución xurada. A certificación do expediente académico indicará: a data de iniciación e remate dos estudos, os créditos superados e as cualificacións obtidas. Deberá axustarse aos criterios estatais, tanto aos do Real decreto 1125/2003, do 5 de setembro, polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional (BOE núm. 224, do 18 de setembro), como aos que deben incluírse no suplemento europeo ao título (SET); e a nota media do expediente académico calcularase de acordo cos parámetros fixados pola devandita Resolución do 15 de setembro de 2011.</li><li>Currículo, que irá acompañado da documentación acreditativa dos requisitos específicos e méritos alegados. </li><li>Copia do título de lingua galega (nivel perfeccionamento ou Celga 4), só no caso de non autorizar a súa consulta.</li><li>Presentación dunha memoria explicativa do proxecto que presenta para a obtención da bolsa, segundo se especifica no anexo correspondente. A devandita memoria debe entregarse en formato A4, mecanografada a duplo espazo e por unha soa cara, e a súa extensión non será inferior a cinco nin superior a dez páxinas. A non presentación desta memoria suporá a exclusión do candidato ou candidata.</li></ul></li><li>As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es), de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.es/chave365). <br /><br />Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. <br /><br />Os formularios tamén estarán dispoñibles na páxina web do Consello da Cultura Galega (http://www.consellodacultura.gal). <br /><br />A presentación das solicitudes poderá, de igual forma, facerse de forma presencial no Rexistro do Consello da Cultura Galega (Pazo de Raxoi, 2º andar; praza do Obradoiro, 15705 Santiago de Compostela).</li><li>A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto nos artigos 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. <br /><br />A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. <br /><br />As copias dos documentos terán a mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.<br /><br />Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.<br /><br />No caso de que algún dos documentos que se van presentar de forma electrónica por parte da persoa solicitante ou representante supere os tamaños límites establecidos pola sede electrónica, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos. Para iso, e xunto co documento que se presenta, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaño máximo admitido da documentación complementaria para cada procedemento.<br /><br />A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados electronicamente accedendo á Carpeta do cidadán da persoa interesada ou presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. </li></ul></div><div ><div ><p>Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica</p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/documentacion-de-gran-tamano">Instrucións</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=PR&codProc=970A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><div ><span >Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono</span><span > 012 </span><span >ou enviando un correo a</span><span > 012@xunta.gal</span></div></div><div ><p><strong> VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA</strong></p><p><strong>CONSELLO DA CULTURA GALEGA</strong></p><p>Pazo de Raxoi, 2º andar-Praza do Obradoiro <br />15705SANTIAGO DE COMPOSTELA<br /><br /></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=PR&codProc=970A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p>Por medio desta resolución establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid, que se inclúen como anexos a esta resolución, na cal se detallan os requisitos específicos que deben reunir as persoas solicitantes, coa finalidade de contribuír ao estudo e investigación da proxección da cultura galega, especialmente no mundo francófono.<br /><br />A duración de cada unha das bolsas será de tres (3) meses e desenvolveranse preferentemente entre os meses de setembro e novembro de 2016. A data de incorporación ao centro establecerase na notificación da adxudicación da bolsa; en calquera caso, a data límite de finalización das bolsas será o 31 de decembro de 2016.<br /><br />As bolsas reguladas nesta resolución concederanse en réxime de concorrencia competitiva.</p></div><div ><h2>Beneficiarios:</h2><p>As persoas en que non concorra ningunha das circunstancias especificadas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e sempre que reúnan, ademais dos requisitos específicos que para cada bolsa se sinalen nos anexos desta resolución, os seguintes requisitos xerais, que deberán posuír no momento de rematar o prazo de presentación de solicitudes.<br /><br />Os/as bolseiros/as seleccionados/as quedarán obrigados/as a:<br />a) O cumprimento das obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.<br />b) Seguir as indicacións técnicas dos responsables da Casa de Velázquez en Madrid.<br />c) Achegar, ao finalizar a bolsa, unha memoria explicativa do resultado desta.</p></div><div > <h2>Requisitos:</h2> <p>a) Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea.<br />b) Estar en posesión da titulación académica requirida para a bolsa para a cal presente solicitude. A persoa solicitante deberá estar en posesión do título ou acreditar o pagamento dos dereitos para a súa expedición ao remate do prazo de presentación de solicitudes e ter acabados os estudos conducentes a el no curso académico 2010/11 ou posterior.<br />c) Acreditar coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4, agás os que acrediten estar en posesión do título de licenciado/a en Filoloxía Galega.<br />d) Non resultar beneficiario dunha bolsa para estadías convocada polo Consello da Cultura Galega en convocatorias anteriores.<br />e) Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 7 puntos, calculada de acordo cos parámetros publicados pola Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 15 de setembro de 2011 (DOG núm. 188, do 30 de setembro).</p> </div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=PR&codProc=970A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Resolución do 29 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid e se anuncia a súa convocatoria (DOG nº 75 do 20 de abril de 2016).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160420/AnuncioO111-080416-0003_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=PR&codProc=970A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div></div>
Bolsas de estadía do consello da cultura galega na casa de Velázquez en Madrid.
Comunidades Autónomas>>Xunta de Galicia
<div ><div ><div ><h2>Forma presentación</h2><p>Tramitación en liña</p><div ><a href="https://sede.xunta.es/solicitudes/presentacion/generarSolicitudes.do?codCons=TR&codProc=363A&procedemento=TR363A&request_locale=gl" target="_new">Iniciar presentación electrónica na sede</a><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/jQuery("#TR363AFICHA").click(function(){if(navegadorPDF!=null){jQuery("#botonContinuar_PDF").attr("href",jQuery("#TR363AFICHA").attr("href"));jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").removeClass("noveo");jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").dialog({width:400,height:200,resizable:false,modal:true});jQuery(".ui-dialog-overlay").css("opacity","0.5");return false}else{return true}});/*]]>*/</script><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Iniciar presentación electrónica na sede:</strong>entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.</span></div></div></div></div></div><br /><br /><span ></span></div><p>Presencial</p><div ><a href="http://www.xunta.es/formularios/generarPlantillaPDF?conselleria=TR&procedimiento=363A&version=0.0&idioma=gl_ES" target="_new">Modelo de solicitude</a><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Descargar solicitude: </strong>entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia. </span></div></div></div></div></div></div></div><div ><h2>Datos solicitude</h2><p>Prazo de presentación: <span >23/09/2016 - 15/11/2016. </span></p><p><span >Comezará ao día seguinte da publicación da presente orde e rematará o 15 de novembro de 2016.</span></p><p>Prazo de resolución: <span > Un mes</span></p><p>Sentido do silencio administrativo: <span >Negativo</span></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=TR&codProc=363A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div > <ul><li>Xunto coa solicitude haberá que presentar a seguinte documentación complementaria:<ul><li>a) Documento de identidade da persoa que actúa en nome e representación da persoa xurídica solicitante, no suposto de que non autorice a súa verificación no Sistema de verificación de datos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro.</li><li>b) NIF da entidade solicitante, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.</li><li>c) Documentación acreditativa da capacidade legal suficiente para asinar a solicitude (escritura notarial de poderes ou calquera outro medio válido en dereito).</li><li>d) Estatutos ou normas debidamente legalizadas polas que se rexe a entidade.</li><li>e) Acordo asinado para a realización de prácticas.</li><li>f) Declaración responsable da persoa nova, da carencia da educación/formación a que se refire o artigo 4.1 desta orde.</li><li>g) Programa de prácticas.