tdaopbg

The scraper is queued to run. It was queued automatically .

Console output of last run

Data

Downloaded 0 times

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (732 MB) Use the API

rows 10 / 21850

tenderperiod_enddate case_number language tender_content submission_deadline extra_documents_with_login tender_id tender_url description enddate_timezone country_code contractor todays_date basic_details_need_login title received_on apply_requires_login
2016-09-07 17:00:00
00165-2016-0015
bg
Обявление за поръчка  Деловодна информация Партида на възложителя: 0165Поделение: Изходящ номер: Р.. от дата: 15/08/2016 (дд/мм/гггг) Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС: не Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател: Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: Заведено в преписка: 0165-2016-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx) Притурка към Официален вестник на Европейския съюзИнформация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП  Раздел I: Възлагащ орган I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) Официално наименование: Министерство на образованието и науката Национален регистрационен номер: 000695114 Пощенски адрес: бул. Княз Дондуков 2А Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България Лице за контакт: Венка Вучкова Телефон: +359 29217738 Електронна поща: v.vuchkova@mon.bg Факс: +359 29217597 Интернет адрес/иОсновен адрес: (URL) www.mon.bgАдрес на профила на купувача: (URL) http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?AQeHH6FBxJm6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP707/zsSYr3grdmdmfkiFnwHs9. I.2) Съвместно възлагане Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ        В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки: Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ I.3) Комуникация  Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) (URL): http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?AQeHH6FBxJm6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP707/zsSYr3grdmdmfkiFnwHs9. Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени: Горепосоченото/ите място/места за контакт електронно посредством: НЕ   Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL): I.4) Вид на възлагащия орган  Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5) Основна дейност  Образование Раздел II: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование: „Национално научно изследване на българския жестов език по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Референтен номер: 2 3 II.1.2) Основен CPV код: 71351700      Допълнителен CPV код: 1 2 II.1.3) Вид на поръчка: Услуги II.1.4) Кратко описание: 1.1. Провеждане на научно изследване на българския жестов език, включващо минимум 150 лица с увреден слух, разпознаване, проучване и описание на системата от минимум 10 000 жестови знаци, провеждане на изследване на 20 теми и тяхната употреба в комуникацията на лица с увреден слух в цялата страна.1.2. Научно описание на граматиката на българската жестова реч по граматични категории, и отпечатването му в издание с минимален брой – 500 бр, както и в електронен вариант.1.3. Разработване и отпечатване на речник на българския жестов език, съдържащ минимум 10 000 лексикални единици, в електронен вариант и на хартиен носител - минимален брой – 500 бр. II.1.5) Прогнозна обща стойност 2Стойност, без да се включва ДДС: 264000      Валута: BGN(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки) II.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не Оферти могат да бъдат подавани за: Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: НЕ  Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:: НЕ II.2) Описание 1 II.2.1) Наименование:&nbsp2 Обособена позиция номер:&nbsp2 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2Основен CPV код: 1 71351700      Допълнителен CPV код: 1 2 II.2.3) Място на изпълнениекод NUTS: 1 BGОсновно място на изпълнение: Територията на Република БългарияII.2.4) Описание на обществената поръчка:&nbsp(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 1.1. Провеждане на научно изследване на българския жестов език, включващо минимум 150 лица с увреден слух, разпознаване, проучване и описание на системата от минимум 10 000 жестови знаци, провеждане на изследване на 20 теми и тяхната употреба в комуникацията на лица с увреден слух в цялата страна.1.2. Научно описание на граматиката на българската жестова реч по граматични категории, и отпечатването му в издание с минимален брой – 500 бр, както и в електронен вариант.1.3. Разработване и отпечатване на речник на българския жестов език, съдържащ минимум 10 000 лексикални единици, в електронен вариант и на хартиен носител - минимален брой – 500 бр.II.2.5) Критерии за възлагане: Критериите по-долу   Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Критерий за качество - КО    Тежест: 60 % Цена Тежест: 21 40%   II.2.6) Прогнозна стойностСтойност, без да се включва ДДС: 264000      Валута: BGN(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупкиНачална дата:  / Крайна дата: 31/10/2017 (дд/мм/гггг)Тази поръчка подлежи на подновяване: неОписание на подновяванията: II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)Очакван брой кандидати: или&nbspПредвиден минимален брой: &nbsp/&nbspМаксимален брой: (2) Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: II.2.10) Информация относно вариантитеЩе бъдат приемани варианти: не II.2.11) Информация относно опциитеОпции: неОписание на опциите: II.2.12) Информация относно електронни каталозиОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюзОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: даИдентификация на проекта: BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 II.2.14) Допълнителна информация:  Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация  III.1) Условия за участие III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри  Списък и кратко описание на условията: Не се изисква III.1.2) Икономическо и финансово състояние  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ Списък и кратко описание на критериите за подбор: Не се изисква Изисквано минимално/ни ниво/а:2 Не е приложимо III.1.3) Технически и професионални възможности  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ Списък и кратко описание на критериите за подбор: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка. Дейности, сходни с предмета на поръчката, са дейности/услуги, свързани с: езикови изследвания и анализи, в т.ч. изследвания и анализи на жестовия език; използване/прилагане като средство за комуникация; разработване на речници, в т.ч. речници на жестовия език.Участникът следва да разполага с екип, който ще изпълнява поръчката, със следната професионална компетентност:-Ръководител на екип -Магистърска степен в „Социални, стопански и правни науки“, „Педагогически науки“; „Хуманитарни науки“ или еквивалентна ОКС, придобита в чужбина. Специфичен опит – участие в изпълнение на мин. 3 дейности/ договора/проекта при възложена отговорност за ръководене на екип, разработване на методически указания и/или процедурни правила за изпълнение и/или управление на дейности по реализация на проекти, свързани с жестовия език, участие като експерт в национални и международни проекти, свързани с жестовия език, професионално владеене на жестов език, участие в експериментално изследване на жестовия език. -Експерт – приложен лингвист - Магистърска степен от област на висше образование „Хуманитарни науки“, професионално направление „Филология“ от Класификатора на областите на висше образование или еквивалентна ОКС, придобита в чужбина.- Специфичен опит - участие в изпълнение на минимум 3 (три) дейности/договора/проекта като експерт в извършване на емпирично изследване чрез прилагане на емпирични методи на приложната лингвистика, опит в езикови изследвания, включително разработване на методология и инструменти за изследване.- Експерт филолог - Магистърска степен от област „Хуманитарни науки“, професионално направление „Филология“ от Класификатора на областите на висше образование или еквивалентна ОКС, придобита в чужбина.- Специфичен опит - опит в обработка на данни в мин. 3 дейности/проекта/ договора като експерт по изследване на език в същността му, изследване на езиковата система като структура – граматика, лексикология, семантика, включително разработване на методология и инструменти за изследване. - Експерт психолингвист -Магистърска степен от област на висше образование „Хуманитарни науки“, професионално направление „Филология“ или еквивалентна ОКС, придобита в чужбина. Специфичен опит – участие в изпълнение на мин. 3 дейности/договора/проекта като експерт по планиране и провеждане на експериментални изследвания за различни закономерности и свойства на езика и речта, изследване на произхода и развитието на думи, граматика и езикови форми, изучаване процесите на образуване, възприемане и формиране на речта в тяхната съотнесеност със системата на езика, включително разработване на методология и инструменти за изследване.- Експерт социолингвист -Магистърска степен от област „Хуманитарни науки“, професионално направление „Филология“ от Класификатора на областите на висше образование или еквивалентна ОКС, придобита в чужбина. Специфичен опит - участие в изпълнение на мин. 3 дейности/ договора/проекта като експерт в извършване на емпирично социолингвистично изследване чрез прилагане на емпирични методи на социологията, валидни за проучване на съотношението между езика и неговата среда от външни фактори (социални условия), в която той функционира, включително разработване на методология и инструменти за изследване.-Експерт педагог с увреден слух -Магистърска степен от област „Педагогически науки“ , професионално направление „Педагогика на обучението по...“ или еквивалентна ОКС, придобита в чужбина. Специфичен опит - участие в изпълнение на мин. 3 дейности/ договора/проекта, свързани с езиковите практики на глухи, както и участие в дискурсен анализ на жестовия език. Изисквано минимално/ни ниво/а:2 Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата минимум една дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка. Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП. - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП. - Списък на екипа, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка.При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2 Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ III.2) Условия във връзка с поръчката 2 III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕПозоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: В публичното състезание може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор. III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ  Раздел IV:Процедура  IV.1) Описание IV.1.1)Вид процедура: Публично състезаниеУскорена процедура: НЕОбосновка за избор на ускорена процедура: IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2   В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години: Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕДинамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне) Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ IV.1.6) Информация относно електронния търг Ще се използва електронен търг: НЕДопълнителна информация относно електронния търг: IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки: не IV.2) Административна информация&nbsp IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2 Номер на обявлението в ОВ на ЕС: (Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)Номер на обявлението в РОП: IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие Дата: 07/09/2016 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм) IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4 Дата:     IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата Офертата трябва да бъде валидна до: или Продължителност в месеци: 4(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) IV.2.7) Условия за отваряне на офертите Дата: 08/09/2016 (дд/мм/гггг)   Местно време: 11:00 (чч:мм)Място: гр. София, бул. Княз Дондуков 2А, заседателна зала на 7 етаж на МОНИнформация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.  Раздел VI: Допълнителна информация VI.1) Информация относно периодичното възлагане  Това представялява периодично повтаряща се поръчка: неПрогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2 VI.2) Информация относно електронното възлагане  Ще се прилага електронно поръчване: НЕЩе се използва електронно фактуриране: НЕЩе се приема електронно заплащане: НЕ VI.3) Допълнителна информация 2 VI.4) Процедури по обжалване  VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията Пощенски адрес: бул. Витоша № 18 Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070 Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315 VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2 Официално наименование: Пощенски адрес: Град: Пощенски код: Държава: Електронна поща: Телефон: Интернет адрес: (URL) Факс: VI.4.3) Подаване на жалбиТочна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2 Официално наименование: Пощенски адрес: Град: Пощенски код: Държава: Електронна поща: Телефон: Интернет адрес: (URL) Факс: VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/08/2016 (дд/мм/гггг) Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони 1моля, повторете, колкото пъти е необходимо 2в приложимите случаи 3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация 4ако тази информация е известна 5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура 6доколкото информацията е вече известна 7задължителна информация, която не се публикува 8информация по избор 9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация 10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане 11само ако обявлението се отнася до квалификационна система 12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти 13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура 14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна 15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти 16 17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане 18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система 19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти 20може да бъде присъдена значимост вместо тежест 21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
