soit-sk / zmluvy_bratislava

Prehlad dokumentov z casti Zmluvy webu hl. mesta Bratislava


Contributors rplnt ricco386 katkad

Last run failed with status code 1.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=700026&stranka=1&tzv=1&pocet=10&sz=zmena_formalni&sz=nazev&sz=strvlastnik&sort=zmena_formalni&sc=DESC" (ERROR: hostname 'www.bratislava.sk' doesn't match either of '*.azurewebsites.net', '*.scm.azurewebsites.net', '*.sso.azurewebsites.net', '*.azure-mobile.net', '*.scm.azure-mobile.net') ERROR: Content not found! Traceback (most recent call last): File "scraper.py", line 371, in <module> scraper.scrape() File "scraper.py", line 137, in scrape raise TypeError: exceptions must be old-style classes or derived from BaseException, not NoneType

Data

Downloaded 1 time by MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (10.4 MB) Use the API

rows 10 / 32

id name parent_section_id url
1001
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1001
1006
Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1006
1007
Oddelenie informačných technológií
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1007
1015
Oddelenie vnútornej správy
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1015
1016
Referát technický
1015
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1016
1017
Referát verejného obstarávania
1015
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1017
1018
Sekcia správy nehnuteľností
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1018
1023
Oddelenie legislatívno-právne
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1023
1029
Oddelenie sociálnych vecí
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1029
1030
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1030

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (10.4 MB) Use the API

rows 10 / 62

id name email other section_id
1002
JUDr. Dagmar Šimková
dagmar.simkova@bratislava.sk
1004
Mgr. Adriana Lichnerová
adriana.lichnerova@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 561 53
1008
Alexandra Riecka
alexandra.riecka@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 561 93
1006
1011
Ing. Anna Krištínová
anna.kristinova@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 565 44
1040
1015
Ing. Gabriel Baláž
gabriel.balaz@bratislava.sk
pevná linka: +421 593 565 94
1015
1016
Ing. Jozef Demovič
jozef.demovic@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 562 77
1016
1017
JUDr. Dušan Drevický
dusan.drevnicky@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 566 44
1017
1026
Ing. Peter Zapletálek
peter.zapletalek@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 562 82
1029
1029
Mgr. Ema Tesarčíková
ema.tesarcikova@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 561 04
1030
1031
Ing.arch. Vladimír Hrdý
vladimir.hrdy@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 561 93
1032

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (10.4 MB) Use the API

rows 10 / 137

id name parent_category
50
O stránke
1001
Zmluvy
1002
Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.
1004
Zmluvy o vykonaní exekúcie
1006
Nájomné zmluvy
1007
Predaj majetku
1009
Tovary a služby
1011
Prenájom pozemkov
1012
Prenájom nebytových priestorov
1013
Zmluvy o vecnom bremene

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (10.4 MB) Use the API

rows 2 / 2

value_blob type name
null
text
doc_ids
18585
text
html_id

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (10.4 MB) Use the API

rows 10 / 21914

responsible_person title description document_ids document_urls category_id html_id date
1016
Znojmo, Česká republika
Predmetom ZPC bola účasť na 45. Medzinárodnom stretnutí dopravných odborníkov, organizovaného spol. Brnenské komunikace, a.s. Cieľom stretnutia bolo predanie informácii a skúseností o nových spôsoboch riešenia dopravných systémov, nových formách práce pri
null
null
1259
2016-10-13T00:00:00+00:00
1015
Zmluva o spolupráci MAGTS1500210
poskytnutie spolupráce pri starostlivosti o verejnú zeleň - Program Adopcia zelene Bartókova ul. Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.10.2015
["37457"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=37457"]
1094
37456
2015-11-27T00:00:00+00:00
1102
Znalecký posudok číslo 93/2013 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby "Trafostanica TS 423" súp.č.12723 s príslušenstvom, na Hviezdnej ulici v Bratislave - mestskej časti Podunajské Biskupice, situovanej na pozemku parc.č.747/1, v k.ú.Podunajské Biskupice (zapísanej na LV č.1395), pre účely účtovníctva -stanovenie obstarávacej reprodukčnej ceny
["25943"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=25943"]
1168
25942
2014-03-05T00:00:00+00:00
1115
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0128-17-00
Nájomca: Michaela Hrubá / Dátum uzatvorenia 29.03.2017 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
["46693"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46693"]
1027
46692
2017-04-04T00:00:00+00:00
1143
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0081 17 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0081 17 00
["46691"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46691"]
1011
46690
2017-04-04T00:00:00+00:00
1143
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502311700/0099
Zmluva bola uzatvorená dňa 04.04.2017 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej a teplovodnej prípojky k stavbe "Polyfunkčný bytový dom Zrkadliská, ul. Kadnárova - Hečkova", na pozemky reg. "E" KN parc.č. 1698/2, 1698/3, 1699, 1700 k.ú. Rača
["46688", "46689"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46688", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46689"]
1013
46687
2017-04-04T00:00:00+00:00
1143
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0103 17 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088301031700
["46686"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46686"]
1011
46685
2017-04-04T00:00:00+00:00
1109
Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG1700058
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Divadlo Fí na podporu projektu "Brigita a Silvia Speaks".
["46684"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46684"]
1103
46683
2017-04-04T00:00:00+00:00
1109
Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG1700121
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Občianskemu združeniu Bratislavské rožky na podporu projektu "Tematické prechádzky Bratislavou 2017".
["46682"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46682"]
1103
46681
2017-04-04T00:00:00+00:00
1109
Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG1700116
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Amity na podporu projektu "World Music Festival Bratislava 2017".
["46680"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=46680"]
1103
46678
2017-04-04T00:00:00+00:00

Statistics

Average successful run time: about 2 hours

Total run time: 2 days

Total cpu time used: about 1 hour

Total disk space used: 10.5 MB

History

 • Manually ran revision 364b0415 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 364b0415 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 364b0415 and failed .
  11488 records added, 75 records removed in the database
 • Manually ran revision 364b0415 and completed successfully .
  10511 records added, 9200 records removed in the database
 • Manually ran revision 364b0415 and completed successfully .
  9423 records added in the database
  10671 pages scraped
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history

Scraper code

zmluvy_bratislava