</li></ul></li><li>As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluídos o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.es/chave365).<br /><br />Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.</li><li>Esta documentación poderase presentar electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Tamén se poderá presentar presencialmente na Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, por calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, indicando o número de rexistro de entrada da solicitude no suposto de ter feito a presentación electrónica previa.</li><li>Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente do formulario principal, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.</li><li>No suposto de que a solicitude non cumpra os requisitos sinalados na convocatoria ou a documentación presentada conteña erros ou sexa insuficiente, requirirase ao solicitante para que, nun prazo de 10 días, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, se considerará desistido da súa solicitude, logo de resolución que así o declare.</li><li>A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. </li></ul></div><div ><div ><p>Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica</p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/documentacion-de-gran-tamano">Instrucións</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=TR&codProc=363A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><div ><span >Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono</span><span > 012 </span><span >ou enviando un correo a</span><span > 012@xunta.gal</span></div></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA</strong></p><p><strong>DIRECCIÓN XERAL DE ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL</strong></p><p><strong>SUBDIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN LABORAL</strong></p><p>SERVIZO DE PLANIFICACIÓN DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO <br />Edificios Admvos. San Lázaro, s/n <br />15781SANTIAGO DE COMPOSTELA<br />Teléfono: <span >981545640</span>Fax: <span >981544604</span><br /></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=TR&codProc=363A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p>Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública das subvencións para o financiamento ás empresas das bolsas das persoas novas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, que realizan prácticas non laborais nestas empresas.<br /><br />As subvencións previstas nesta orde tramitaranse de acordo co previsto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.</p></div><div ><h2>Beneficiarios:</h2><p>As empresas con centro de traballo en Galicia que, logo da sinatura dun convenio de prácticas non laborais co Servizo Público de Emprego de Galicia no marco do Real decreto 1543/2011, do 31 de outubro, subscriban acordos con persoas novas para a realización de prácticas non laborais.<br /><br />Obrigas das entidades beneficiarias.<br /><br />1. Antes do comezo das prácticas, a entidade beneficiaria da subvención ten que poñer en coñecemento da Inspección de Traballo e Seguridade Social-inspeccións provinciais (unidades especializadas de Seguridade Social):<br /><br />– Unha relación das persoas que vaian realizar as prácticas non laborais.<br /><br />– Datos do/s centro/s de traballo da empresa onde se van realizar as prácticas:<br />- Denominación.<br />- Enderezo.<br />- Localidade.<br /><br />– Datas e horarios de realización das prácticas.<br /><br />2. Proporcionar ás persoas novas que realizan prácticas non laborais a formación que acompañará a estas conforme o programa de prácticas establecido no artigo 4.4 do Real decreto 1543/2011, do 31 de outubro, e presentado ao Servizo Público de Emprego de Galicia.<br /><br />3. Desenvolver as prácticas nos termos previstos no acordo subscrito coa persoa nova.<br /><br />Se as prácticas se van desenvolver en máis dun centro de traballo, isto ten que vir reflectido no programa de prácticas. Neste caso a entidade deberá enviar a planificación detallada das funcións que se van desenvolver pola persoa en prácticas en cada un dos centros con 5 días de antelación, co obxecto de facilitar o seu control e seguimento.<br /><br />4. Aboar mensualmente as bolsas mediante transferencia bancaria.<br /><br />5. Cumprir coas obrigas establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.<br /><br />6. Cumprir coas obrigas que lle corresponden como empresario/a de acordo co establecido no artigo 5.1 do Real decreto 1493/2011, do 24 de outubro, polo que se regulan os termos e as condicións de inclusión no réxime xeral da Seguridade Social das persoas que participen en programas de formación.<br /><br />7. Comunicar á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, a obtención de subvencións ou axudas para o mesmo proxecto e finalidade procedentes de calquera outra Administración ou ente público.<br /><br />8. Facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas ou polo Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas, así como someterse a todas as actuacións de comprobación e control previstas no artigo 11.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ás relativas ás verificacións que poidan realizar os organismos implicados na xestión o seguimento do Fondo Social Europeo, que incluirán os correspondentes controis sobre o terreo, e ás que poidan corresponder, no suposto de cofinanciamento polo Fondo Social Europeo, á Comisión e o Tribunal de Contas das Comunidades Europeas.<br /><br />9. Remitir á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral e á Inspección de Traballo e Seguridade Social as baixas ou acordos de modificación ou redución de xornada das persoas novas que realicen as prácticas, no prazo de cinco días desde que se produzan.<br /><br />Cando a persoa nova cause baixa non poderá ser obxecto de substitución, para os efectos desta subvención.<br /><br />10. Comunicar á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral calquera circunstancia ou eventualidade que poida afectar substancialmente a realización das prácticas reguladas pola presente orde, no prazo de cinco días desde que se produza.<br /><br />No caso de ausencias estas deberán estar xustificadas e, no caso de non xustificación, non se aboará a subvención correspondente a eses días.</p></div><div > <h2>Requisitos:</h2> <p>1. As empresas ou grupos empresariais, en colaboración cos servizos públicos de emprego e no marco da responsabilidade social empresarial, poderán subscribir acordos con persoas novas, con ningunha ou moi escasa experiencia laboral, co obxecto de realizar prácticas de carácter non laboral nos seus centros de traballo, co fin de contribuír a mellorar a súa empregabilidade e ofrecerlles un primeiro contacto coa realidade laboral a través do achegamento a esta, ao tempo que contribúen a completar a formación acadada pola persoa nova.<br /><br />Poderán acollerse a esta subvención as empresas ou grupos empresariais que asinen acordos con posterioridade ao 31 de xullo de 2015 e ata a data límite de presentación de solicitudes desta convocatoria. As prácticas deberán deberán iniciarse como máximo no prazo dun mes desde a notificación da resolución de concesión. O incumprimento deste requisito terá como consecuencia a perda do dereito ao cobramento da subvención nos termos previstos no artigo 61 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.<br /><br />2. As prácticas non laborais realizaranse en centros de traballo localizados na Comunidade Autónoma de Galicia.<br /><br />3. As prácticas non laborais nas empresas non suporán, en ningún caso, a existencia de relación laboral entre a empresa e a persoa nova.<br /><br />4. As prácticas non laborais nas empresas terán unha duración de entre seis e nove meses; e a xornada laboral será, como mínimo, de catro horas diarias e non poderá superar as corenta horas semanais.<br /><br />5. As prácticas desenvolveranse en centros de traballo da empresa ou do grupo empresarial, baixo a dirección e supervisión dunha persoa que as titorice. Á finalización das prácticas non laborais, as empresas deberán entregar ás persoas que realicen estas un certificado no que conste, polo menos, a práctica realizada, os contidos formativos inherentes a esta, a súa duración e o período de realización.<br /><br />6. As empresas ou grupos empresariais nos que se desenvolvan as prácticas aboarán ás persoas novas participantes unha bolsa de apoio cuxa contía neta será, como mínimo:<br />- 1, 2 veces o IPREM mensual vixente en cada momento cando as prácticas teñan unha duración de catro horas diarias.<br />- 1,5 veces o IPREM mensual vixente en cada momento cando as prácticas duren máis de catro horas diarias.<br /><br />7. Quedan excluídas do ámbito de aplicación desta orde as prácticas académicas externas, curriculares e extracurriculares, das persoas estudantes universitarias, que se rexerán pola súa normativa específica.</p> </div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=TR&codProc=363A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Orde do 12 de setembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil (DOG nº 181 do 22 de setembro de 2016).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160922/AnuncioG0424-140916-0017_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=TR&codProc=363A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div></div>
Subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas.