07/09/2016 17:00
False
744854
1.1. Провеждане на научно изследване на българския жестов език, включващо минимум 150 лица с увреден слух, разпознаване, проучване и описание на системата от минимум 10 000 жестови знаци, провеждане на изследване на 20 теми и тяхната употреба в комуникацията на лица с увреден слух в цялата страна. 1.2. Научно описание на граматиката на българската жестова реч по граматични категории, и отпечатването му в издание с минимален брой – 500 бр, както и в електронен вариант. 1.3. Разработване и отпечатване на речник на българския жестов език, съдържащ минимум 10 000 лексикални единици, в електронен вариант и на хартиен носител - минимален брой – 500 бр.
UTC+02:00
bg
Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/
2016-08-16 02:06:32.183557
False
„Национално научно изследване на българския жестов език по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
15-08-2016
False
2016-09-20 17:00:00
02718-2016-0135
bg
Обявление за поръчка  Деловодна информация Партида на възложителя: 02718Поделение: Териториално поделение Държавно горско стопанство - Пловдив Изходящ номер: 3451 от дата: 10/08/2016 (дд/мм/гггг) Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС: да Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател: да Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 10/08/2016 (дд/мм/гггг) Заведено в преписка: 02718-2016-0135 (nnnnn-yyyy-xxxx) Притурка към Официален вестник на Европейския съюзИнформация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП  Раздел I: Възлагащ орган I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) Официално наименование: Южноцентрално държавно предприятие - Смолян, Териториално поделение Държавно горско стопанство - Пловдив Национален регистрационен номер: 2016195800103 Пощенски адрес: бул. Шести Септември № 93 Град: Пловдив код NUTS: BG421 Пощенски код: 4002 Държава: България Лице за контакт: юрк. Златка Ряхова Телефон: +359 886848430 Електронна поща: dgsplovdiv@ucdp-smolian.com Факс: +32 6444106 Интернет адрес/иОсновен адрес: (URL) http://ucdp-smolian.comАдрес на профила на купувача: (URL) http://ucdp-smolian.com/viewartnew.php?id=58 I.2) Съвместно възлагане Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ        В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки: Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ I.3) Комуникация  Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) (URL): http://ucdp-smolian.com/viewartnew.php?id=58 Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени: Горепосоченото/ите място/места за контакт електронно посредством: НЕ   Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL): I.4) Вид на възлагащия орган  Публичноправна организация I.5) Основна дейност  Друга дейност: По чл. 165, ал. 1 от Закона за горите. Раздел II: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование: Южноцентрално държавно предприятие - Смолян, Териториално поделение Държавно горско стопанство - Пловдив Референтен номер: 2 2016195800103 II.1.2) Основен CPV код: 50110000      Допълнителен CPV код: 1 2 II.1.3) Вид на поръчка: Услуги II.1.4) Кратко описание: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в това число селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване), включително доставка на резервни части и консумативи за превозни средства, собственост на ТП „ДГС – Пловдив” към „ЮЦДП” гр. Смолян”, както и извършване на технически прегледи за срок от 24 месеца по обособени позиции. II.1.5) Прогнозна обща стойност 2Стойност, без да се включва ДДС: 67940.00      Валута: BGN(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки) II.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да Оферти могат да бъдат подавани за: всички обособени позиции Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: НЕ  Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:: НЕ II.2) Описание 1 II.2.1) Наименование:&nbsp2 Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части Обособена позиция номер:&nbsp2 1 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2Основен CPV код: 1 50110000      Допълнителен CPV код: 1 2 II.2.3) Място на изпълнениекод NUTS: 1 BG421Основно място на изпълнение: град ПловдивII.2.4) Описание на обществената поръчка:&nbsp(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в това число мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), включително доставка на резервни части и консумативи”.II.2.5) Критерии за възлагане: Критериите по-долу   Критерий за качество: 1 2 20 НЕ   Цена Тежест: 21   II.2.6) Прогнозна стойностСтойност, без да се включва ДДС: 63400.00      Валута: BGN(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупкиПродължителност в месеци: 24Тази поръчка подлежи на подновяване: неОписание на подновяванията: II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)Очакван брой кандидати: или&nbspПредвиден минимален брой: &nbsp/&nbspМаксимален брой: (2) Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: II.2.10) Информация относно вариантитеЩе бъдат приемани варианти: не II.2.11) Информация относно опциитеОпции: неОписание на опциите: II.2.12) Информация относно електронни каталозиОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюзОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не II.2.14) Допълнителна информация: II.2) Описание 1 II.2.1) Наименование:&nbsp2 Следгаранционно сервизно и техническо поддържане, диагностика и ремонт на селскостопанска техника, включително доставка на резервни части Обособена позиция номер:&nbsp2 2 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2Основен CPV код: 1 50110000      Допълнителен CPV код: 1 2 II.2.3) Място на изпълнениекод NUTS: 1 BG421Основно място на изпълнение: град ПловдивII.2.4) Описание на обществената поръчка:&nbsp(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, маншини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други), включително доставка на резервни части и консумативи”.II.2.5) Критерии за възлагане: Критериите по-долу   Критерий за качество: 1 2 20 НЕ   Цена Тежест: 21   II.2.6) Прогнозна стойностСтойност, без да се включва ДДС: 3520.00      Валута: BGN(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупкиПродължителност в месеци: 24Тази поръчка подлежи на подновяване: неОписание на подновяванията: II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)Очакван брой кандидати: или&nbspПредвиден минимален брой: &nbsp/&nbspМаксимален брой: (2) Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: II.2.10) Информация относно вариантитеЩе бъдат приемани варианти: не II.2.11) Информация относно опциитеОпции: неОписание на опциите: II.2.12) Информация относно електронни каталозиОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюзОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не II.2.14) Допълнителна информация: II.2) Описание 1 II.2.1) Наименование:&nbsp2 „Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, собственост на ТП ДГС – Пловдив към ЮЦДП – Смолян Обособена позиция номер:&nbsp2 3 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2Основен CPV код: 1 50100000      Допълнителен CPV код: 1 2 II.2.3) Място на изпълнениекод NUTS: 1 BG421Основно място на изпълнение: град ПловдивII.2.4) Описание на обществената поръчка:&nbsp(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, собственост на ТП „ДГС – Пловдив” към „ЮЦДП” – Смолян”.Описание на МПС-тата по вид, марка и модел се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 5 от документацията за участие в настоящата обществена поръчка.Периодичният технически преглед следва да бъде извършен при спазване разпоредбите на Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодичните прегледи на техническата изправност на пътните превозни средства /В сила от 01.01.2012г., издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията/ Обн. в ДВ бр. 104/27.12.2011г. изм.и доп. с бр. 99 от 14.12.2012г./.Участниците следва да разполагат с минимум един контролно-технически пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, на територията на град Пловдив. Участниците, които кандидатстват за обособена позиция № 3 на настоящата обществена поръчка следва да притежават валидно Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, включващо в обхвата си предмета на обособена позиция № 3.II.2.5) Критерии за възлагане: Критериите по-долу   Критерий за качество: 1 2 20 НЕ   Цена Тежест: 21   II.2.6) Прогнозна стойностСтойност, без да се включва ДДС: 1020.00      Валута: BGN(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупкиПродължителност в месеци: 24Тази поръчка подлежи на подновяване: неОписание на подновяванията: II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)Очакван брой кандидати: или&nbspПредвиден минимален брой: &nbsp/&nbspМаксимален брой: (2) Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: II.2.10) Информация относно вариантитеЩе бъдат приемани варианти: не II.2.11) Информация относно опциитеОпции: неОписание на опциите: II.2.12) Информация относно електронни каталозиОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюзОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не II.2.14) Допълнителна информация:  Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация  III.1) Условия за участие III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри  Списък и кратко описание на условията: 5.1. Заявление за участие в откритата процедура - представя се в оригинал по приложен към настоящата документация образец Приложение № 1, с опис на приложените в офертата документи с минимално съдържание по образец - Приложение № 2, както следва:Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:5.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката-представя се в оригинал по приложен към настоящата документация, образец Приложение № 3;5.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност /когато е приложимо/ - представят се в оригинал или заверено копие;5.4. Документи удостоверяващи правното основание за създаване на обединението, /представят се когато е приложимо/ - в оригинал или заверено копие единствено в случаите при които, участникът или кандидатът е обединение, което не е юридическо лице. Документът следва да съдържа информация за правата и задълженията на участниците в обединението, разпределяне на отговорностите между членовете на обединението и дейностите които ще изпълнява всеки член на обединението за настоящата обществена поръчка.5.5. Документ удостоверяващ липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) - представя се в оригинал от всички участници, посочените от участника за подизпълнители, както и членовете на обединенията, по приложен към настоящата документация, образец Приложение № 4.Техническо предложение, съставляващо документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:5.6. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, представя се Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, в случаите, при които участника или кандидата не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно извлечението от Търговския регистър.;5.7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя - представя се в оригинал по приложени към настоящата документация образци: Приложение № 5.1, Приложение № 5.2 и/или Приложение № 5.3., по отделно за всяка обособена позиция, за която кандидатът или участникът е избрал да участва;5.8. Декларация за срока на валидност на офертата - представя се в оригинал по приложен към настоящата документация образец - Приложение № 7;5.9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - представя се в оригинал по приложен към настоящата документация образец - Приложение № 8;5.10. Списък на доставките и услугите по ремонт, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга по ремонт – Приложение № 9;5.11. Ценово предложение, представя се в оригинал по приложен към настоящата документация образец - /Приложение № 10.1, Приложение № 10.2 и/или Приложение № 10.3./, за всяка обособена позиция, за която кандидатът или участникът е избрал да участва ;5.12. В общата непрозрачна опаковка се поставят и изисканите документи от Възложителя за обособена позиция № 3 - Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, включващо в обхвата си предмета на обособена позиция № 3. III.1.2) Икономическо и финансово състояние  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ Списък и кратко описание на критериите за подбор: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците. Изисквано минимално/ни ниво/а:2 III.1.3) Технически и професионални възможности  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ Списък и кратко описание на критериите за подбор: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 и 2: Участниците следва да разполагат с минимум един магазин за продажба на авточасти и консумативи на територията на град Пловдив и Сервизната база трябва да се намира на територията на град Пловдив.ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Участниците следва да разполагат с минимум един контролно-технически пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, на територията на град Пловдив.За следгаранционното сервизно и техническо обслужване, профилактиката, диагностиката и ремонта на моторните превозни средства (в това число на мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), собственост на ТП „ДГС – Пловдив”, Изпълнителят следва да осигури минимум една сервизна база за ремонт на наличните моторни превозни средства. Сервизната база трябва да се намира на територията на град Пловдив.ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Участниците следва да разполагат с минимум един магазин за продажба на части и консумативи на територията на град Пловдив.За следгаранционното сервизно и техническо обслужване, профилактиката, диагностиката и ремонта на селскостопанските машини, машините за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други), собственост на ТП „ДГС – Пловдив”, Изпълнителят следва да осигури минимум една сервизна база за ремонт на наличната техника. Сервизната база трябва да се намира на територията на град Пловдив.ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Участниците следва да разполагат с минимум един контролно-технически пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, на територията на град Пловдив. Участниците, които кандидатстват за обособена позиция № 3 на настоящата обществена поръчка следва да притежават валидно Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, включващо в обхвата си предмета на обособена позиция № 3.* За обособена позиция № 1 - под „идентичен или сходен предмет” следва да се разбира следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в това число мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), включително доставка на резервни части и консумативи.* За обособена позиция № 2 – под „идентичен или сходен предмет” следва да се разбира следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за издършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, баер-товарачи, снеорини и други), включително доставка на резервни части и консумативи.* За обособена позиция № 3 – под „идентичен или сходен предмет” следва да се разбира извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, собственост на ТП „ДГС – Пловдив”. Изисквано минимално/ни ниво/а:2 III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2 Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ III.2) Условия във връзка с поръчката 2 III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕПозоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: 5.1. Заявление за участие в откритата процедура Приложение № 1, със списък - Приложение № 25.2. ЕЕДОП -Приложение № 35.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност /когато е приложимо/5.4. Документи удостоверяващи правното основание за създаване на обединението, /представят се когато е приложимо/5.5. Документ удостоверяващ липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС - Приложение № 45.6. пълномощно5.7.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 5.1, Приложение № 5.2 и/или Приложение № 5.3.5.8. Декларация за срока на валидност на офертата - Приложение № 75.9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора - Приложение № 85.10. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП – Приложение № 9;5.11. Ценово предложение - Приложение № 10.1, Приложение № 10.2 и/или Приложение № 10.3.5.12. Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ  Раздел IV:Процедура  IV.1) Описание IV.1.1)Вид процедура: Открита процедураУскорена процедура: НЕОбосновка за избор на ускорена процедура: IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2   В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години: Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕДинамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне) Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ IV.1.6) Информация относно електронния търг Ще се използва електронен търг: НЕДопълнителна информация относно електронния търг: IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки: не IV.2) Административна информация&nbsp IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2 Номер на обявлението в ОВ на ЕС: (Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)Номер на обявлението в РОП: IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие Дата: 20/09/2016 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм) IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4 Дата:     IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата Офертата трябва да бъде валидна до: или Продължителност в месеци: 3(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) IV.2.7) Условия за отваряне на офертите Дата: 21/09/2016 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм)Място: гр. Пловдив, бул. Шести Септември № 93Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: 1.3. Действията на комисията по отваряне на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ представителната им власт.  Раздел VI: Допълнителна информация VI.1) Информация относно периодичното възлагане  Това представялява периодично повтаряща се поръчка: неПрогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2 VI.2) Информация относно електронното възлагане  Ще се прилага електронно поръчване: НЕЩе се използва електронно фактуриране: НЕЩе се приема електронно заплащане: НЕ VI.3) Допълнителна информация 2 VI.4) Процедури по обжалване  VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията Пощенски адрес: бул. Витоша № 18 Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070 Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315 VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2 Официално наименование: Пощенски адрес: Град: Пощенски код: Държава: Електронна поща: Телефон: Интернет адрес: (URL) Факс: VI.4.3) Подаване на жалбиТочна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП. VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2 Официално наименование: Пощенски адрес: Град: Пощенски код: Държава: Електронна поща: Телефон: Интернет адрес: (URL) Факс: VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/08/2016 (дд/мм/гггг) Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони 1моля, повторете, колкото пъти е необходимо 2в приложимите случаи 3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация 4ако тази информация е известна 5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура 6доколкото информацията е вече известна 7задължителна информация, която не се публикува 8информация по избор 9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация 10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане 11само ако обявлението се отнася до квалификационна система 12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти 13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура 14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна 15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти 16 17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане 18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система 19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти 20може да бъде присъдена значимост вместо тежест 21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
20/09/2016 17:00
False
744160
Южноцентрално държавно предприятие - Смолян, Териториално поделение Държавно горско стопанство - Пловдив
UTC+02:00
bg
Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
2016-08-17 23:42:07.215345
False
Южноцентрално държавно предприятие - Смолян, Териториално поделение Държавно горско стопанство - Пловдив
10-08-2016
False
02718-2016-0100
bg
Съдържание на документ Версия за печат02718-2016-0100 Технически редакции 02.06.2016 14:20 ч. :  промяна преди публикуване затвори Технически редакции 02.06.2016 11:27 ч. :  02/06/2016 10:34 промяна преди публикуване затвори Технически редакции 02.06.2016 11:27 ч. :  02/06/2016 10:34 промяна преди публикуване затвори I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. BG-Хисаря: Решение за откриване на процедура Решение номер 320 от дата 02.06.2016 г.  І: Възложител Публичен I.1) Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 2016195800186BG421, ЮЦДП, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР, обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. Стряма № 2, За: Мина Рахова, България 4180, Хисаря, Тел.: 0359 82301239, E-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com, Факс: 0359 33762638Интернет адрес/и:Основен адрес (URL): http://ucdp-smolian.com.Адрес на профила на купувача (URL): http://ucdp-smolian.com/viewartnew.php?id=5. I.2) Вид на възложителя Публичноправна организация I.3) Основна дейност Друг: Горско стопанство ІI: Откриване Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка Поръчката е в областите отбрана и сигурност: НЕ ІI.1) Вид на процедурата Открита процедура IІI: Правно основание Чл. 73, ал. 1 от ЗОП IV: Поръчка IV.1) Наименование „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси, собственост на ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения за срок от 24 календарни месеца” IV.2) Обект на поръчката Доставки ІV.3) Описание на предмета на поръчката Предмет на поръчката: „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси, собственост на ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения за срок от 24 календарни месеца” Доставяните гуми трябва да са нови неупотребявани, да отговарят за съответната марка автомобил и да са произведени през една от посочените години - 2016г., 2017г. и 2018г. със съответната щампа (DOT), доказваща годината на производство. Гумите ще бъдат доставяни в срок до 3 работни дни от заявката на възложителя. Доставяните гуми следва да бъдат от висок клас. Монтажът и демонтажът на гумите следва да се извършва за сметка на Изпълнителя!!! Участниците трябва да осигурят минимум един сервизен пункт на територията на град Хисаря в който ще бъде извършван демонтаж/монтаж, баланс, на доставяните гуми, както и лепене на употребявани гуми. ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда НЕ IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми НЕ IV.6) Разделяне на обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции НЕ Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции не се изисква IV.7) Прогнозна стойност на поръчката Стойност, без да се включва ДДС: 11600 BGN IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури НЕ V: Мотиви V.1) Мотиви за избора на процедура На основание Заповед № 165 /11.05.2016 г. на Директора на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян - Директорът на ТП „ДГС Хисар” е упълномощен да организира и проведе процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -- VI: Одобрявам обявлението за оповестяване откриването на процедура VII: Допълнителна информация VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315Интернет адрес/и:URL: http://www.cpc.bg. VII.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби 10 - дневен от обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение 02.06.2016 г.  VIII: Възложител VIII.1) Трите имена АЛИ ВЕРХАТОВ ЧОЛАКОВ VIII.2) Длъжност Директор на ТП ДГС Хисар
False
735269
Предмет на поръчката: „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси, собственост на ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения за срок от 24 календарни месеца” Доставяните гуми трябва да са нови неупотребявани, да отговарят за съответната марка автомобил и да са произведени през една от посочените години - 2016г., 2017г. и 2018г. със съответната щампа (DOT), доказваща годината на производство. Гумите ще бъдат доставяни в срок до 3 работни дни от заявката на възложителя. Доставяните гуми следва да бъдат от висок клас. Монтажът и демонтажът на гумите следва да се извършва за сметка на Изпълнителя!!! Участниците трябва да осигурят минимум един сервизен пункт на територията на град Хисаря в който ще бъде извършван демонтаж/монтаж, баланс, на доставяните гуми, както и лепене на употребявани гуми.
