Lorzer / apo_berlin_liste_2

apo_berlin_liste


Last run completed successfully .

Console output of last run

len(parents... 42 ['http://www .med-kolleg.de/apotheke/Berlin/Berlin.html', 'http://www.med-kolleg.de/apotheke/Berlin/Berl in/20/40.html', 'http://www.med-kolleg.de/apotheke/B erlin/Berlin/40/6 0.html', 'http://ww w.med-kolleg.de/ apotheke/Berlin/Berlin/60/80.html' , 'http://www.med-kolleg.d e/apotheke/Berli n/Berlin/80/100. html', 'http://www.med-kolleg.de/apoth eke/Berlin/Berlin /100/12 0.html' , 'http://www.med- kolleg.de/apotheke/Be rlin/Berlin/120/140.html', 'http:/ /www.med-kolleg. de/apoth eke/Ber lin/Berlin/140/160.html ', 'http:// www.med-kolleg. de/apotheke/Ber lin/Berlin/160/ 180.html', 'htt p://www.med-koll eg.de/apotheke/Berlin/Berlin/180/200.html' , 'http://ww w.med-kolleg.de/apo theke/Berlin/Berlin/200/220.html', 'http://www.med-koll eg.de/apotheke/Ber lin/Berlin/220/2 40.html', 'http: //www.med-kolleg. de/apotheke/Berlin/Berli n/240/260.html', 'http: //www.med-kolleg.de/apo theke/Berlin/Berlin/26 0/280.html', 'htt p://www.med-kolleg.de/a potheke/Berlin/Berlin/280/300.html', 'h ttp://www.med-kolleg.de/apotheke/Berlin/Be rlin/300/320.html', 'http://www.med-k olleg.de/apotheke/Berlin/B erlin/320/340.html ', 'http://www.med-kolleg.de/ap otheke/Berlin/Berlin/340/360.html', 'http://www.med-kolleg.de/apothe ke/Berlin/Berlin/360/380.html ', 'http://www.med-kolleg.de/apoth eke/Berlin/Berlin /380/400.html', 'http://www.med-kolleg.de/apothe ke/Berlin/Berlin/400/420.html', 'h ttp://www.med-kolleg.de /apotheke/Berlin /Berlin/420/440.html', 'http://www.med-k olleg.de/apotheke/Berlin/Berlin/440/460.html', 'h ttp://www.med-kol leg.de/apotheke /Berlin/Berlin/460/480.html', 'http: //www.med-kolleg.de/apotheke/Be rlin/Berlin/480/500.html ', 'http://www.med-kolleg.de/apotheke/Berlin/Berlin/500/520.h tml', 'http://www. med-kolleg.de/apotheke/ Berlin/Berlin/520/540.html' , 'http://www.med-kolleg .de/apotheke/Berlin/Berlin/540/560 .html', 'http://www.med-kolleg.de/apotheke/Berlin/Berlin/560/ 580.html', 'http://www.med-ko lleg.de/apotheke/Be rlin/Berlin/580/600.html', 'http://ww w.med-kolleg.de/apotheke/Berlin/Berlin/600/620.html', 'http://www.med-kolleg.de/apotheke/ Berlin/Berlin/620/640.html', 'http:// www.med-kolleg.de/apot heke/Berlin/Berlin/640/660.html', 'http://www.med-kolleg.de/a potheke/Berlin/Be rlin/660/680.ht ml', 'http://www.med-kolleg.de/apotheke/Berlin/Berlin/680/700.html', 'http://www.m ed-kolleg.de/ap otheke/Berlin/B erlin/700/720.html', 'http://www.med-kolleg.de/apotheke/Berlin/B erlin/720/740.html', 'http://www.med-ko lleg.de/apotheke/Berlin/Berlin/740/760.html', 'ht tp://www.med-koll eg.de/apotheke/Berlin/Berlin/760/780.html', 'http://www.med-kolleg.de/apotheke/Berlin/Berlin/780/800.html', 'http://www.med-kolleg.de/apotheke/Berlin/Berlin/800/820.html', 'http://www.med-kolleg.de/apotheke/Berlin/Berlin/820/840.html'] Result: [{'lon gitude': '13.467560', 'url': 'http://www.amalien-apotheke-ber lin.de', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Be rliner A llee 1 96', 'plz': '13088' , 'tele fon': '030/9250 345', 'lo cation': 'Amalien- Apotheke', ' latitud e': '52.55 5815', ' detail_ur l': 'htt p://www .med-ko lleg.de /apothe ken/67 52.htm l'}, {' longit ude': ' 13.3546 24', 'url': '', 'or t': 'Ber lin', ' adresse': 'Amst erdamer Str. 2 5', 'plz': '13347', 'tel efon': '0 30 / 4 55 86 65', 'location': 'Amsterdamer Apothek e,', 'lati tude': ' 52.549 794', 'd etail_url ': 'http ://www.med -kolleg .de/apot heke n/6788 .html'} , {'lo ngitude': '13 .593570', 'url': '', 'ort': u'Berlin K\xf6penick' , 'adresse': 'Salva dor Allende S tr . 2-8', 'pl z': '125 59', 'tele fon': '0 30 / 6 54 00 51', 'location': ' Amtsfeld Apothe ke', 'la titude ': '52.441007', 'deta il_url': ' http://www.me d-kolle g.de/ apotheken /21324 .html'} , {' longitude' : '13.327 956', 'u rl': '', 'ort': 'Ber lin', ' adresse' : 'Bu ndesplatz 3 ', 'plz': '10715' , 'telefon': '0 30 / 85 40 56 70', 'l ocation': 'A potheke - am Bundes platz 3', 'latitude': '52.4 79722', 'det ail_url': ' http:// www.med-kolleg.de/ap otheke n/6356. html'} , {'longitude': '13 .341332 ', 'url' : '', 'ort': 'Berlin', 'adres se': 'Tau entz i e n s t r . 2 ' , ' p l z ' : ' 1 0 7 8 9 ' , ' t e l e f o n ' : ' 0 3 0 / 2 1 9 1 2 9 - 0 ' , ' l o c a t i o n ' : ' A p o t h e k e - d e s W e s t e n s ' , ' l a t i t u d e ' : ' 5 2 . 