Comunidades Autónomas>>Xunta de Galicia
<div ><div ><div ><h2>Forma presentación</h2><p>Tramitación en liña</p><div ><a href="http://sgapac.xunta.es" target="_new">Iniciar presentación electrónica</a><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/jQuery("#MR250AFICHA").click(function(){jQuery("#dialog_modal_MR250A").removeClass("noveo");jQuery("#dialog_modal_MR250A").dialog({width:400,height:200,resizable:false,modal:true});jQuery(".ui-dialog-overlay").css("opacity","0.5");return false});/*]]>*/</script><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Iniciar presentación electrónica: </strong>entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento desde outro sistema electrónico da Administración da Xunta de Galicia. </span></div></div></div></div></div><br /><br /><span ></span></div></div><div ><h2>Datos solicitude</h2><p>Prazo de presentación: <span >01/02/2016 - 16/05/2016. </span></p><p><span >Iniciarase o 1 de febreiro e finalizará o día 30 de abril de 2016, ambos inclusive. </span></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=MR&codProc=250A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div > <ul><li>En todos os casos:<br />Solicitude única normalizada segundo os formularios electrónicos accesibles para cada liña de axuda no enderezo http://sgapac.xunta.es.</li><li>Xeral:<ul><li>Fotocopia do DNI do solicitante no caso de persoas físicas que non outorguen a autorización para consultar os datos de identidade na Dirección Xeral da Policía.</li><li>Fotocopia do NIF cando o solicitante non sexa persoa física.</li><li>Fotocopia do DNI do representante legal cando o solicitante non sexa persoa física.</li><li>Documentación de autorización de sinatura se o solicitante non é persoa física ou, sendo persoa física, non é quen presenta a solicitude. No caso de persoas físicas, esta documentación consistirá nun documento de autorización asinado polo autorizante e polo autorizado ao que se xuntarán as fotocopias dos DNI en vigor, de ambos os dous.</li></ul></li><li>Solicitude única:<br />Ademais da documentación xeral anterior, presentarase a documentación que se relaciona a continuación:<ul><li>1. Para as solicitudes con declaración de parcelas:<ul><li>Certificado da entidade xestora, segundo o modelo do anexo 4-A, no caso de superficies de uso en común onde existan pastos permanentes utilizados conxuntamente por varios produtores. No caso de superficies que xa dispoñen de código, a relación de recintos SIXPAC e os tipos de pasto que a compoñen, deberán ser remitidas polo representante da entidade ao servizo territorial do Fogga.</li></ul></li><li>2. Para acreditar a condición de agricultor activo:<ul><li>a) Persoas físicas que non outorguen a autorización para recadar da Axencia Estatal da Administración Tributaria a información fiscal necesaria ou ben para persoas físicas que pertencen a unha integradora de gando:<br />1º.- Declaración do IRPF correspondente ao período impositivo dispoñible máis recente ou impreso de alta censual (modelo 036 ou 037)<br />2º.- Certificación que acredite a procedencia dos rendementos do traballo do declarante, cónxuxe ou de ambos os dous.</li><li>b) Persoas xurídicas ou grupos de persoas físicas ou xurídicas. A petición do órgano xestor deberán achegar a documentación xustificativa dos ingresos agrarios declarados na súa solicitude única.</li></ul></li><li>3. Para o pagamento para prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e o medio ambiente:<ul><li>Certificado que acredite a produción ecolóxica nos recintos declarados con este tipo de produción cando non se outorgue a autorización para consultar os datos de consellos reguladores, marcas de calidade, organismos de control ou entidades asociativas.</li></ul></li><li>4. Pagamento suplementario para os novos agricultores que comecen a súa actividade agrícola:<ul><li>Cando o solicitante non sexa persoa física, documentación que permita verificar que os agricultores mozos forman parte da xunta reitora ou do órgano de goberno da entidade á que pertencen.</li></ul></li><li>5. Para as axudas ao desenvolvemento rural:<ul><li>a) Prima anual de mantemento asociada ás axudas de primeira forestación de terras non agrícolas e ás axudas para o fomento das frondosas caducifolias<br />1º.- Factura<br />2º.- Xustificante de pagamento da mesma<br />3º.- No caso de que o beneficiario realice os traballos polos seus propios medios, un documento xustificativo de tal circunstancia.<br />4º.- Declaración doutras axudas segundo o modelo do anexo XII.</li><li>b) Pagos a zonas con limitacións naturais:<br />1º.- Declaración do IRPF do ano 2014, ou compromiso de presentar a do ano 2015, se é novo<br />solicitante.<br />2º.- Certificación que acredite a procedencia dos rendementos do traballo do declarante, cónxuxe ou de ambos, no caso de que na declaración do IRPF presentada figuren estes.<br />3º.- Informe de vida laboral do solicitante. Non será esixible se o solicitante autoriza ao Fogga para a súa solicitude á Tesourería Xeral da Seguridade Social.</li><li>c) Agroambiente e clima e agricultura ecolóxica<br />No caso de non autorizar ao órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos, os solicitantes deberán achegar a documentación necesaria para acreditar o cumprimento dos requisitos e compromisos aplicables a cada liña de axuda:<br />1º.- Para todas as liñas de axuda: Informe dunha entidade inscrita no Rexistro de Entidades con Servizos de Aconsellamento ou Xestión de Galicia (Resaxega) que acredite que o solicitante recibe o aconsellamento especializado.<br />2º.- Razas autóctonas en perigo de extinción: <br />- Certificado da Asociación xestora do Libro Xenealóxico Oficial da Raza ou da asociación oficialmente recoñecida.<br />- Certificado asinado polo técnico responsable do Programa de Mellora Xenética de participación do solicitante no citado programa.<br />3º.- Produción integrada: Certificado dunha entidade acreditada. <br />4º.- Agricultura ecolóxica: Certificados do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA). </li></ul></li></ul></li></ul></div><div ><div ><p>Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica</p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/documentacion-de-gran-tamano">Instrucións</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=MR&codProc=250A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><div ><span >Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono</span><span > 012 </span><span >ou enviando un correo a</span><span > 012@xunta.gal</span></div></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL</strong></p><p><strong>FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA (FOGGA)</strong></p><p><strong>SUBDIRECCIÓN XERAL DE XESTIÓN DA PAC</strong></p><p>SERVIZO DE AXUDAS AGRÍCOLAS DA PAC <br />Rúa dos Irmandiños, s/n - Salgueiriños <br />15701SANTIAGO DE COMPOSTELA<br />Teléfono: <span >981546262</span>Fax: <span >981546268</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA</strong></p><p>SERVIZO TERRITORIAL DO FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA <br />Praza Luis Seoane, s/n <br />15008A CORUÑA<br />Teléfono: <span >981184525</span>Fax: <span >981184559</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO</strong></p><p>SERVIZO TERRITORIAL DO FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA <br />Rolda da Muralla, 70 <br />27071LUGO<br />Teléfono: <span >982294462</span>Fax: <span >982294411</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE</strong></p><p>SERVIZO TERRITORIAL DO FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA <br />Rúa do Paseo, 22 - 1º <br />32003OURENSE<br />Teléfono: <span >988386948</span>Fax: <span >988386940</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA</strong></p><p>SERVIZO TERRITORIAL DO FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA <br />Paseo de Cervantes, 7-1º <br />36002PONTEVEDRA<br />Teléfono: <span >986805455</span>Fax: <span >986805569</span><br /></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=MR&codProc=250A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p>Regular os elementos e procedementos, así como a solicitude das axudas que se indican a continuación:<br />1. Liñas de axuda integradas polos pagamentos directos á agricultura e á gandaría, en concreto, os seguintes réximes de axuda comunitarios:<br />a) Un pago básico aos agricultores ("réxime de pago básico").<br />b) Un pago para os agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e o medio ambiente.<br />c) Un pago suplementario para os novos agricultores que comecen a súa actividade agrícola.