soit-sk / zmluvy_bratislava

Prehlad dokumentov z casti Zmluvy webu hl. mesta Bratislava


Prehlad dokumentov z webu hl. mesta Bratislava

Scraper created at OpenScraper Challenge 2014, improved in 2015

Dependencies

Scrapes has few dependencies that are listed in requirements.txt file

Scraper

This is a scraper that runs on Morph. To get started see the documentation

Contributors rplnt ricco386 katkad

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=42962&p1=15331" (ERROR: HTTPConnectionPool(host='www.bratislava.sk', port=80): Max retries exceeded with url: /register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=42962&p1=15331 (Caused by <class 'socket.error'>: [Errno 110] Connection timed out)) ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=700026&stranka=317&tzv=1&pocet=10&sz=zmena_formalni&sz=nazev&sz=strvlastnik&sort=zmena_formalni&sc=DESC" (ERROR: HTTPConnectionPool(host='www.bratislava.sk', port=80): Max retries exceeded with url: /register/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=700026&stranka=317&tzv=1&pocet=10&sz=zmena_formalni&sz=nazev&sz=strvlastnik&sort=zmena_formalni&sc=DESC (Caused by <class 'socket.error'>: [Errno 110] Connection timed out))

Data

Downloaded 1 time by MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (10.4 MB) Use the API

rows 10 / 32

id name parent_section_id url
1001
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1001
1006
Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1006
1007
Oddelenie informačných technológií
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1007
1015
Oddelenie vnútornej správy
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1015
1016
Referát technický
1015
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1016
1017
Referát verejného obstarávania
1015
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1017
1018
Sekcia správy nehnuteľností
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1018
1023
Oddelenie legislatívno-právne
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1023
1029
Oddelenie sociálnych vecí
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1029
1030
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1030

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (10.4 MB) Use the API

rows 10 / 62

id name email other section_id
1002
JUDr. Dagmar Šimková
dagmar.simkova@bratislava.sk
1004
Mgr. Adriana Lichnerová
adriana.lichnerova@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 561 53
1008
Alexandra Riecka
alexandra.riecka@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 561 93
1006
1011
Ing. Anna Krištínová
anna.kristinova@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 565 44
1040
1015
Ing. Gabriel Baláž
gabriel.balaz@bratislava.sk
pevná linka: +421 593 565 94
1015
1016
Ing. Jozef Demovič
jozef.demovic@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 562 77
1016
1017
JUDr. Dušan Drevický
dusan.drevnicky@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 566 44
1017
1026
Ing. Peter Zapletálek
peter.zapletalek@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 562 82
1029
1029
Mgr. Ema Tesarčíková
ema.tesarcikova@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 561 04
1030
1031
Ing.arch. Vladimír Hrdý
vladimir.hrdy@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 561 93
1032

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (10.4 MB) Use the API

rows 10 / 137

id name parent_category
50
O stránke
1001
Zmluvy
1002
Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.
1004
Zmluvy o vykonaní exekúcie
1006
Nájomné zmluvy
1007
Predaj majetku
1009
Tovary a služby
1011
Prenájom pozemkov
1012
Prenájom nebytových priestorov
1013
Zmluvy o vecnom bremene

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (10.4 MB) Use the API

rows 2 / 2

value_blob type name
null
text
doc_ids
18585
text
html_id

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (10.4 MB) Use the API

rows 10 / 21914

responsible_person title description document_ids document_urls category_id html_id date
1016
Znojmo, Česká republika
Predmetom ZPC bola účasť na 45. Medzinárodnom stretnutí dopravných odborníkov, organizovaného spol. Brnenské komunikace, a.s. Cieľom stretnutia bolo predanie informácii a skúseností o nových spôsoboch riešenia dopravných systémov, nových formách práce pri
null
null
1259
2016-10-13T00:00:00+00:00
1015
Zmluva o spolupráci MAGTS1500210
poskytnutie spolupráce pri starostlivosti o verejnú zeleň - Program Adopcia zelene Bartókova ul. Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.10.2015
["37457"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=37457"]
1094
37456
2015-11-27T00:00:00+00:00
1102
Znalecký posudok číslo 93/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby "Trafostanica TS 423" súp.č.12723 s príslušenstvom, na Hviezdnej ulici v Bratislave - mestskej časti Podunajské Biskupice, situovanej na pozemku parc.č.747/1, v k.ú.Podunajské Biskupice (zapísanej na LV č.1395), pre účely účtovníctva -stanovenie obstarávacej reprodukčnej ceny
["25943"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=25943"]
1168
25942
2014-03-05T00:00:00+00:00
1115
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0128-17-00
Nájomca: Michaela Hrubá / Dátum uzatvorenia 29.03.2017 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
["46693"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46693"]
1027
46692
2017-04-04T00:00:00+00:00
1143
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0081 17 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0081 17 00
["46691"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46691"]
1011
46690
2017-04-04T00:00:00+00:00
1143
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502311700/0099
Zmluva bola uzatvorená dňa 04.04.2017 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej a teplovodnej prípojky k stavbe "Polyfunkčný bytový dom Zrkadliská, ul. Kadnárova - Hečkova", na pozemky reg. "E" KN parc.č. 1698/2, 1698/3, 1699, 1700 k.ú. Rača
["46688", "46689"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46688", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46689"]
1013
46687
2017-04-04T00:00:00+00:00
1143
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0103 17 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088301031700
["46686"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46686"]
1011
46685
2017-04-04T00:00:00+00:00
1109
Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG1700058
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Divadlo Fí na podporu projektu "Brigita a Silvia Speaks".
["46684"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46684"]
1103
46683
2017-04-04T00:00:00+00:00
1109
Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG1700121
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Občianskemu združeniu Bratislavské rožky na podporu projektu "Tematické prechádzky Bratislavou 2017".
["46682"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46682"]
1103
46681
2017-04-04T00:00:00+00:00
1109
Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG1700116
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Amity na podporu projektu "World Music Festival Bratislava 2017".
["46680"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46680"]
1103
46678
2017-04-04T00:00:00+00:00

Statistics

Average successful run time: about 2 hours

Total run time: 2 days

Total cpu time used: about 1 hour

Total disk space used: 10.5 MB

History

 • Manually ran revision 364b0415 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 364b0415 and failed .
  11488 records added, 75 records removed in the database
 • Manually ran revision 364b0415 and completed successfully .
  10511 records added, 9200 records removed in the database
 • Manually ran revision 364b0415 and completed successfully .
  9423 records added in the database
  10671 pages scraped
 • Manually ran revision d9fe8dc0 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  6033 pages scraped
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history

Scraper code

Python

zmluvy_bratislava / scraper.py