5 0 2 4 5 5 ' , ' d e t a i l _ u r l ' : ' h t t p : / / w w w . m e d - k o l l e g . d e / a p o t h e k e n / 6 3 9 4 . h t m l ' }, {'longitude': '13.439283', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Str. 150', 'plz': '12043', 'telefon': '0 30 / 6 87 50 79', 'location': 'Apotheke - Zum Elefanten', 'latitude': '52.476290', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6458.html'}, {'longitude': '13.430342', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hermannstr. 164', 'plz': '12051', 'telefon': '0 30 / 6 25 70 29', 'location': u'Apotheke - Zum Ph\xf6nix', 'latitude': '52.469190', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6484.html'}, {'longitude': '13.408548', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Prinzenstr. 96', 'plz': '10969', 'telefon': '0 30 / 61 60 94 50', 'location': 'Apotheke - zur Sonne Inh. Stefanie Ziemdorf', 'latitude': '52.500872', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6440.html'}, {'longitude': '13.435671', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Alt-Buckow 9', 'plz': '12349', 'telefon': '0 30 / 6 25 90 26', 'location': 'Apotheke Alt Buckow', 'latitude': '52.423247', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6610.html'}, {'longitude': '13.297018', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kantstr. 80', 'plz': '10627', 'telefon': '030 / 31 80 34 19', 'location': 'Apotheke am Amtsgericht', 'latitude': '52.506845', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6325.html'}, {'longitude': '13.323629', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Pariser Str. 47', 'plz': '10719', 'telefon': '0 30 / 8 81 14 18', 'location': 'Apotheke am Ludwigkirchplatz', 'latitude': '52.497156', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6368.html'}, {'longitude': '13.331468', 'url': 'http://www.apothekeamzoo.de', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Joachimstaler Str. 38', 'plz': '10623', 'telefon': '030 / 882 64 46', 'location': 'Apotheke am Zoo', 'latitude': '52.504041', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6318.html'}, {'longitude': '13.4042832', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gertraudenstr. 19', 'plz': '10179', 'telefon': '0800/1004906', 'location': u'Apotheke an der Jungfernbr\xfccke', 'latitude': '52.5131435', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6164.html'}, {'longitude': '13.5787208', 'url': 'http://www.apotheke-im-forum-kopenick.de', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bahnhofstr. 33-38', 'plz': '12555', 'telefon': '030/65016200', 'location': u'Apotheke im Forum K\xf6penick', 'latitude': '52.4579253', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6665.html'}, {'longitude': '13.505958', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hauptstr. 9', 'plz': '13055', 'telefon': '0 30 / 98 69 53 67', 'location': 'Apotheke Im Storchenhof', 'latitude': '52.548660', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6735.html'}, {'longitude': '13.389542', 'url': 'http://www.apotheke-q205.de', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Friedrichstr. 68', 'plz': '10117', 'telefon': '0 30 / 20 94 58 60', 'location': 'Apotheke Q 205', 'latitude': '52.512461', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6163.html'}, {'longitude': '13.552390', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Fichtelbergstr. 9', 'plz': '12685', 'telefon': '0 30 / 54 00 33-0', 'location': 'Apotheken - Abacus Apotheke', 'latitude': '52.535204', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6714.html'}, {'longitude': '13.488623', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Achillesstr. 69A', 'plz': '13125', 'telefon': '0 30 / 94 38 07 97', 'location': 'Apotheken - Achilles-Apotheke', 'latitude': '52.617819', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6762.html'}, {'longitude': '13.194782', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Adamstr. 41', 'plz': '13595', 'telefon': '0 30 / 3 61 90 42', 'location': 'Apotheken - Adam', 'latitude': '52.521027', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6909.html'}, {'longitude': '13.259012', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Teltower Damm 31', 'plz': '14169', 'telefon': '0 30 / 8 16 87 61-0', 'location': 'Apotheken - Adler Apotheke', 'latitude': '52.432243', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6975.html'}, {'longitude': '13.495832', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Konrad-Wolf-Str. 125', 'plz': '13055', 'telefon': '0 30 / 9 82 74 11', 'location': 'Apotheken - Adler Apotheke Inh. Adelheid Faber', 'latitude': '52.545794', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6736.html'}, {'longitude': '13.410067', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Breite Str. 41', 'plz': '13187', 'telefon': '0 30 / 47 53 93 00', 'location': 'Apotheken - Adler- Apotheke Inh. Azim Zia', 'latitude': '52.570782', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6783.html'}, {'longitude': '13.480058', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Geusenstr. 