<br />d) Un réxime de axuda asociada:<br />1ª.- Axuda asociada aos cultivos proteicos<br />2ª.- Axuda asociada aos legumes de calidade<br />3ª.- Axuda asociada para as explotacións que manteñan vacas nutrices<br />4ª.- Axuda asociada para as explotacións de vacún de cebo<br />5ª.- Axuda asociada para as explotacións de vacún de leite<br />6ª.- Axuda asociada para as explotacións de ovino<br />7ª.- Axuda asociada para as explotacións de cabrún<br />8ª.- Axudas asociadas para os gandeiros de vacún de leite, vacún de cebo e de ovino e cabrún que mantiveron dereitos especiais en 2014 e non dispoñen de hectáreas admisibles para a activación de dereitos de pago básico<br />9ª.- Calquera outra axuda asociada regulada no título IV do Real Decreto 1075/2014, do 19 de decembro.<br />e) Un réxime simplificado para os pequenos agricultores.<br />2. Tamén se inclúen as solicitudes de axuda e pagamento das medidas de desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control, que na Comunidade Autónoma de Galicia son:<br />a) Solicitudes de axuda e pagamento das seguintes medidas do Programa de Desenvolvemento Rural (en diante PDR) de Galicia 2007-2013:<br />1ª.- Axudas destinadas a indemnizar aos agricultores polas dificultades naturais en zonas de montaña e axudas destinadas a indemnizar aos agricultores polas dificultades naturais en zonas distintas ás de montaña (Indemnización compensatoria)<br />2ª.- Prima anual de mantemento asociada ás axudas de primeira forestación de terras non agrícolas e ás axudas para o fomento das frondosas caducifolias.<br />b) Solicitudes de axuda e pagamento das seguintes medidas do PDR de Galicia 2014-2020:<br />1ª.- Agroambiente e clima.<br />2ª.- Agricultura ecolóxica.<br /><br />Prazo de resolución: <br />a) Para as axudas dos pagamento directos á agricultura e á gandería: Unha vez realizados os controis administrativos e sobre o terreo e comunicados polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente os coeficientes previstos, se é o caso, a Subdirección Xeral de Xestión da PAC.<br />b) Para as solicitudes de indemnización compensatoria, de agroambiente e clima e de agricultura ecolóxica: nove meses<br /><br />Sentido do silencio administrativo: Negativo</p></div><div ><h2>Beneficiarios:</h2><p>Agricultores/as activos e con actividade agraria con explotacións situadas na Comunidade Autónoma de Galicia.</p></div><div > <h2>Requisitos:</h2> <p>Para que unha explotación agraria se considere situada en Galicia deberá encontrarse nunha das dúas situacións seguintes:<br />a) No caso de que o/a produtor/a presente unha solicitude de axuda baseada na superficie, cando a maior parte da superficie da explotación estea nesta comunidade autónoma.<br />b) Nos demais casos, cando o maior número de animais se atope en Galicia.<br />Para que un agricultor se considere activo e que unha actividade se considere actividade agraria deberán:<br />Acreditar o cumprimento do establecido respectivamente nos capítulos I e II, do título II do Real Decreto 1075/2014, do 19 de decembro.</p> </div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=MR&codProc=250A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (DOG nº 20 do 1 de febreiro de 2016).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160201/AnuncioG0426-280116-0004_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Corrección de erros. Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control ()DOG nº 50 do 14 de marzo de 2016).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160314/AnuncioG0426-080316-0001_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Corrección de erros. Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (DOG nº 64 do 5 de abril de 2016).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160405/AnuncioG0426-300316-0008_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>ESTATAL</strong></p><p>Real Decreto 1075/2014, do 19 de decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural (BOE nº 307 do 20 de decembro de 2014).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13256">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>ESTATAL</strong></p><p>Real Decreto 1172/2015, do 29 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 1075/2014, do 19 de decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural, o Real Decreto 1076/2014, do 19 de decembro, sobre asignación de dereitos de réxime de pagamento básico da Política Agrícola Común, e o Real Decreto 1077/2014, do 19 de decembro, polo que se regula o sistema de información xeográfica de parcelas agrícola (BOE nº 312, do 30 de decembro de 2015).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-14282">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>COMUNITARIA</strong></p><p>Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.</p><div ><a target="_blank" href="http://www.boe.es/doue/2013/347/L00608-00670.pdf">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=MR&codProc=250A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div></div>
Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.
Comunidades Autónomas>>Xunta de Galicia
<div ><div ><div ><h2>Forma presentación</h2><p>Tramitación en liña</p><div ><a href="https://sede.xunta.es/solicitudes/presentacion/generarSolicitudes.do?codCons=ED&codProc=702B&procedemento=ED702B&request_locale=gl" target="_new">Iniciar presentación electrónica na sede</a><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/jQuery("#ED702BFICHA").click(function(){if(navegadorPDF!=null){jQuery("#botonContinuar_PDF").attr("href",jQuery("#ED702BFICHA").attr("href"));jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").removeClass("noveo");jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").dialog({width:400,height:200,resizable:false,modal:true});jQuery(".ui-dialog-overlay").css("opacity","0.5");return false}else{return true}});/*]]>*/</script><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Iniciar presentación electrónica na sede:</strong>entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.</span></div></div></div></div></div><br /><br /><span ></span></div><p>Presencial</p><div ><a href="https://profesorado.acsug.es/login.do" target="_new">Cumprimentación previa</a><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/jQuery("#ED702BCEFICHA").click(function(){jQuery("#dialog_modal_ED702BCE").removeClass("noveo");jQuery("#dialog_modal_ED702BCE").dialog({width:400,height:200,resizable:false,modal:true});jQuery(".ui-dialog-overlay").css("opacity","0.5");return false});/*]]>*/</script><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Cumprimentación previa para entrega no rexistro presencial: </strong>entre para cubrir os datos dun formulario que poderá cumprimentar e enviar de forma electrónica. Ao finalizar este proceso obterá a documentación que, posteriormente, deberá entregar, presencialmente, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia. Lembre que a data de presentación que terá en conta a Administración será a do selo de entrada no rexistro presencial. </span></div></div></div></div></div></div></div><div ><h2>Datos solicitude</h2><p>Prazo de presentación: <span >25/05/2016 - 23/06/2016. </span></p><p><span >30 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. </span></p><p>Prazo de resolución: <span > Cinco meses</span></p><p>Sentido do silencio administrativo: <span >Negativo</span></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=ED&codProc=702B&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div > <ul><li>As solicitudes de avaliación, de conformidade co disposto no artigo 9 da citada Orde do 17 de setembro de 2009, formalizarase no modelo de instancia (anexo I) que se deberá cubrir e validar dixitalmente a través da aplicación informática da ACSUG, á cal se poderá acceder a través da páxina web www.acsug.es. Deberase indicar para cal ou cales das figuras contractuais se solicita a avaliación. No caso de que se solicite máis dunha figura, farase na mesma instancia.</li><li>Unha vez cuberta e validada a solicitude na aplicación da ACSUG, e realizado o pagamento da taxa correspondente, poderase presentar destes dous xeitos:<ul><li>a) Por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es, de conformidade co establecido no artigo 27.6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e no 24.2 do Decreto 198/2010 polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o DNI electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.es/chave365).<br /><br />En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios na sede electrónica, poderanse dirixir ao teléfono de información 012.