UTC+02:00
bg
Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Хисар към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
2016-08-24 11:06:22.355840
False
„Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси, собственост на ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения за срок от 24 календарни месеца”
02-06-2016
False
00087-2015-0009
bg
Съдържание на документ Версия за печат00087-2015-0009 Технически редакции 10.02.2015 11:58 ч. :  10/02/2015 11:50 промяна преди публикуване затвори Технически редакции 10.02.2015 11:58 ч. :  10/02/2015 11:50 промяна преди публикуване затвори Технически редакции 10.02.2015 11:58 ч. :  промяна преди публикуване затвори I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. BG-София: РЕШЕНИЕ Номер: ТП-92-00-114-(9)/2008/ от 10.02.2015 г.  чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1) Наименование и адрес Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство", София 1000, ул. Сердика № 5, За: Бойка Къдрева, Катя Владимирова, България 1000, София, Тел.: 02 9238222; 02 9238315, Факс: 02 9806741Място/места за контакт: Главен архитектИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia-agk.com.Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=22201&companyId=20914. I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ІI: ОТКРИВАНЕ ОТКРИВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка ІI.1) Вид на процедурата Договаряне без обявление IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА Услуги ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект Преработка на проект за ПУП-ПРЗПЖК за м. „ж.к. Дружба 2 – част I”, район „Искър” – Столична община ІV.2) Зелена обществена поръчка ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки НЕ ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във: ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие НЕ V: МОТИВИ V.1) Мотиви за избора на процедура Настоящата обществена поръчка се провежда на основание наличнието на авторски права по чл. 3, ал. 1, т.8 и ал. 3 във връзка с чл. 2 от ЗАПСП и чл.42, ал.1 от ЗАПСП, както и на основание необходимостта от възлагане на допълнителна услуга, която не може технически или икономически да се раздели от предмета на основния договор без от това да настъпят значителни затруднения за възложителя, а също така е и съществено необходима за изпълнението на поръчката. На основание чл.74, ал.1 от ЗОП e сключен договор № ДАГ-678/ 16.11.2007 г. между Столична община и ЕТ „Форум – Александров – Александър Александров”, представлявани съответно от Временно изпълняващия длъжността Кмет – Минко Христов Герджиков и от арх. Александър Александров. Договорът е за изработване на двуфазен проект за ПУП – ПРЗ за „ж.к. Дружба 2 – част I”, район „Искър”, на стойност и с време за изпълнение – предложените цена и срок в офертата, оценена с най-висока комплексна оценка. Проектантският колектив е с водещ проектант – арх. Светла Александрова. Във връзка с одобряването на проекта за изменение на общия устройствен план на Столична община и настъпилите съществени промени в устройствените предвиждания за територията, е възложено с писмо на Главния архитект на Столична община (№ТП-92-00-8/ 16.02.2011 г.) на ОП „Софпроект” (автор на проекта за ИОУП) да организират изработването на необходимите проекто-проучвателни дейности за изпълнение на решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-22/ 15.03.2011 г. чрез отразяване на съществени и много на брой корекции в проектите за ПУП за м. „ж.к. Дружба 1 – част III” и м. „ж.к. Дружба 2 – част I”. Във връзка с предходното е постигнато съгласие и е сключен договор № 14/ 18.02.2011г. за последваща услуга – „Корекции и копия на ПУП”. Договорът е сключен между ЕТ „Форум – Александров – Александър Александров” и ОП „Софпроект – ОГП”, на основание пълномощно № КО-17-23/ 15.01.2010 г. на Кмета на Столична община, представлявани съответно от Директора на общинското предприятие – инж. Петър Терзиев и проф. арх. Александър Александров. Проектът за ПУП е придружен с проектни части, които са били изпратени за съгласуване със заинтересованите централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и екплоатационни дружества. В периода на проведените законоизискващи се процедури по съгласуване, обявяване и обществено обсъждане на проекта за ПУП са настъпили изменения в кадастралната основа (одобрени са кадастрална карта и кадастрални регистри за район „Искър” – Столична община със Заповед № РД-18-27/ 03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, обн., ДВ, бр. 35/ 08.05.2012 г.) и са постъпили възражения от собственици на поземлени имоти в обхвата на разработката и становища от неправителствени организации, които са разгледани на заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията и основателните от тях са уважени - № ЕС-Г-58/ 05.07.2011 г., т.21. Поради големия брой на уважените възражения и предложения с решения на ОЕСУТ, се налага преработка на проекта за ПУП и част от съпътстващите го проектни части, тъй като в този си вид не осигурява в пълна степен изпълнението на целите за устройственото преструктуриране на жилищния комплекс; интересите на заинтересованите лица по смисъла на ЗУТ и не съответства на действащата кадастрална основа. По реда на чл.60, ал.2 от Търговския закон е извършена операция по поемане на търговското предприятие ЕТ „Форум – Александров – Александър Александров” от негов наследник – водещият проектант – арх. Светлана Александрова. Горецитираните обстоятелства, заедно с наличните законови основания, налагат за участие в настоящата процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за допълнителна услуга да бъде поканен изпълнителя по първоначалния договор. За извършване на преработката ще бъдат осигурени същите физически лица – проектанти по първоначалния договор V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП ЕТ „ФОРУМ – АЛЕКСАНДРОВ – СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА” V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е: Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -- Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:18000 BGN с ДДС 20% VI: ОДОБРЯВАМ поканата за обществена поръчка VII: ОБЖАЛВАНЕ VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315Интернет адрес/и:URL: http//www.cpc.bg. VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 10.02.2015 г.  Възложител Трите имена: Петър Иванов Диков по заповед № РД-09-69/25.01.2012г. от Кмета на СО Длъжност: Главен архитект на Столична община
False
647620
Преработка на проект за ПУП-ПРЗПЖК за м. „ж.к. Дружба 2 – част I”, район „Искър” – Столична община
UTC+02:00
bg
Столична община
2016-08-28 05:53:40.657028
False
10-02-2015
False
2015-03-13 16:00:00
00435-2015-0015
bg
Съдържание на документ Версия за печат00435-2015-0015 Технически редакции 10.02.2015 11:48 ч. :  10/02/2015 11:03 промяна преди публикуване затвори Технически редакции 10.02.2015 11:48 ч. :  10/02/2015 11:03 промяна преди публикуване затвори I. II. IV. BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП Услуги РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Софийска вода" АД, район Младост, ж.к. Младост IV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Иван Къчев, България 1766, София, Тел.: 02 8122455, E-mail: ikachev@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588Място/места за контакт: отдел "Снабдяване"Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sofiyskavoda.bg.Адрес на профила на купувача: https://procurement.sofiyskavoda.bg/login.aspx?zop=887. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с: Вода РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1) Описание II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя Сервизна поддръжка на оборудване GRUNDFOS II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Услуги Категория услуги: 1 (относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО) Място на изпълнение: гр. София 1278, кв.”Бенковски”, СПСОВ Кубратово и ПКС „Нови Искър”, ПС Лозище 1 и 2, ПС Плана, ПС кв. Бенковски или по инструкция на Възложителя Изпълнителя доставя/извършва услугите и на други обекти на територията на гр. София. Условията на доставка са съгласно DDP Incoterms 2010 Код NUTS: BG412 ІІ.1.3) Настоящото обявление е за: Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката Сервизна поддръжка на оборудване GRUNDFOS ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 50511000, 50530000Описание: Услуги по ремонт и поддържане на помпи Услуги по ремонт и поддържане на машини ІІ.1.8) Обособени позиции НЕ ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти НЕ II.2) Количество или обем на поръчката ІІ.2.1) Общо количество или обем На Изпълнителя не са гарантирани количества на услугите и поръчваните стоки и продължителност Прогнозна стойност без ДДС 150000 BGN ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Срок на изпълнение в месеци 24 РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции Размер на гаранцията за участие: 1500.00 лв.; Срок на гаранцията за участие, в случай, че участникът представи банкова гаранция – минимум 150 календарни дни считано от датата и часа на отваряне на офертите. Размер на гаранцията за изпълнение – 5% (пет процента) от прогнозната стойност на договора. Условията й са упоменати в проекта на договор. Вид на гаранциите: Парични - внесени в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода” АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, в случай че сумата е до 15 000 лв.; Парични по банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, като в основанието се посочват видът на гаранцията (участие/изпълнение), номерът на процедурата; Оригинална неотменима и безусловна банкова гаранция за участие/изпълнение със срок, посочен в договора. В случай на представяне на банкова гаранция от съдружник в обединение, гаранцията трябва да обезпечава задълженията на обединението. При изтичане срока на договора или прекратяването му по взаимно съгласие, ангажиментът на Възложителя по освобождаване на предоставената банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като Възложителят не се ангажира с изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащането на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания. ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат След всяка изпълнена/доставка на Услуги/Стоки, предмет на Договора, извършена съгласно изискванията на договора, Изпълнителят и Възложителят подписват двустранен приемо - предавателен протокол. Изпълнителят издава коректно попълнена фактура въз основа на подписания без възражения от страна на Възложителя приемо - предавателен протокол. Плащането ще се извършва по банков път съгласно т.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ от РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА. Плащането се извършва в 45 (четиридесет и пет) дневен срок от датата на представяне от Изпълнителя на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо-предавателен протокол. ІІІ.2) Условия за участие ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: Да са български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, отговарящи на изискванията на чл.46 от ЗОП и за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1(а, б, в, г, д), т.2, т.3, т.4, ал.2, т. 1, 2, 2а, 5, ал.5, т.1 и т.2 и чл.48 от ЗОП. Участникът следства да представи: Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (по образец от документацията); Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец от документацията); Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец от документацията); При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6(по образец от документацията); Декларация от участника за автономност на офертата (по образец от документацията); Оригинал на банкова гаранция за участие или копие или оригинал от документа за внесена гаранция под формата на парична сума гаранция; Декларация (по образец от документацията), че участникът няма да ползва подизпълнители или посочени видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител в свободен текст от посоченото/ите лице/а за подизпълнител/и – в случай, че се предвижда/т такъв/ива; Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по образец от документацията); Списък на документите, и информацията съдържащи се ПЛИК №1 „Документи за подбор“, подписан от участника /по образец/.Участниците следва да представят всички изискуеми документи в документацията за участие. ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности не ІІІ.2.3) Технически възможности Участникът трябва да представи копие от на сертификат от GRUNDFOS за изпълнение на сервизна поддръжка и ремонтни дейности. Участникът следва да представи: Копие на сертификат от GRUNDFOS за изпълнение на сервизна поддръжка и ремонтни дейности Участниците следва да представят всички изискуеми документи в документацията за участие. ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия НЕ ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата НЕ РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1) Вид процедура ІV.1.1) Вид процедура Открита ІV.2) Критерии за оценка на офертите ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите Най-ниска цена ІV.2.2) Ще се използва електронен търг НЕ IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя ТТ001336 ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка НЕ ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 13.03.2015 г.  Час: 16:00 Платими документи ДА Цена 0 BGN Условия и начин на плащане Документацията за участие се получава само от преписката на процедурата в профил на купувача сайта на възложителя след регистрация на кандидата и последващо изтегляне на всички файлове, който съдържа комплект документация, ценови таблици и други съпътстващи документи в електронен вид. Регистрацията на сайта на възложителя и изтеглянето на пълния електронен комплект (вариант) на документация е задължително условие за подаване на оферта в настоящата процедура. Пълният електронен вариант на документацията за участие включва всички документи и информация по чл.28, ал.1 и чл.29, ал.3 от ЗОП, публикувани към момента на изтеглянето. ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие 13.03.2015 г.  Час: 16:00 IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.6) Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 150 IV.3.7) Условия за отваряне на офертите Дата: 16.03.2015 г.  Час: 10:30 Място Софийска вода АД, гр. София 1766,район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2А Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС НЕ VI.3) Допълнителна информация Документацията за участие се получава само от преписката на процедурата в профил на купувача сайта на възложителя след регистрация на кандидата и последващо изтегляне на всички файлове, който съдържа комплект документация, ценови таблици и други съпътстващи документи в електронен вид. Регистрацията на сайта на възложителя и изтеглянето на пълния електронен комплект (вариант) на документация е задължително условие за подаване на оферта в настоящата процедура. Пълният електронен вариант на документацията за участие включва всички документи и информация по чл.28, ал.1 и чл.29, ал.3 от ЗОП, публикувани към момента на изтеглянето. VI.4) Процедури по обжалване VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315Интернет адрес/и:URL: http://www.cpc.bg. VI.4.2) Подаване на жалби чл. 120 от ЗОП VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315Интернет адрес/и:URL: http://www.cpc.bg. VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 10.02.2015 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
13/03/2015 16:00
False
647598
Сервизна поддръжка на оборудване GRUNDFOS
UTC+02:00
bg
"Софийска вода" АД
2016-08-28 05:53:40.657028
False
Сервизна поддръжка на оборудване GRUNDFOS
10-02-2015
False
00383-2015-0006
bg
Съдържание на документ Версия за печат00383-2015-0006 Технически редакции 10.02.2015 11:47 ч. :  10/02/2015 10:51 промяна преди публикуване затвори Технически редакции 10.02.2015 11:47 ч. :  10/02/2015 10:51 промяна преди публикуване затвори Технически редакции 11.02.2015 10:00 ч. :  техническа редакция затвори I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. BG-Добрич: РЕШЕНИЕ Номер: Р-16 от 10.02.2015 г.  чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1) Наименование и адрес Община град Добрич, ул."България" №12, За: Маргарита Илиева и Иванка Титова, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166Място/места за контакт: Община град Добрич, ул.България №12Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/88. I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ІI: ОТКРИВАНЕ ОТКРИВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка ІI.1) Вид на процедурата Договаряне без обявление IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА Услуги ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект Обществена поръчка "Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Отдел "Здравеопазване и социална политика" в Община град Добрич" включва 7 (седем) обособени позиции както следва: ОП 1 - "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 1" ОП 2 - "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания -2" ОП 3 - "Дневен център за възрастни с увреждания" ОП 4 - "Дневен център за деца с увреждания" ОП 5 - "Приют за безнадзорни деца и сираци" ОП 6 - "Защитени жилища за хора с умствена изостаналост 1 и 2 " ОП 7 - "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 3" ІV.2) Зелена обществена поръчка ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки НЕ ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във: ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие НЕ V: МОТИВИ V.1) Мотиви за избора на процедура През 2014 година по реда на чл.14, ал.3, т.2 от Закона за обществени поръчки с Решения № Р-99/03.12.2014 г. на Кмета на Община град Добрич беше обявена открита процедура с предмет:"Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Отдел "Здравеопазване и социална политика" в Община град Добрич" включва 7 (седем) обособени позиции както следва: ОП 1 - "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 1" ОП 2 - "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания -2" ОП 3 - "Дневен център за възрастни с увреждания" ОП 4 - "Дневен център за деца с увреждания" ОП 5 - "Приют за безнадзорни деца и сираци" ОП 6 - "Защитени жилища за хора с умствена изостаналост 1 и 2 " ОП 7 - "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 3" С Решение № Р-2/07.01.2015 г. на Кмета на Община град Добрич на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП е прекратена процедурата, тъй като не е подадена нито една оферта по седемте обособени позиции.Съгласно разпоредбите на чл.90, ал.1, т.1 ат ЗОП - Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление, само когато "Откритата или ограничената процедура е прекратена по чл.39, ал.1, т.1 и първоначално обявените условия не са съществено променени".Предвид на гореизложеното следва да проведем повторна процедура за избор на изпълнител по седемте обособени позиции, без съществени промени на първоначално обявените условия, чрез договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП.Съгласно разпоредбите на чл.90 от ЗОП е необходимо да изпратим покана до избрано лице, което да представи оферта за доказване на икономически и/или техническите си възможности. V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП "Столове" ЕООД град Добрич, ЕИК 834025865, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул."Бачо Киро" №14, представлявано от управителя - Атанас Димитров Атанасов; по обособена позиция 1,2,3,4,5,6,7 V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е: Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -- VI: ОДОБРЯВАМ поканата за обществена поръчка VII: ОБЖАЛВАНЕ VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315Интернет адрес/и:URL: www.cpc.bg. VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 10.02.2015 г.  Възложител Трите имена: Детелина Кирилова Николова Длъжност: Кмет на Община град Добрич
False
647591
Обществена поръчка "Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Отдел "Здравеопазване и социална политика" в Община град Добрич" включва 7 (седем) обособени позиции както следва: ОП 1 - "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 1" ОП 2 - "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания -2" ОП 3 - "Дневен център за възрастни с увреждания" ОП 4 - "Дневен център за деца с увреждания" ОП 5 - "Приют за безнадзорни деца и сираци" ОП 6 - "Защитени жилища за хора с умствена изостаналост 1 и 2 " ОП 7 - "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 3"
UTC+02:00
bg
Община град Добрич
2016-08-28 05:53:40.657028
False
10-02-2015
False
00571-2015-0005
bg
Съдържание на документ Версия за печат00571-2015-0005 Технически редакции 10.02.2015 10:53 ч. :  10/02/2015 10:51 промяна преди публикуване затвори Технически редакции 10.02.2015 10:53 ч. :  10/02/2015 10:51 промяна преди публикуване затвори I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. BG-Бургас: РЕШЕНИЕ Номер: РД-09-138 от 10.02.2015 г.  чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен) I.1) Наименование и адрес "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, гр. Бургас, кв. Победа, ул. "Генерал Владимир Вазов" № 3, За: Златина Фарлалиева, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 871446; 0359 0887096765, E-mail: zfarlalieva@vik-bugas.com, Факс: 056 842979Място/места за контакт: Златина ФарлалиеваИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-burgas.com.Адрес на профила на купувача: http://www.vik-burgas.com/contracts/view/36/. I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с: Вода А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ІI: ОТКРИВАНЕ ОТКРИВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка ІI.1) Вид на процедурата Договаряне без обявление IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА Строителство ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект „Подмяна на водопровод по ул. „Девети септември“ в участъка от ул. „Чукарлийка“ до ул. „Странджа“, с. Равнец, Община Бургас“ по сключено Рамково споразумение - ЛОТ 1 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Бургас. ІV.2) Зелена обществена поръчка ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки НЕ ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във: ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие НЕ V: МОТИВИ V.1) Мотиви за избора на процедура Сключено на 28.10.2014 г. Рамково споразумение за изпълнение на аварийни СМР на територията на област Бургас за срок от 2 години. ЛОТ 1 – „Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Бургас”; ЛОТ 2 - Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас.; ЛОТ 3 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или рехабилитация и реконструкция на сгради и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас.; ЛОТ 4 – Подмяна и/ или ремонтно - рехабилитационни дейности - част електротехническа и автоматизация, на сгради на дружеството на територията на област Бургас.; ЛОТ 5 - Подмяна и/ или ремонтно -рехабилитационни дейности - част машини и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас.; ЛОТ 6 – Строително монтажни работи, направа хоризонтални сондажи за прокарване на комуникации на територията на област Бургас. V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП 1. Консорциум "Билдникс - БСК" ДЗЗД; 2. "Водоканалстрой" ООД; 3. "Северни води" ООД; 4. "ГСИ Балкани" ЕООД; 5. "Дар 55" ЕООД; 6. "Понсстройинженеринг" ЕАД; 7. "ПСТ Аква" ДЗЗД. V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е: Открита с решение №: РД-09-418 от 09.06.2014 г.  Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2014-0020 VI: ОДОБРЯВАМ поканата за обществена поръчка VII: ОБЖАЛВАНЕ VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315Интернет адрес/и:URL: www.cpc.bg. VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 10.02.2015 г.  Възложител Трите имена: инж. Ганчо Йовчев Тенев Длъжност: Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас
False
647590
„Подмяна на водопровод по ул. „Девети септември“ в участъка от ул. „Чукарлийка“ до ул. „Странджа“, с. Равнец, Община Бургас“ по сключено Рамково споразумение - ЛОТ 1 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Бургас.
UTC+02:00
bg
Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
2016-08-28 05:53:40.657028
False
10-02-2015
False
00797-2015-0007
bg