2', 'plz': '10317', 'telefon': '0 30 / 5 53 60 42', 'location': 'Apotheken - Adler-Apotheke', 'latitude': '52.504066', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6217.html'}, {'longitude': '13.554893', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Oberfeldstr. 10', 'plz': '12683', 'telefon': '0 30 / 5 41 20 67', 'location': 'Apotheken - Adler-Apotheke', 'latitude': '52.515444', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6711.html'}, {'longitude': '13.285767', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Berliner Str. 91', 'plz': '13507', 'telefon': '0 30 / 4 33 50 81', 'location': 'Apotheken - Adler-Apotheke', 'latitude': '52.587698', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6876.html'}, {'longitude': '13.479914', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kaskelstr. 32', 'plz': '10317', 'telefon': '0 30 / 5 53 60 41', 'location': 'Apotheken - Adler-Apotheke Inh. Peter Heyder', 'latitude': '52.504184', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6216.html'}, {'longitude': '13.544999', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Florian-Geyer-Str. 109', 'plz': '12489', 'telefon': '0 30 / 67 19 83 30', 'location': 'Apotheken - Adlershof', 'latitude': '52.436866', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6649.html'}, {'longitude': '13.398960', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Anklamer Str. 39-40', 'plz': '10115', 'telefon': '0 30 / 44 35 88 88', 'location': 'Apotheken - Adonis-Apotheke', 'latitude': '52.535083', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6155.html'}, {'longitude': '13.455469', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Boxhagener Str. 18', 'plz': '10245', 'telefon': '0 30 / 2 91 01 26', 'location': 'Apotheken - Aesculap', 'latitude': '52.513594', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6195.html'}, {'longitude': '13.536921', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rudower Chaussee 5', 'plz': '12489', 'telefon': '0 30 / 6 77 42 02', 'location': 'Apotheken - Aesculap Apotheke', 'latitude': '52.433227', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6648.html'}, {'longitude': '13.5470509', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Agastr. 2', 'plz': '12489', 'telefon': '0 30 / 63 92 23 58', 'location': 'Apotheken - Aesculap-Apotheke', 'latitude': '52.4370179', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6647.html'}, {'longitude': '13.449916', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Petersburger Str. 31', 'plz': '10249', 'telefon': '0 30 / 4 22 57 84', 'location': 'Apotheken - Ahorn-Apotheke', 'latitude': '52.523508', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6206.html'}, {'longitude': '13.343020', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Innsbrucker Str. 25', 'plz': '10825', 'telefon': '0 30 / 85 72 97 20', 'location': 'Apotheken - Ahorn-Apotheke', 'latitude': '52.480086', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6400.html'}, {'longitude': '13.418925', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mendelstr. 21', 'plz': '13187', 'telefon': '0 30 / 47 53 59 46', 'location': 'Apotheken - Ahorn-Apotheke', 'latitude': '52.574855', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6782.html'}, {'longitude': '13.568954', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Holtz-Str. 18', 'plz': '12687', 'telefon': '0 30 / 93 52 38 06', 'location': 'Apotheken - Albatros', 'latitude': '52.552529', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6718.html'}, {'longitude': '13.442815', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Sonnenallee 126', 'plz': '12059', 'telefon': '0 30 / 6 87 50 60', 'location': 'Apotheken - Albert-Schweitzer-Apotheke', 'latitude': '52.480255', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6494.html'}, {'longitude': '13.384985', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Tempelhofer Damm 179', 'plz': '12099', 'telefon': '0 30 / 7 51 80 14', 'location': 'Apotheken - Albrecht', 'latitude': '52.461045', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6502.html'}, {'longitude': '13.327716', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Albrechtstr. 