</li><li>b) A través de calquera dos rexistros relacionados no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, unha vez impresa e debidamente asinada.</li></ul></li><li>A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.</li><li>Con independencia da opción elixida para a presentación da solicitude, será imprescindible, para a súa admisión a trámite, a achega da seguinte documentación:<ul><li>Unha copia do documento acreditativo da personalidade do solicitante (DNI ou equivalente) ou, de ser o caso, a autorización á ACSUG para consultar os seus datos no Sistema de verificación de datos de identidade, de conformidade co disposto no Decreto 255/2008, do 23 de outubro (DOG do 13 de novembro).</li><li>Unha copia do xustificante do título de doutor ou, de ser o caso, a autorización á ACSUG para consultar os seus datos ao Ministerio de Educación, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.</li><li>O xustificante do pagamento das taxas que correspondan, en función do número de figuras solicitadas.</li></ul></li><li>A documentación a que se fai referencia no parágrafo anterior poderase presentar electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A ACSUG poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e no 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.<br /><br />Esta documentación complementaria tamén se poderá presentar en formato papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedementos administrativo común.<br /><br />As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.</li><li>O curriculum vitae formalizarase no formato dixital dispoñible na aplicación informática a que se poderá acceder a través da páxina web www.acsug.es. Só se valorarán os méritos que aparezan no curriculum vitae cubertos deste xeito. No caso de que un mérito sexa susceptible de ser incluído en distintas epígrafes do curriculo, o interesado elixirá o lugar onde desexa que aquel sexa valorado.</li><li>A documentación xustificativa dos méritos curriculares alegados deberase presentar en soporte dixital (DVD, CD-ROM, pendrive), a través de calquera dos rexistros relacionados no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. A orde de presentación deberá coincidir coas epígrafes do curriculum vitae. Achegarase unha copia desta documentación dixital, con independencia do número de figuras contractuais para as cales se solicite a avaliación.<br /><br />No caso de que se opte pola presentación da solicitude a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es, ao presentar a xustificación dos méritos curriculares, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente (se dispón del) e o número ou código único de rexistro da solicitude electrónica.</li><li>Unha vez rematado o prazo para a presentación de solicitudes non se admitirá ningunha documentación xustificativa dos méritos curriculares. As correspondentes avaliacións faranse con base nos xustificantes dos méritos que achegasen os interesados ata ese momento, sen prexuízo do cal a ACSUG poderalle requirir dos solicitantes as aclaracións e concrecións que considere oportunas.</li><li>Coa excepción dos documentos indicados na base quinta, non se admitirá ningún documento xustificativo en formato papel, sen prexuízo do cal a ACSUG poderalle solicitar ao interesado, durante a tramitación do procedemento, os orixinais ou copias compulsadas da documentación achegada.<br /><br />Tendo en conta que o solicitante asina unha declaración de veracidade dos datos que fai constar na instancia e no curriculum vitae, así como de toda a documentación xustificativa que xunta á solicitude, os interesados asumirán as responsabilidades que poidan derivar das inexactitudes que consten nestes documentos.</li><li>Os solicitantes deberán xustificar do xeito máis adecuado e completo posible a rea-lización dos méritos curriculares alegados. Sen prexuízo do anterior, os méritos que se relacionan a continuación soamente serán tidos en conta cando se xustifiquen do xeito que expresamente se indica:<br />- A docencia universitaria regrada xustificarase cun certificado da autoridade académica competente emitido pola universidade en que se prestase aquela, no cal deberá constar as materias e o número de horas ou créditos impartidos.<br />- O expediente académico xustificarase a través dun certificado expedido pola autoridade competente, na cal figurará a nota media calculada segundo o sistema establecido no Real decreto 1125/2003, polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificación nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.<br />- Os cursos e másters recibidos xustificaranse co correspondente certificado en que conste o número de horas destes.<br />- As bolsas e as axudas acreditaranse a través da credencial emitida polo organismo pagador destas.<br />- Os proxectos e contratos de investigación competitivos e non competitivos xustificaranse coa documentación na cal conste a súa concesión por parte do organismo pagador, as características, o posto ocupado como membro do proxecto e o seu carácter internacional, nacional, autonómico, interuniversitario ou interdepartamental.<br />- A actividade profesional desenvolvida xustificarase prioritariamente coa presentación da copia dos correspondentes contratos de traballo e o certificado de vida laboral da Seguridade Social.<br />- Para acreditar libros, artigos e demais publicacións será suficiente con entregar unha copia escaneada da primeira e última folla, índice e folla onde figure o ISBN, ISSN, depósito legal, etc. <br />- No caso de publicacións telemáticas, se son de acceso libre, sinalarase o modo de acceso. En caso contrario, xuntarase o arquivo da publicación no cal figure o ISBN, ISSN, depósito legal, etc. <br />- No caso de traballos aceptados e pendentes de publicación, xustificaranse coa aceptación da editorial ou organismo responsable da publicación. </li></ul></div><div ><div ><p>Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica</p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/documentacion-de-gran-tamano">Instrucións</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=ED&codProc=702B&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><div ><span >Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono</span><span > 012 </span><span >ou enviando un correo a</span><span > 012@xunta.gal</span></div></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA</strong></p><p><strong>AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA</strong></p><p>Lamas de Abade, s/n - Edif. CIFP Compostela, 5º andar <br />15702SANTIAGO DE COMPOSTELA<br />Teléfono: <span >981534173</span>Fax: <span >981534174</span><br /></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=ED&codProc=702B&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p>Apróbase a convocatoria para a presentación de solicitudes por parte dos interesados que desexen obter a avaliación para poderen ser contratados como persoal docente e investigador por algunha das universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia (SUG), como profesorado contratado doutor, de universidade privada e axudante doutor, de conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, e que debe emitir a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).</p></div><div ><h2>Beneficiarios:</h2><p>Todas aquelas persoas que posúan o título de doutor e non se atopen en ningún dos supostos regulados no artigo 4 da Orde da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, do 17 de setembro de 2009, pola que se regula a avaliación e informe da ACSUG previos á contratación de profesorado contratado doutor, axudante doutor e de universidade privada.</p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=ED&codProc=702B&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Orde do 17 de setembro de 2009 pola que se regula a avaliación e o informe da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia previos á contratación de profesor contratado doutor, profesor axudante doutor, profesor de universidade privada e profesor colaborador (DOG nº 189 do 25 de setembro de 2009).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20090925/Anuncio3520A_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Resolución do 25 de abril de 2016 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes (DOG nº 97 do 24 de maio de 2016).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160524/AnuncioO601-130516-0001_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=ED&codProc=702B&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div></div>
Obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema universitario de Galicia.