Съдържание на документ Версия за печат00797-2015-0007 Технически редакции 10.02.2015 10:37 ч. :  10/02/2015 09:58 промяна преди публикуване затвори Технически редакции 10.02.2015 10:37 ч. :  10/02/2015 09:58 промяна преди публикуване затвори Технически редакции 10.02.2015 10:40 ч. :  промяна преди публикуване затвори I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. BG-Бургас: РЕШЕНИЕ Номер: 298 от 10.02.2015 г.  чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1) Наименование и адрес Община Бургас, ул."Александровска" № 26, За: Валерия Димитрова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907276, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 841541Място/места за контакт: Дирекция "ОП"Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.burgas.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62/21019. I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ІI: ОТКРИВАНЕ ОТКРИВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка ІI.1) Вид на процедурата Договаряне без обявление IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА Услуги ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект „Упражняване на авторски надзор и контрол на изпълнение на проекта за обект: „Преустройство и реконструкция на колективно средство за защита – съществуващо скривалище и адаптацията му за мирновременно използване като Интерактивен атракцион „Подземен град“ с местонахождение: УПИ I, кв. 1, по плана на „Приморски парк“, гр. Бургас, имот с идентификатор 07079.618.214.45, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.618.214 по КК на гр. Бургас.“ ІV.2) Зелена обществена поръчка ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки НЕ ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във: ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие НЕ V: МОТИВИ V.1) Мотиви за избора на процедура Проведена е „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Интерактивен атракцион „Подземен град“ в Приморски парк бивши бомбоубежища“, публикувана в РОП с уникален номер 00797-2013-0068 и сключен в резултат на нея договор с изх. № 93-ОП-100(30)/10.02.2014 с „АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ АРХИТЕКТИ” ООД, ЕИК 121612261 за инвестиционен проект, във фаза: ИИП и РИП за Интерактивен атракцион „Подземен град“ в Приморски парк бивши бомбоубежища, на стойност 73980 лв. с вкл. ДДС. Към настоящият момент Община Бургас разполага с разработен от „АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ- АРХИТЕКТИ” ООД, идеен инвестиционен проект за Интерактивен атракцион „Подземен град“ в Приморски парк бивши бомбоубежища. Обектът е първа категория, съгласно чл.2, ал.3, т.2 и ал.12 и чл.3 от Наредба № 1 на МРРБ от 01.07.2003г. за номенклатура на видовете строежи и чл.137, ал.1, т.1, букви „в“, „м“, „н“ от ЗУТ. За обекта има издадени: Разрешение за строеж № 95 – „З“/21.11.2014г., ОСИП по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ С № 14-026 от „Костов и синове“ ООД гр.Бургас; Технически паспорт от „Костов и синове“ ООД гр.Бургас; Становище от ОУПБЗН – Бургас № ПТ- 350/14.08.2014г. със заключение, че идейния инвестиционен проект съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност; Положително становище на МОСВ – РИОСВ Бургас; Становище от Министерство на културата за съгласуване изменение на ПУП-ПЗ и идейния инвестиционен проект; Предварителни договори за присъединяване със заинтересованите ведомства. Община Бургас е обявила в РОП „открита“ по вид процедура за възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за изграждане на интерактивен атракцион „Подземен град“ в Приморски парк бивши бомбоубежища“ , публикувано в РОП с уникален номер: 00797-2014-0047 и сключен в резултат на нея договор с изх. 93-ОП-86/8/13.10.2014г., с „АНДЕЗИТ“ ООД, ЕИК: 812161713, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Чаталджа“ №3, представлявано от Стефан Димитров – управител на стойност 1249945.95лв., без вкл. ДДС. За законосъобразното извършване на строителството по проекта е необходимо и сключване на договор за упражняване на авторски надзор. След извършен преглед на всички материали и предвид гореописаните мотиви, възложителят следва да проведе процедура на договаряне без обявление. Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП- когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на: - авторски или други права на интелектуална собственост;- или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. Видно от описаните факти, налице са авторски права върху идеен инвестиционен проект, разработен за нуждите на възложителя от лицето, поканено в настоящето договаряне, а именно „АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ- АРХИТЕКТИ” ООД. В изпълнение на разпоредбите на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), които пораждат необходимостта от упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекта, тази дейност може да се осъществи само от лицата, които са автори на инвестиционния проект. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството. Проектантът носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Мотивиран от горното, считам, че са налице предпоставки за избор на настоящата процедура. V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП ДО АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ УЛ. „ЛЕГЕ” № 4 ГР. СОФИЯ ДО „АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ- АРХИТЕКТИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ №4а, ет.4, оф.1, ЕИК 121612261, тел. 02 862 19 78 и факс: 02/ 864 16 14, представлявано от арх.Радомир Серафимов V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е: Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -- VI: ОДОБРЯВАМ поканата за обществена поръчка VII: ОБЖАЛВАНЕ VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Прогнозна стойност – 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) без вкл. 20% ДДС. Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, с който възложителя разполага. При подаване на оферта, участникът следва да съобрази ценовото си предложение с финансовия ресурс, определен от Възложителя. IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 10.02.2015 г.  Възложител Трите имена: Йорданка Ангелова Бенова- Ананиева Длъжност: Зам.- кмет при Община Бургас
False
647555
„Упражняване на авторски надзор и контрол на изпълнение на проекта за обект: „Преустройство и реконструкция на колективно средство за защита – съществуващо скривалище и адаптацията му за мирновременно използване като Интерактивен атракцион „Подземен град“ с местонахождение: УПИ I, кв. 1, по плана на „Приморски парк“, гр. Бургас, имот с идентификатор 07079.618.214.45, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.618.214 по КК на гр. Бургас.“
UTC+02:00
bg
Община Бургас
2016-08-28 05:53:40.657028
False
10-02-2015
False
2015-03-19 15:00:00
00301-2015-0003
bg
Съдържание на документ Версия за печат00301-2015-0003 Технически редакции 10.02.2015 10:20 ч. :  10/02/2015 10:12 промяна преди публикуване затвори Технически редакции 10.02.2015 10:20 ч. :  10/02/2015 10:12 промяна преди публикуване затвори I. II. IV. BG-Бургас: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Услуги РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД, бул. "Стефан Стамболов" № 73, За: Ирена Петкова, България 8000, Бургас, Тел.: 0879 358008, E-mail: mbalburgas@abv.bgИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://www.mbalburgas.com/bg/news/index/58/. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: "Многопрофилна болнца за активно лечение - Бургас" АД, бул. "Стефан Стамболов" № 73, За: Ирена Петкова, България 8000, Бургас, Тел.: 0879 358008 Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и Публичноправна организация Основна дейност на възложителя Здравеопазване Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1) Описание II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Услуги Категория услуги: 25 Място на изпълнение: "МБАЛ - Бургас" АД Код NUTS: BG341 ІІ.1.3) Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката „Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне и обеззаразяване чрез автоклавиране с последващо депониране или обезвреждане в инсинератор на опасни отпадъци от дейността на „МБАЛ – Бургас” АД.” В предмета на процедурата са включени категории отпадъци, съгласно Приложение №1 към НАРЕДБА № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците. 1. Обособена позиция №1 - 18 01 02 „Телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03)”. Отпадъците са продукт от оперативна и патоанатомична дейност на „МБАЛ – Бургас” АД, със състав Н9 и Н14. – временно съхранение, транспортиране и унищожаване. Прогнозно количество – 4 тона. 2. Обособена позиция №2 - 18 01 03 „Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекци”, код D15 – дейности по съхранение, до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от буква „А” до буква „О”, освен дейността по временно съхраняване до събиране на отпадъците от мястото на образуването им. Произход на отпадъците – от медицинска дейност. Състав и свойства – полимери, стъкло, целулоза, органични вещества, Н9 и Н14. Прогнозно количество – 120 тона. 3. Обособена позиция № 3 - 18 01 06 „Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества” – временно съхранение, транспортиране и унищожаване. Произход на отпадъците – от лабораторна дейност и от дейности по дезинфекция в лечебното заведение. Състав – органични и неорганични вещества. Прогнозно количество – 4 тона. ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 90524200Описание: Услуги по третиране на отпадъци от болници и други медицински заведения ІІ.1.8) Обособени позиции ДА Оферти трябва да бъдат подадени: За една или повече обособени позиции ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти НЕ II.2) Количество или обем на поръчката ІІ.2.1) Общо количество или обем 1. Обособена позиция №1 - 18 01 02 „Телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03)”- 4 тона; 2. Обособена позиция №2 - 18 01 03 „Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекци” - 120 тона; 3. Обособена позиция № 3 - 18 01 06 „Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества” – 4 тона. Прогнозна стойност без ДДС 250000 BGN ІІ.2.2) Опции НЕ ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в месеци 24 РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции 1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й. Предвид обстоятелството, че стойността на поръчката е в рамките на стойностните прагове по чл. 14, ал.3 от ЗОП, на основание чл. 59, ал. 5, т.2 от ЗОП, Възложителят не изисква гаранция за участие в процедурата. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банкова сметка МБАЛ – Бургас” АД: IBAN BG25SOMB91301010002901, BIC SOMBBGSF – „Общинска банка” АД, гр. Бургас, или може да се представи под формата на банкова гаранция. Съответният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Изпълнителят на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато определеният изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най – малко за срока на изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията следва да бъде внесена преди подписване на договора по банкова сметка, която е указана в обявлението за обществената поръчка. ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Плащането се извършва отсрочено в срок до 60 дни след издаване на фактура, чрез банков превод в по сметка на Изпълнителя. Фактурирането се извършва всеки път на база на фактически предадените количества от страна на Възложителя, съгласно екземпляр № 6 на идентификационен документ по образец съгласно приложение № 8 от Наредба №2/2013г. на МОСВ. Плащането се извършва в лева, след представяне на приемателно – предавателен протокол по образец на „МБАЛ – Бургас” АД и доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС ІІІ.2) Условия за участие ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1.Документи относно търговско правния статут на участника: 1.1. ЕИК, а когато участникът е физическо лице – документ за самоличност. При участници обединения се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 1.2. Копия на документи за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност - заверени от участника с подпис и печат. 2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 9 от ЗОП, – попълва се Образец № 5, за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2, т.1, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по ал. 1 и 5. 3. Разрешение за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, издадено по смисъла на чл.35 от Закона за управление на отпадъците. В регистрационния документ трябва да фигурират кодовете на опасните отпадъци от дейността на „МБАЛ – Бургас” АД - нотариално заверено копие 4. Копие на застрахователна полица за направена задължителна застраховка на работниците и служителите за риск „Трудова злополука“ съгласно Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска „Трудова злополука“ и ЗАПОВЕД № РД-01-815 на Министерство на труда и социалната политика за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2014 г.; 5. Копие на договор или акт за собственост на автоклав – представя се от участниците, които притежават разрешение само за транспортиране на отпадъци; 6. При условията на участие по обособена позиция №2, участниците следва да представят копие на договор или акт за собственост на инсинератор - представя се от участниците, които притежават разрешение само за транспортиране на отпадъци; Участниците, притежаващи автоклав и инсинератор, не представят копие от сключен договор, а удостоверяват, че разполагат със същите чрез Разрешение по чл.35 от ЗУО за извършване на дейност по оползотворяване на опасни болнични отпадъци; 7. Копие на договор с организацията по оползотворяване и/или с ПУДООС – при условията на участие по обособени позиции №1 и №3. 8. Декларация, че участникът има на разположение контейнери от 60 литра- 125 бр.;контейнери от 12 литра – 5 бр.;контейнери от 6 литра- 76 бр.;контейнери от 0.6 литра – 45 бр., които ще предостави за ползване на Възложителя; 9. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително и условията на труд – Образец № 15.Информация относно наличие или липса на обстоятелствата, посочени в Декларацията, участниците могат да получат от Инспекция по труда по регистрация на търговеца;; 10. Декларация за запознаване с документацията – Образец № 3; 11. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – Образец № 4; 12.Декларация за участие по обособени позиции – Образец № 12. 13. Декларация за наличие/липса на подизпълнители – Образец № 7; Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват: o имената на подизпълнителите и o процентът от общата стойност на поръчката или конкретната част от предмета на обществената поръчка и стойността й, която ще се изпълнява от подизпълнител. 