19', 'plz': '12167', 'telefon': '0 30 / 7 92 60 84', 'location': 'Apotheken - Albrecht-Apotheke-Steglitz', 'latitude': '52.454574', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6556.html'}, {'longitude': '13.454144', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Buschkrugallee 179', 'plz': '12359', 'telefon': '0 30 / 66 50 90 76', 'location': u'Apotheken - Albrecht-D\xfcrer-Apotheke', 'latitude': '52.448061', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6625.html'}, {'longitude': '13.289998', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hundekehlestr. 38', 'plz': '14199', 'telefon': '0 30 / 8 23 30 78', 'location': 'Apotheken - Alexandrinen-Apotheke', 'latitude': '52.475361', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6993.html'}, {'longitude': '13.451188', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Warschauer Str. 56', 'plz': '10243', 'telefon': '0 30 / 29 00 60 40', 'location': 'Apotheken - Alpha Apotheke', 'latitude': '52.508827', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6189.html'}, {'longitude': '13.563904', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Allee der Kosmonauten 198', 'plz': '12685', 'telefon': '0 30 / 54 39 77 20', 'location': 'Apotheken - Alt Marzahner Apotheke', 'latitude': '52.542020', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6713.html'}, {'longitude': '13.591925', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Alte Hellersdorfer Str. 142', 'plz': '12629', 'telefon': '0 30 / 9 98 35 23', 'location': 'Apotheken - Alte Hellersdorfer Apotheke', 'latitude': '52.546101', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6700.html'}, {'longitude': '13.350108', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Turmstr. 15', 'plz': '10559', 'telefon': '0 30 / 3 94 10 59', 'location': 'Apotheken - Alte Roland Apotheke', 'latitude': '52.526410', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6300.html'}, {'longitude': '13.329866', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bergstr. 9', 'plz': '12169', 'telefon': '0 30 / 7 91 12 58', 'location': 'Apotheken - Althoff', 'latitude': '52.458133', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6559.html'}, {'longitude': '13.205077', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Breite Str. 20', 'plz': '13597', 'telefon': '0 30 / 3 33 20 30', 'location': 'Apotheken - Altstadt-Apotheke', 'latitude': '52.536668', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6915.html'}, {'longitude': '13.307191', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Kurf\xfcrstendamm 69', 'plz': '10707', 'telefon': '0 30 / 8 83 69 70', 'location': 'Apotheken - Am Adenauerplatz', 'latitude': '52.500104', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6337.html'}, {'longitude': '13.418326', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Otto-Braun-Str. 70', 'plz': '10178', 'telefon': '0 30 / 2 42 57 66', 'location': 'Apotheken - Am Alexanderplatz', 'latitude': '52.523242', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6175.html'}, {'longitude': '13.450480', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Berliner Allee 25', 'plz': '13088', 'telefon': '0 30 / 9 25 15 15', 'location': 'Apotheken - Am Antonplatz', 'latitude': '52.548196', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6753.html'}, {'longitude': '13.429491', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Grellstr. 75', 'plz': '10409', 'telefon': '0 30 / 4 24 96 33', 'location': u'Apotheken - Am \xc4rztehaus', 'latitude': '52.545016', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6260.html'}, {'longitude': '13.303888', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Asternplatz 3', 'plz': '12203', 'telefon': '0 30 / 84 10 93 03', 'location': 'Apotheken - Am Asternplatz', 'latitude': '52.449086', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6565.html'}, {'longitude': '13.375524', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Manteuffelstr. 32', 'plz': '12103', 'telefon': '0 30 / 7 51 40 32', 'location': 'Apotheken - Am Attilaplatz', 'latitude': '52.456287', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6514.html'}, {'longitude': '13.350347', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Triftstr. 37', 'plz': '13353', 'telefon': '0 30 / 4 53 41 32', 'location': 'Apotheken - Am Augustenburger Platz', 'latitude': '52.541950', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6811.html'}, {'longitude': '13.520274', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Erich-Kurz-Str. 11', 'plz': '10319', 'telefon': '0 30 / 5 12 91 06', 'location': u'Apotheken - Am B\xe4renschaufenster', 'latitude': '52.498321', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6225.html'}, {'longitude': '13.390757', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Friedrichstr. 