Comunidades Autónomas>>Xunta de Galicia
<div ><div ><div ><h2>Forma presentación</h2><p>Tramitación en liña</p><div ><a href="https://sede.xunta.es/solicitudes/presentacion/generarSolicitudes.do?codCons=PE&codProc=401E&procedemento=PE401E&request_locale=gl" target="_new">Iniciar presentación electrónica na sede</a><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/jQuery("#PE401EFICHA").click(function(){if(navegadorPDF!=null){jQuery("#botonContinuar_PDF").attr("href",jQuery("#PE401EFICHA").attr("href"));jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").removeClass("noveo");jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").dialog({width:400,height:200,resizable:false,modal:true});jQuery(".ui-dialog-overlay").css("opacity","0.5");return false}else{return true}});/*]]>*/</script><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Iniciar presentación electrónica na sede:</strong>entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.</span></div></div></div></div></div><br /><br /><span ></span></div><p>Presencial</p><div ><a href="http://www.xunta.es/formularios/generarPlantillaPDF?conselleria=PE&procedimiento=401E&version=0.0&idioma=gl_ES" target="_new">Modelo de solicitude</a><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Descargar solicitude: </strong>entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia. </span></div></div></div></div></div></div></div><div ><h2>Datos solicitude</h2><p>Prazo de presentación: <span >Aberto todo o ano</span></p><p><span ></span></p><p>Prazo de resolución: <span > Catro meses</span></p><p>Sentido do silencio administrativo: <span >Negativo</span></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=PE&codProc=401E&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div > <ul><li>Solicitude (Anexo I).</li><li>Para os casos de persoas físicas:<ul><li>Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante (novo/a armador/a), só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.</li><li>Copia do DNI ou NIE da persoa representante do/a novo/a armador/a , só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.</li><li>Copia do DNI ou NIE da persoa actual titular da embarcación, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade no Anexo II.</li><li>No suposto de cotitularidades, copia do DNI ou NIE do resto de persoas titulares da embarcación, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade no Anexo II.</li></ul></li><li>Para os casos de persoas xurídicas:<ul><li>Copia do DNI ou NIE da persoa representante do novo/a armador/a, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.</li><li>Copia da escritura acreditativa da constitución de la sociedade inscrita no rexistro mercantil.</li><li>Copia dos estatutos polos que se rexe.</li><li>Abono da taxa administrativa.</li><li>Copia da folla de asento de inscrición marítima certificada literal completa.</li><li>Copia do rol de despachos e dotación da embarcación desde a expedición do permiso de explotación e de ser o caso desde a última renovación ata a data de presentación da solicitude.</li><li>Naqueles casos en que, como consecuencia da transmisión, o novo titular da embarcación solicite cambiar de porto, deberá indicar o porto base de destino. </li></ul></li></ul></div><div ><div ><p>Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica</p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/documentacion-de-gran-tamano">Instrucións</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=PE&codProc=401E&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><div ><span >Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono</span><span > 012 </span><span >ou enviando un correo a</span><span > 012@xunta.gal</span></div></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MAR</strong></p><p><strong>DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO</strong></p><p><strong>SUBDIRECCIÓN XERAL DE PESCA E DE MERCADOS DA PESCA </strong></p><p>SERVIZO DE PESCA <br />RÚA VALIÑO, 63-65 <br />15703SANTIAGO DE COMPOSTELA<br />Teléfono: <span >981544072</span>Fax: <span >981544740</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MAR</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA</strong></p><p>RÚA RAMÓN Y CAJAL, N 2 - 5º ANDAR <br />15006A CORUÑA<br />Teléfono: <span >981182029</span>Fax: <span >981182027</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MAR</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO</strong></p><p>RÚA RAMON CANOSA, N 1- CELEIRO <br />27863VIVEIRO<br />Teléfono: <span >982555002</span>Fax: <span >982555005</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MAR</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE VIGO</strong></p><p>RÚA CONCEPCIÓN ARENAL, N 8 <br />36201VIGO<br />Teléfono: <span >986817113</span>Fax: <span >986817160</span><br /></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=PE&codProc=401E&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p>Se vostede quere solicitar a transmisión dun permiso de explotación para embarcación deberá facelo conxuntamente coa transferencia da embarcación e logo da conformidade da Delegación Territorial da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.</p></div><div ><h2>Beneficiarios:</h2><p>Persoas físicas ou xurícas, titulares dun permiso de explotación.</p></div><div > <h2>Requisitos:</h2> <p>No prazo máximo de tres meses dende a notificación da conformidade por parte da Xefatura Territorial, o novo armador deberá acreditar a efectividade da transmisión da titularidade na explotación da embarcación coa folla de asento de inscrición marítima onde se reflicta o cambio de armador. Así mesmo, aportará o documento que acredite a alta no réxime especial da seguridade social dos traballadores do mar da empresa que explote comercialmente o buque e do persoal enrolado neste.<br />Transcorrido o prazo de tres meses sen acreditar este extremo, quedará sen efecto a conformidade outorgada.</p> </div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=PE&codProc=401E&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Decreto 425/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre o permiso de explotación para exerce-la actividade pesqueira e marisqueira (DOG nº 13 do 20 de xaneiro de 1994).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/1994/19940120/Anuncio21032_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Orde do 6 de abril de 2004 pola que se regulan os procedementos de expedición, renovación, traslado e transmisión dos permisos de explotación para embarcacións (DOG nº 68 do 7 de abril de 2004).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2004/20040407/Anuncio8AF6_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Orde do 28 de xuño de 2004 pola que se regula a autorización de establecemento e cambio de porto base de buques (DOG nº 129 do 6 de xullo de 2004).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2004/20040706/Anuncio11FC6_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG nº 243 do 16 de decembro de 2008).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20081216/Anuncio50CE6_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Orde do 6 de novembro de 2009 pola que se modifica a Orde do 6 de abril de 2004 pola que se regulan os procedementos de expedición, renovación, traslado e transmisión dos permisos de explotación para embarcacións (DOG nº 224 do 16 de novembro de 2009).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20091116/Anuncio3DFE6_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Lei 6/2009, do 11 de decembro, de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG nº 243 do 15 de decembro de 2009).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20091215/Anuncio41F7A_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Decreto 48/2013, do 7 de marzo, polo que se modifica o Decreto 425/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre o permiso de explotación para exercer a actividade pesqueira e marisqueira (DOG nº 57 do 21 de marzo de 2013).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130321/AnuncioG0165-140313-0015_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Orde do 22 de abril de 2015 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería do Medio Rural e do Mar (DOG nº 77 do 24 de abril de 2015).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150424/AnuncioG0244-220415-0003_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=PE&codProc=401E&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div></div>
Transmisión do permiso de explotación para embarcación.
Comunidades Autónomas>>Xunta de Galicia
<div ><div ><div ><h2>Forma presentación</h2><p>Tramitación en liña</p><div ><a href="https://sede.xunta.es/solicitudes/presentacion/generarSolicitudes.do?codCons=MT&codProc=101D&procedemento=MT101D&request_locale=gl" target="_new">Iniciar presentación electrónica na sede</a><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/jQuery("#MT101DFICHA").click(function(){if(navegadorPDF!=null){jQuery("#botonContinuar_PDF").attr("href",jQuery("#MT101DFICHA").attr("href"));jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").removeClass("noveo");jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").dialog({width:400,height:200,resizable:false,modal:true});jQuery(".ui-dialog-overlay").css("opacity","0.5");return false}else{return true}});/*]]>*/</script><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Iniciar presentación electrónica na sede:</strong>entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.</span></div></div></div></div></div><br /><br /><span ></span></div></div><div ><h2>Datos solicitude</h2><p>Prazo de presentación: <span >Aberto todo o ano. </span></p><p><span >Esta orde entrará en vigor aos vinte días naturais da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e o prazo de presentación de solicitudes comezará o día 5 de xullo de 2016.</span></p><p>Prazo de resolución: <span > Tres meses</span></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=MT&codProc=101D&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div > <ul><li>Solicitude segundo o Anexo I.</li><li>Copia do expediente completo tramitado polo concello debidamente dilixenciado.</li><li>Copia do plan en soporte dixital, en formato pdf e no formato de creación dos arquivos dixitais (no caso dos planos, en formato vectorial xeorreferenciado).</li><li>Outra documentación (especificar). </li></ul></div><div ><div ><p>Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica</p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/documentacion-de-gran-tamano">Instrucións</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=MT&codProc=101D&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><div ><span >Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono</span><span > 012 </span><span >ou enviando un correo a</span><span > 012@xunta.gal</span></div></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO</strong></p><p><strong>SECRETARIA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO</strong></p><p><strong>SUBDIRECCION XERAL DE URBANISMO</strong></p><p>Edificios Administrativos. San Caetano <br />15781SANTIAGO DE COMPOSTELA<br />Teléfono: <span >981544365</span>Fax: <span >981544343</span><br /></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=MT&codProc=101D&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p>Os Plans Xerais de Ordenación Municipal dos concellos de menos de 50.000 habitantes e as delimitacións de núcleos rurais de todos os concellos, deberán remitirse á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo para a súa aprobación definitiva.</p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=MT&codProc=101D&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (DOG nº 34 do 19 de febreiro de 2016).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160219/AnuncioC3B0-150216-0001_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Corrección de erros. Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (DOG nº 51 do 15 de marzo de 2016).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160315/AnuncioC3B0-110316-0001_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se adaptan e se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (DOG nº 113 do 15 de xuño de 2016).</p><div ><a target="_blank" href="Http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160615/AnuncioG0244-090616-0006_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>ESTATAL</strong></p><p>Real Decreto 2159/1978, do 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Plan para o desenvolvemento e aplicación da Lei sobre Réxime do Chan e Ordenación Urbana (BOE n.º 221 do 15 de setembro de 1978).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-23729">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>ESTATAL</strong></p><p>Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana (BOE nº 261 do 31 de outubro de 2015).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11723">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=MT&codProc=101D&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div></div>
Resolución de instrumentos de planeamento urbanístico. Aprobación definitiva.