14. Декларация за участие като подизпълнител- Образец № 8 (представя се при наличието на такива); Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител. 15. Декларация за приемане на условията в проекта на договор- Образец № 9; 16. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец № 6; 17. Заявление за участие – Образец № 1; 18. Административни сведения – Образец № 2; 19.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: - Удостоверение от банка или - Копия заверени “Вярно с оригинала” на ОПР и баланс за предходната финансова година.Минимални изисквания: Участникът следва да разполага с минимален финансов ресурс от 125 000 лв. ІІІ.2.3) Технически възможности Изискуеми документи и информация: а) Списък на договорите сключени през последните три години, считано от крайната дата за представяне на предложенията, в който списък са изброени договори с предмет, идентичен с предмета на процедурата, придружен от заверени копия на същите. б) Доказателства за собствени, наети, на лизинг или предоставени от трети лица транспортни средства, които ще бъдат изпълзвани при изпълнение на поръчката. Представят се талони на МПС и доказателства, че декларираните транспортни средства са на разположение на кандидата за срока на изпълнение на поръчката, както и доказателства относно наличие на маркировка съгласно нормативните изисквания; в) Декларация, съдържаща списък на техническите лица (с посочване на имената и заеманата длъжност), които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, както и копия на ADR удостоверение за обучение на водача, превозващ опасни товари за съответния клас;Минимални изисквания: а) Списък на договорите сключени през последните три години, считано от крайната дата за представяне на предложенията, в който списък са изброени договори с предмет, идентичен с предмета на процедурата, придружен от заверени копия на същите. б) Доказателства за собствени, наети, на лизинг или предоставени от трети лица транспортни средства, които ще бъдат изпълзвани при изпълнение на поръчката. Представят се талони на МПС и доказателства, че декларираните транспортни средства са на разположение на кандидата за срока на изпълнение на поръчката, както и доказателства относно наличие на маркировка съгласно нормативните изисквания; в) Декларация, съдържаща списък на техническите лица (с посочване на имената и заеманата длъжност), които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, както и копия на ADR удостоверение за обучение на водача, превозващ опасни товари за съответния клас; ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия НЕ ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата ДА РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1) Вид процедура ІV.1.1) Вид процедура Открита ІV.2) Критерии за оценка на офертите ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите Най-ниска цена IV.3) Административна информация ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 19.03.2015 г.  Час: 15:00 Платими документи НЕ ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие 19.03.2015 г.  Час: 15:00 IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7) Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 180 IV.3.8) Условия при отваряне на офертите Дата: 20.03.2015 г.  Час: 11:00 Място аула на "МБАЛ - Бургас" АД Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ VI.3) Допълнителна информация Сроковете по настоящата процедура са съкратени на основание чл. 64, ал.3 от ЗОП, поради факта на изпращане на обявлението по електронен път, както и предоставяне на пълен достъп до документацията по електронен път, считано от датат на публикуване на обявлението. Същата може на бъде намерена на електронен адрес: http://www.mbalburgas.com/bg/news/index/58/. VI.4) Процедури по обжалване VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315Интернет адрес/и:URL: http://www.cpc.bg. VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356190 VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 10.02.2015 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №1 - 18 01 02 1) Кратко описание „Телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03)”. Отпадъците са продукт от оперативна и патоанатомична дейност на „МБАЛ – Бургас” АД, със състав Н9 и Н14. – временно съхранение, транспортиране и унищожаване. 2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 90524000Описание: Услуги, свързани с медицински отпадъци 3) Количество или обем Прогнозно количество – 4 тона Прогнозна стойност, без ДДС12000 валута BGN 4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение Срок за изпълнение в месеци 24 Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №2 - 18 01 03 1) Кратко описание „Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекци”, код D15 – дейности по съхранение, до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от буква „А” до буква „О”, освен дейността по временно съхраняване до събиране на отпадъците от мястото на образуването им. Произход на отпадъците – от медицинска дейност. Състав и свойства – полимери, стъкло, целулоза, органични вещества, Н9 и Н14. 2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 90524000Описание: Услуги, свързани с медицински отпадъци 3) Количество или обем 120 тона Прогнозна стойност, без ДДС226000 валута BGN 4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение Срок за изпълнение в месеци 24 Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 3 - 18 01 06 1) Кратко описание „Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества” – временно съхранение, транспортиране и унищожаване. Произход на отпадъците – от лабораторна дейност и от дейности по дезинфекция в лечебното заведение. Състав – органични и неорганични вещества. 2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 90524000Описание: Услуги, свързани с медицински отпадъци 3) Количество или обем 4 тона Прогнозна стойност, без ДДС12000 валута BGN 4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение Срок за изпълнение в месеци 24
19/03/2015 15:00
False
647566
„Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне и обеззаразяване чрез автоклавиране с последващо депониране или обезвреждане в инсинератор на опасни отпадъци от дейността на „МБАЛ – Бургас” АД.” В предмета на процедурата са включени категории отпадъци, съгласно Приложение №1 към НАРЕДБА № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците. 1. Обособена позиция №1 - 18 01 02 „Телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03)”. Отпадъците са продукт от оперативна и патоанатомична дейност на „МБАЛ – Бургас” АД, със състав Н9 и Н14. – временно съхранение, транспортиране и унищожаване. Прогнозно количество – 4 тона. 2. Обособена позиция №2 - 18 01 03 „Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекци”, код D15 – дейности по съхранение, до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от буква „А” до буква „О”, освен дейността по временно съхраняване до събиране на отпадъците от мястото на образуването им. Произход на отпадъците – от медицинска дейност. Състав и свойства – полимери, стъкло, целулоза, органични вещества, Н9 и Н14. Прогнозно количество – 120 тона. 3. Обособена позиция № 3 - 18 01 06 „Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества” – временно съхранение, транспортиране и унищожаване. Произход на отпадъците – от лабораторна дейност и от дейности по дезинфекция в лечебното заведение. Състав – органични и неорганични вещества. Прогнозно количество – 4 тона.
UTC+02:00
bg
Многопрофилна болница за aктивно лечение /МБАЛ/ - Бургас АД
2016-08-28 05:53:40.657028
False
10-02-2015
False
00397-2015-0002
bg
Съдържание на документ Версия за печат00397-2015-0002 Технически редакции 10.02.2015 10:10 ч. :  10/02/2015 09:07 промяна преди публикуване затвори Технически редакции 10.02.2015 10:10 ч. :  10/02/2015 09:07 промяна преди публикуване затвори Технически редакции 11.02.2015 09:58 ч. :  техническа редакция затвори I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. BG-Стара Загора: РЕШЕНИЕ Номер: ПЗ - 12 от 10.02.2015 г.  чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен) I.1) Наименование и адрес "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" - стая 15Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=1059. I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с: Вода А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ІI: ОТКРИВАНЕ ОТКРИВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка ІI.1) Вид на процедурата Договаряне без обявление IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Чл.103, ал.2, т.12 от ЗОП IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА Услуги ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект „Текуща правна помощ и обслужване на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора”. Избраният за изпълнител ще е длъжен да осъществява задълженията си при условията на задължително ежеседмично присъствие в дружеството в рамките на петнадесет часа, както и при допълнително повикване в работните дни от седмицата, без събота и неделя. При изпълнение на задълженията си избраният за изпълнител ще следва ежеседмично в рамките на петнадесет часа да извършва текущо правно обслужване по проблеми и казуси възникнали при и по повод изпълнение на задълженията на служители на Възложителя. При допълнително възлагане извън задължителните петнадесет часа, изпълнителят следва да започне извършването на възложената работа в подходящ срок, но не по-късно от 1 ден от предоставянето на необходимите за работа данни. При необходимост от устна консултация, същият следва да я извърши веднага и на място, освен ако правната или фактическа сложност на поставените проблеми не изискват допълнително проучване и използване на данни, за събирането на които е необходим определен период от време. В случай, че възложителят поиска, изпълнителят следва да представи в писмен вид вече дадената устна консултация. Изпълнителят е длъжен да пази информацията, административните и служебни тайни на възложителя, станали му известни при, или във връзка с извършваната работа за времето на действие на сключения договор и до три години след прекратяването му. За работата си, изпълнителят следва да представя отчети на всяко тримесечие. ІV.2) Зелена обществена поръчка ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки НЕ ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във: ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие НЕ V: МОТИВИ V.1) Мотиви за избора на процедура Мотив за избора на процедурата – съгласно чл. 103, ал. 2, т. 12 от ЗОП, когато поръчката е за услуги по категория № 21 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 и е на стойност по чл. 14, ал. 3, Възложителят взема решение за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление . V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП адвокат МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЧАНОВА - адрес : ГР.СТАРА ЗАГОРА, ул. „Майор Т. Кавалджиев“ № 72, ап. 2, ет. 1. V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е: Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -- VI: ОДОБРЯВАМ поканата за обществена поръчка и документацията VII: ОБЖАЛВАНЕ VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315Интернет адрес/и:URL: http://www.cpc.bg/public/. VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 10.02.2015 г.  Възложител Трите имена: инж. Румен Тенев Райков Длъжност: Управител
False
647512
„Текуща правна помощ и обслужване на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора”. Избраният за изпълнител ще е длъжен да осъществява задълженията си при условията на задължително ежеседмично присъствие в дружеството в рамките на петнадесет часа, както и при допълнително повикване в работните дни от седмицата, без събота и неделя. При изпълнение на задълженията си избраният за изпълнител ще следва ежеседмично в рамките на петнадесет часа да извършва текущо правно обслужване по проблеми и казуси възникнали при и по повод изпълнение на задълженията на служители на Възложителя. При допълнително възлагане извън задължителните петнадесет часа, изпълнителят следва да започне извършването на възложената работа в подходящ срок, но не по-късно от 1 ден от предоставянето на необходимите за работа данни. При необходимост от устна консултация, същият следва да я извърши веднага и на място, освен ако правната или фактическа сложност на поставените проблеми не изискват допълнително проучване и използване на данни, за събирането на които е необходим определен период от време. В случай, че възложителят поиска, изпълнителят следва да представи в писмен вид вече дадената устна консултация. Изпълнителят е длъжен да пази информацията, административните и служебни тайни на възложителя, станали му известни при, или във връзка с извършваната работа за времето на действие на сключения договор и до три години след прекратяването му. За работата си, изпълнителят следва да представя отчети на всяко тримесечие.
UTC+02:00
bg
Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
2016-08-28 05:53:40.657028
False
10-02-2015
False