33', 'plz': '10969', 'telefon': '0 30 / 2 51 07 87', 'location': 'Apotheken - Am Checkpoint', 'latitude': '52.504987', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6439.html'}, {'longitude': '13.389853', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mariendorfer Damm 189', 'plz': '12107', 'telefon': '0 30 / 7 06 77 99', 'location': 'Apotheken - Am Dibelius-Stift', 'latitude': '52.434827', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6520.html'}, {'longitude': '13.315881', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Brandenburgische Str. 12', 'plz': '10713', 'telefon': '0 30 / 8 73 17 35', 'location': 'Apotheken - Am Fehrbelliner Platz', 'latitude': '52.489254', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6346.html'}, {'longitude': '13.384338', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Manfred-von-Richthofen-Str. 2', 'plz': '12101', 'telefon': '0 30 / 7 86 28 82', 'location': 'Apotheken - Am Flughafen', 'latitude': '52.484182', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6507.html'}, {'longitude': '13.449679', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Allee 132', 'plz': '10243', 'telefon': '0 30 / 2 94 77 57', 'location': 'Apotheken - Am Frankfurter Tor', 'latitude': '52.516181', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6188.html'}, {'longitude': '13.284016', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Neue Kantstr. 18', 'plz': '14057', 'telefon': '0 30 / 3 21 67 61', 'location': 'Apotheken - Am Funkturm', 'latitude': '52.506384', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6945.html'}, {'longitude': '13.385472', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Feldstr. 10', 'plz': '13355', 'telefon': '0 30 / 4 63 98 55', 'location': 'Apotheken - Am Gartenplatz', 'latitude': '52.538496', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6814.html'}, {'longitude': '13.300649', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Heckerdamm 225', 'plz': '13627', 'telefon': '0 30 / 34 90 15 33', 'location': 'Apotheken - Am Heckerdamm', 'latitude': '52.539495', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6922.html'}, {'longitude': '13.425299', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hermannplatz 9', 'plz': '10967', 'telefon': '0 30 / 6 23 70 46', 'location': 'Apotheken - Am Hermannplatz', 'latitude': '52.487342', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6433.html'}, {'longitude': '13.421854', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Herrfurthstr. 9', 'plz': '12049', 'telefon': '0 30 / 6 21 58 79', 'location': 'Apotheken - Am Herrfurthplatz', 'latitude': '52.476642', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6479.html'}, {'longitude': '13.297203', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Westf\xe4lische Str. 31', 'plz': '10709', 'telefon': '0 30 / 8 92 85 19', 'location': 'Apotheken - Am Hochmeisterplatz', 'latitude': '52.495656', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6339.html'}, {'longitude': '13.420131', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hugenottenplatz 1', 'plz': '13127', 'telefon': '0 30 / 47 51 16-0', 'location': 'Apotheken - Am Hugenottenplatz', 'latitude': '52.606969', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6765.html'}, {'longitude': '13.423673', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Erich-Weinert-Str. 63', 'plz': '10439', 'telefon': '0 30 / 4 45 74 51', 'location': 'Apotheken - Am Humannplatz', 'latitude': '52.549513', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6276.html'}, {'longitude': '13.344539', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Innsbrucker Platz 4', 'plz': '10827', 'telefon': '0 30 / 7 81 21 95', 'location': 'Apotheken - Am Innsbrucker Platz', 'latitude': '52.478521', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6408.html'}, {'longitude': '13.295410', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Baseler Str. 46', 'plz': '12205', 'telefon': '0 30 / 8 33 69 66', 'location': 'Apotheken - Am Karlsplatz', 'latitude': '52.438035', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6571.html'}, {'longitude': '13.234630', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bekassinenweg 18', 'plz': '13503', 'telefon': '0 30 / 4 31 12 47', 'location': 'Apotheken - Am Markt', 'latitude': '52.607488', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6867.html'}, {'longitude': '13.304826', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mierendorffplatz 12', 'plz': '10589', 'telefon': '0 30 / 3 44 75 48', 'location': 'Apotheken - Am Mierendorffplatz', 'latitude': '52.525614', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6311.html'}, {'longitude': '13.448719', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'G\xe4blerstr. 