Comunidades Autónomas>>Xunta de Galicia
<div ><div ><div ><h2>Forma presentación</h2><p>Tramitación en liña</p><div ><a href="https://sede.xunta.es/solicitudes/presentacion/generarSolicitudes.do?codCons=SA&codProc=703A&procedemento=SA703A&request_locale=gl" target="_new">Iniciar presentación electrónica na sede</a><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/jQuery("#SA703AFICHA").click(function(){if(navegadorPDF!=null){jQuery("#botonContinuar_PDF").attr("href",jQuery("#SA703AFICHA").attr("href"));jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").removeClass("noveo");jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").dialog({width:400,height:200,resizable:false,modal:true});jQuery(".ui-dialog-overlay").css("opacity","0.5");return false}else{return true}});/*]]>*/</script><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Iniciar presentación electrónica na sede:</strong>entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.</span></div></div></div></div></div><br /><br /><span ></span></div><p>Presencial</p><div ><a href="http://www.xunta.es/formularios/generarPlantillaPDF?conselleria=SA&procedimiento=703A&version=0.0&idioma=gl_ES" target="_new">Modelo de solicitude</a><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Descargar solicitude: </strong>entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia. </span></div></div></div></div></div></div></div><div ><h2>Datos solicitude</h2><p>Prazo de presentación: <span >Aberto todo o ano</span></p><p><span ></span></p><p>Prazo de resolución: <span > Tres meses</span></p><p>Sentido do silencio administrativo: <span >Positivo</span></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=SA&codProc=703A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div > <ul><li>Solicitude segundo o Anexo I.</li><li>Copia do NIF,DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta.</li><li>Documento acreditativo da representación.</li><li>Cando o solicitante é unha persoa xurídica, copia cotexada da súa constitución e certificación da súa inscrición no Rexistro Mercantil si é o caso.</li><li>Responsable formación: Copia da titulación que acredite unha cualificación adecuada en función do seu cargo, so no caso de non autorizar a súa consulta. (Anexo II).</li><li>Personal formador: Copia da titulación que acredite unha cualificación adecuada en función do seu cargo, so no caso de non autorizar a súa consulta. (Anexo II).</li><li>Memoria descritiva das actividades formativas.</li><li>Modelo de certificado de acreditación da formación segundo a lexislación vixente.</li><li>Documentación do sistema continuado de formación do persoal docente. </li></ul></div><div ><div ><p>Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica</p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/documentacion-de-gran-tamano">Instrucións</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=SA&codProc=703A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><div ><span >Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono</span><span > 012 </span><span >ou enviando un correo a</span><span > 012@xunta.gal</span></div></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DE SANIDADE</strong></p><p><strong>DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA</strong></p><p><strong>SUBDIRECCIÓN XERAL DE PROGRAMAS DE CONTROL DE RISCOS AMBIENTAIS PARA A SAÚDE</strong></p><p>SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL <br />San Lázaro s/n <br />15781SANTIAGO DE COMPOSTELA<br />Teléfono: <span >881542955</span>Fax: <span >881542943</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DE SANIDADE</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA</strong></p><p>SERVIZO DE CONTROL DE RISCOS AMBIENTAIS <br />R/ Durán Loriga, 3-7ª <br />15003A CORUÑA<br />Teléfono: <span >981155832</span>Fax: <span >981155813</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DE SANIDADE</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO</strong></p><p>SERVIZO DE CONTROL DE RISCOS AMBIENTAIS <br />Montevideo, 9 <br />27001LUGO<br />Teléfono: <span >982292087</span>Fax: <span >982292128</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DE SANIDADE</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE</strong></p><p>SERVIZO DE CONTROL DE RISCOS AMBIENTAIS <br />Avda. Zamora, 13 <br />32005OURENSE<br />Teléfono: <span >988066325</span>Fax: <span >988066331</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DE SANIDADE</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA</strong></p><p>SERVIZO DE CONTROL DE RISCOS AMBIENTAIS <br />R/Fernández Ladreda, 43-1º <br />36003PONTEVEDRA<br />Teléfono: <span >986885878</span>Fax: <span >986505610</span><br /></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=SA&codProc=703A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p>Regular as condicións de formación do persoal aperador de aparellos de bronceado e as entidades de formación deste persoal que exerzan a súa actividade na Comunidade Autónoma de Galicia.</p></div><div ><h2>Beneficiarios:</h2><p>As entidades, públicas ou privadas, interesadas en exercer actividades de formación de operadores de aparellos de bronceado.</p></div><div > <h2>Requisitos:</h2> <p>- Dispoñer dunha estrutura organizativa e xerárquica axeitada para o desenvolvemento das accións formativas con descrición de responsabilidades, funcións e campos de actuación obxecto das súas actividades.<br />- Dispoñer dun programa de formación, así como dos recursos materiais e persoal adecuado para realizar as actividades de formaicón de conformidade co artigo 4 e o anexo I do Decreto 253/2004, do 7 de outubro.<br />- Dispoñer dun sistema continuado de formación do persoal formador/docente que asegure a permanente adecuación deste ás funcións que se vaian realizar.</p> </div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=SA&codProc=703A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Decreto 253/2004, do 7 de outubro, polo que se regulan as actividades de bronceado artificial mediante radiacións ultravioleta (DOG nº 213 do 2 de novembro de 2004).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2004/20041102/Anuncio1CD72_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Orde do 2 de decembro de 2004, de regulación da formación do persoal dos centros de bronceado e o procedemento para a autorización das entidades de formación (DOG nº 251 do 28 de decembro de 2004).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2004/20041228/Anuncio22B3A_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Orde do 28 de xullo de 2016 pola que se adaptan e habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería de Sanidade. (DOG nº 147 do 4 de agosto de 2016).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160804/AnuncioG0244-290716-0001_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>ESTATAL</strong></p><p>Real Decreto 1002/2002, do 27 de setembro, polo que se regula a venda e utilización de aparellos de bronceado mediante radiacións ultravioleta (BOE nº 243 do 10 de outubro de 2002).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-19574">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=SA&codProc=703A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div></div>
Autorización das entidades de formación do persoal operador de aparellos de bronceado.