Statistics

Average successful run time: 1 day

Total run time: 14 days

Total cpu time used: about 4 hours

Total disk space used: 733 MB

History

 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  2173 records added, 2152 records removed in the database
  4238 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  685 records added, 659 records removed in the database
  1329 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  671 records added, 634 records removed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  630 records added, 542 records removed in the database
  1227 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  2338 records added, 2338 records removed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  1078 records added, 1032 records removed in the database
  2088 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  140 records added, 140 records removed in the database
  1222 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  2464 records added, 2419 records removed in the database
  4787 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  672 records added, 651 records removed in the database
  1302 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  1162 records added, 1066 records removed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
  929 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  6342 records added, 6342 records removed in the database
  9143 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  910 records added, 872 records removed in the database
  1767 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  294 records added, 294 records removed in the database
  578 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  2254 records added, 2205 records removed in the database
  4383 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  1183 records added, 1095 records removed in the database
  2320 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
  2716 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
  5260 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  3290 records added, 3290 records removed in the database
  5717 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  1372 records added, 1372 records removed in the database
  2654 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  2128 records added, 2071 records removed in the database
  4135 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  17134 records added, 17085 records removed in the database
  19819 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  56 records added, 55 records removed in the database
  114 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  1749 records added, 1712 records removed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  336 records added, 285 records removed in the database
  648 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  602 records added, 602 records removed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  280 records added, 280 records removed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  154 records added, 154 records removed in the database
  294 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  1806 records added, 1784 records removed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  1372 records added, 1372 records removed in the database
  2665 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  742 records added, 680 records removed in the database
  1437 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  14658 records added, 14637 records removed in the database
  17116 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  420 records added, 420 records removed in the database
  814 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  1288 records added, 1252 records removed in the database
  2501 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  1624 records added, 1527 records removed in the database
  3150 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and completed successfully .
  1778 records added, 1778 records removed in the database
  3456 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  2142 records added, 2127 records removed in the database
  4120 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  1134 records added, 1134 records removed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  4956 records added, 4952 records removed in the database
  7125 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  448 records added, 427 records removed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  13356 records added, 13356 records removed in the database
  15653 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  17290 records added, 17236 records removed in the database
  19585 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
  2886 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
  6608 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  14058 records added, 14058 records removed in the database
  16333 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  4410 records added, 4305 records removed in the database
  6467 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  462 records added, 440 records removed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  4025 records added, 3955 records removed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  741 records added, 739 records removed in the database
  1526 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  20566 records added, 14195 records removed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
  9474 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  915 records added, 903 records removed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  14184 records added, 12866 records removed in the database
  16213 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
  730 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
  24537 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
  2373 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  574 records added, 526 records removed in the database
  1120 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  1036 records added, 984 records removed in the database
  2018 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  4638 records added, 4638 records removed in the database
  6275 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  12768 records added, 226 records removed in the database
  14506 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
  2013 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
  18283 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and failed .
  nothing changed in the database
  468 pages scraped
 • Auto ran revision 8fbb1a02 and completed successfully .
  226 records added in the database
  411 pages scraped
 • Created on morph.io

Scraper code

Python

td_aop_bg / scraper.py