3', 'plz': '13086', 'telefon': '0 30 / 9 27 41 83', 'location': 'Apotheken - Am Mirbachplatz', 'latitude': '52.553358', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6746.html'}, {'longitude': '13.367098', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Reinickendorfer Str. 73', 'plz': '13347', 'telefon': '0 30 / 4 55 23 64', 'location': 'Apotheken - Am Nauener Platz', 'latitude': '52.551653', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6795.html'}, {'longitude': '13.312791', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Olivaer Platz 17', 'plz': '10707', 'telefon': '0 30 / 8 81 44 10', 'location': 'Apotheken - Am Olivaer Platz', 'latitude': '52.499725', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6336.html'}, {'longitude': '13.508175', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wustrower Str. 18', 'plz': '13051', 'telefon': '0 30 / 9 29 11 31', 'location': 'Apotheken - Am Prerower Platz', 'latitude': '52.565234', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6727.html'}, {'longitude': '13.490610', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Schottstr. 2', 'plz': '10365', 'telefon': '0 30 / 5 53 23 26', 'location': 'Apotheken - Am Roedeliusplatz', 'latitude': '52.515184', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6232.html'}, {'longitude': '13.356678', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Holl\xe4nderstr. 24', 'plz': '13407', 'telefon': '0 30 / 4 56 43 69', 'location': u'Apotheken - Am Sch\xe4fersee', 'latitude': '52.562102', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6837.html'}, {'longitude': '13.324140', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Stubenrauchstr. 58', 'plz': '12161', 'telefon': '0 30 / 8 21 80 31', 'location': 'Apotheken - Am Schillerplatz', 'latitude': '52.471621', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6541.html'}, {'longitude': '13.441642', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Skalitzer Str. 73', 'plz': '10997', 'telefon': '0 30 / 6 12 67 23', 'location': 'Apotheken - Am Schlesischen Tor', 'latitude': '52.501175', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6448.html'}, {'longitude': '13.300457', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Otto-Suhr-Allee 143', 'plz': '10585', 'telefon': '0 30 / 3 42 30 96', 'location': u'Apotheken - Am Schlo\xdf', 'latitude': '52.519220', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6305.html'}, {'longitude': '13.297231', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Schlo\xdfstr. 30', 'plz': '14059', 'telefon': '0 30 / 3 42 61 41', 'location': 'Apotheken - Am Sophie-Charlotte Platz', 'latitude': '52.511991', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6949.html'}, {'longitude': '13.361129', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Potsdamer Str. 159', 'plz': '10783', 'telefon': '0 30 / 2 16 25 05', 'location': 'Apotheken - Am Sportpalast', 'latitude': '52.494954', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6383.html'}, {'longitude': '13.540812', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Helene-Weigel-Platz 11', 'plz': '12681', 'telefon': '0 30 / 5 42 31 13', 'location': 'Apotheken - Am Springpfuhl', 'latitude': '52.526460', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6708.html'}, {'longitude': '13.479570', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xf6llendorffstr. 88', 'plz': '10367', 'telefon': '0 30 / 5 59 28 32', 'location': 'Apotheken - Am Stadtpark', 'latitude': '52.520371', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6236.html'}, {'longitude': '13.261794', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Reichsstr. 22', 'plz': '14052', 'telefon': '0 30 / 31 99 98 87', 'location': 'Apotheken - Am Steubenplatz', 'latitude': '52.515845', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6937.html'}, {'longitude': '13.428807', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Strausberger Platz 11-12', 'plz': '10243', 'telefon': '0 30 / 2 49 38 63', 'location': 'Apotheken - Am Strausberger Platz', 'latitude': '52.518187', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6187.html'}, {'longitude': '13.319957', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Landauer Str. 16', 'plz': '14197', 'telefon': '0 30 / 8 21 16 83', 'location': u'Apotheken - Am S\xfcdwestkorso', 'latitude': '52.472580', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6985.html'}, {'longitude': '13.511661', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rummelsburger Str. 13', 'plz': '10315', 'telefon': '0 30 / 5 13 82 03', 'location': 'Apotheken - Am Tierpark', 'latitude': '52.504396', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6211.html'}, {'longitude': '13.410593', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bergfriedstr. 