Comunidades Autónomas>>Xunta de Galicia
<div ><div ><div ><h2>Forma presentación</h2><p>Tramitación en liña</p><div ><a href="https://sede.xunta.es/solicitudes/presentacion/generarSolicitudes.do?codCons=PE&codProc=506A&procedemento=PE506A&request_locale=gl" target="_new">Iniciar presentación electrónica na sede</a><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/jQuery("#PE506AFICHA").click(function(){if(navegadorPDF!=null){jQuery("#botonContinuar_PDF").attr("href",jQuery("#PE506AFICHA").attr("href"));jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").removeClass("noveo");jQuery("#dialog_modal_AvisoPDF").dialog({width:400,height:200,resizable:false,modal:true});jQuery(".ui-dialog-overlay").css("opacity","0.5");return false}else{return true}});/*]]>*/</script><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Iniciar presentación electrónica na sede:</strong>entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.</span></div></div></div></div></div><br /><br /><span ></span></div><p>Presencial</p><div ><a href="http://www.xunta.es/formularios/generarPlantillaPDF?conselleria=PE&procedimiento=506A&version=0.0&idioma=gl_ES" target="_new">Modelo de solicitude</a><div ><a href="#"> </a><div ><div ><div ><div ><span ><strong>Descargar solicitude: </strong>entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia. </span></div></div></div></div></div></div></div><div ><h2>Datos solicitude</h2><p>Prazo de presentación: <span >Aberto todo o ano</span></p><p><span ></span></p><p>Prazo de resolución: <span > Seis meses</span></p><p>Sentido do silencio administrativo: <span >Positivo (Agás transferencias de facultades relativas ó dominio público)</span></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=PE&codProc=506A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div > <ul><li>Solicitude (Anexo I).</li><li>Para os casos de persoas físicas:<ul><li>Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.</li><li>No suposto de cotitularidades, copia do DNI ou NIE do resto de persoas titulares, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade no Anexo II.</li></ul></li><li>Para os casos de persoas xurídicas:<ul><li>Copia do DNI ou NIE da persoa representante, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.</li><li>Copia da escritura acreditativa da constitución da sociedade inscrita no rexistro mercantil.</li><li>Copia dos estatutos polos que se rexe.</li><li>Abono da taxa administrativa.</li><li>Acreditación da dispoñibilidade do seguro.</li><li>Memoria na que indicarán a localización e as características tanto da cuadrícula actual como da solicitada. </li></ul></li></ul></div><div ><div ><p>Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica</p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/documentacion-de-gran-tamano">Instrucións</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=PE&codProc=506A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><div ><span >Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono</span><span > 012 </span><span >ou enviando un correo a</span><span > 012@xunta.gal</span></div></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MAR</strong></p><p><strong>DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO</strong></p><p><strong>SUBDIRECCIÓN XERAL DE PESCA E DE MERCADOS DA PESCA </strong></p><p>SERVIZO DE ACUICULTURA <br />RÚA VALIÑO, 63-65 <br />15703SANTIAGO DE COMPOSTELA<br />Teléfono: <span >981545022</span>Fax: <span >981545025</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MAR</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA</strong></p><p>RÚA RAMÓN Y CAJAL, N 2 - 5º ANDAR <br />15006A CORUÑA<br />Teléfono: <span >981182029</span>Fax: <span >981182027</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MAR</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO</strong></p><p>RÚA RAMON CANOSA, N 1- CELEIRO <br />27863VIVEIRO<br />Teléfono: <span >982555002</span>Fax: <span >982555005</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MAR</strong></p><p><strong>DELEGACION COMARCAL DE PESCA DE PONTEVEDRA</strong></p><p>Rúa Fernández Ladreda, nº 43 - 4ª Planta <br />36003PONTEVEDRA<br />Teléfono: <span >986805470</span>Fax: <span >986805512</span><br />Email: <span >delegación.mar.pontevedra@xunta.es</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MAR</strong></p><p><strong>XEFATURA TERRITORIAL DE VIGO</strong></p><p>RÚA CONCEPCIÓN ARENAL, N 8 <br />36201VIGO<br />Teléfono: <span >986817113</span>Fax: <span >986817160</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MAR</strong></p><p><strong>DELEGACION COMARCAL DE PESCA DE FERROL</strong></p><p>PRAZA CAMILO JOSÉ CELA,S/N, <br />15403FERROL<br />Teléfono: <span >981337315</span>Fax: <span >981337318</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MAR</strong></p><p><strong>DELEGACION COMARCAL DE PESCA DE RIBEIRA</strong></p><p>PRAZA DOS MARIÑEIROS, S/N <br />15960RIBEIRA<br />Teléfono: <span >881997155</span>Fax: <span >881997151</span><br /></p></div><div ><p><strong> CONSELLERÍA DO MAR</strong></p><p><strong>XEFATURA COMARCAL - ÁREA DE MAR DE VILARGARCIA DE AROUSA</strong></p><p>Alto da Rosa s/n - Carril <br />36610VILAGARCIA DE AROUSA<br />Teléfono: <span >886206308</span>Fax: <span >886206314</span><br />Email: <span >xefatura.cmar.vilagarcia@xunta.es</span><br /></p></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=PE&codProc=506A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p>Se vostede quere realizar o cambio de localización dun viveiro, debe solicitar á Xunta de Galicia a correspondente autorización.</p></div><div ><h2>Beneficiarios:</h2><p>Persoas físicas ou xurídicas, titulares de concesións de viveiros na zona marítima que desexen o cambio da súa localización.</p></div><div > <h2>Requisitos:</h2> <p>Presentar unha memoria na que indicarán a localización e as características tanto da cuadrícula actual como da solicitada. Describiranse os parámetros que se modifican na nova localización e as melloras que se espera conseguir.</p> </div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=PE&codProc=506A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div><div ><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños (DOG nº 13 do 20 de xaneiro de 1994).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/1994/19940120/Anuncio2102A_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Orde do 18 de abril de 2001 pola que se regula o procedemento que rexerá a permuta de puntos de fondeadura e os cambios de sistema, localización e cultivo nos viveiros de cultivos mariños (DOG nº 83 do 30 de abril de 2001).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20010430/Anuncio70B2_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG nº 243 do 16 de decembro de 2008).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20081216/Anuncio50CE6_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Lei 6/2009, do 11 de decembro, de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG nº 243 do 15 de decembro de 2009).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20091215/Anuncio41F7A_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><p><strong>AUTONÓMICA</strong></p><p>Orde do 22 de abril de 2015 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería do Medio Rural e do Mar (DOG nº 77 do 24 de abril de 2015).</p><div ><a target="_blank" href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150424/AnuncioG0244-220415-0003_gl.html">Ligazón á normativa</a></div></div><div ><a href="https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_action=pdf&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_yq2D_content=%2Fopencms%2Fsystem%2Fmodules%2Fes.indra.sede%2Ftemplates%2Fficha_procedemento_detalle.jsp&codCons=PE&codProc=506A&vista=impresion" title="Versión en formato PDF">Versión en formato PDF</a></div></div></div>
Autorizacións para cambios de localización de viveiros.
Comunidades Autónomas>>Xunta de Galicia

Statistics

Average successful run time: 3 minutes

Total run time: 7 minutes

Total cpu time used: less than 20 seconds

Total disk space used: 680 KB

History

 • Manually ran revision 7542bd5c and completed successfully .
  40 records added in the database
  44 pages scraped
 • Manually ran revision 02628585 and failed .
  nothing changed in the database
  14 pages scraped
 • Manually ran revision 083c743e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  46 pages scraped
 • Manually ran revision 031f2ab2 and failed .
  nothing changed in the database
 • Created on morph.io

Scraper code

Xu