20', 'plz': '10969', 'telefon': '0 30 / 6 14 30 60', 'location': 'Apotheken - Am Wassertor', 'latitude': '52.499741', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6438.html'}, {'longitude': '13.344347', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bayreuther Str. 44', 'plz': '10787', 'telefon': '0 30 / 21 47 88 73', 'location': 'Apotheken - Am Wittenbergplatz', 'latitude': '52.504210', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6390.html'}, {'longitude': '13.195592', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wilhelmstr. 165', 'plz': '13595', 'telefon': '0 30 / 35 13 78 42', 'location': 'Apotheken - Am Ziegelhof', 'latitude': '52.528522', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6908.html'}, {'longitude': '13.508861', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rostocker Str. 15', 'plz': '13059', 'telefon': '0 30 / 96 20 39 63', 'location': 'Apotheken - Amsel-Apotheke', 'latitude': '52.574311', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6742.html'}, {'longitude': '13.593570', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Salvador-Allende-Str. 2', 'plz': '12559', 'telefon': '0 30 / 6 54 00 51', 'location': 'Apotheken - Amtsfeld-Apotheke', 'latitude': '52.441007', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6671.html'}, {'longitude': '13.550652', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'D\xf6rpfeldstr. 55', 'plz': '12489', 'telefon': '0 30 / 6 77 38 30', 'location': 'Apotheken - An der Alten Schule', 'latitude': '52.438787', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6646.html'}, {'longitude': '13.379330', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Luisenstr. 49', 'plz': '10117', 'telefon': '0 30 / 28 39 00 48', 'location': u'Apotheken - An der Charit\xe9', 'latitude': '52.524231', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6165.html'}, {'longitude': '13.436112', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Str. 93', 'plz': '12043', 'telefon': '0 30 / 6 81 12 44', 'location': u'Apotheken - An der Post Hansj\xfcrgen Z\xf6pke', 'latitude': '52.480334', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6468.html'}, {'longitude': '13.432383', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Andreasstr. 49', 'plz': '10243', 'telefon': '0 30 / 2 49 25 90', 'location': 'Apotheken - Andreas-Apotheke', 'latitude': '52.516238', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6186.html'}, {'longitude': '13.381782', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Yorckstr. 18', 'plz': '10965', 'telefon': '0 30 / 2 15 87 94', 'location': 'Apotheken - Anhalter', 'latitude': '52.493315', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6422.html'}, {'longitude': '13.363899', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Alt-Marienfelde 55', 'plz': '12277', 'telefon': '0 30 / 7 21 18 85', 'location': 'Apotheken - Anker', 'latitude': '52.413329', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6590.html'}, {'longitude': '13.624731', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'B\xf6lschestr. 25', 'plz': '12587', 'telefon': '0 30 / 6 45 52 74', 'location': 'Apotheken - Anker-Apotheke', 'latitude': '52.450063', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6675.html'}, {'longitude': '13.301499', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ernststr. 62', 'plz': '13509', 'telefon': '0 30 / 43 56 64 86', 'location': 'Apotheken - Annen-Apotheke-Borsigwalde', 'latitude': '52.583753', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6878.html'}, {'longitude': '13.342831', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ansbacher Str. 13', 'plz': '10787', 'telefon': '0 30 / 21 47 81 36', 'location': 'Apotheken - Ansbacher Apotheke', 'latitude': '52.504593', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6389.html'}, {'longitude': '13.333845', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Turmstr. 46', 'plz': '10551', 'telefon': '0 30 / 39 73 19 03', 'location': 'Apotheken - Apollo-Apotheke', 'latitude': '52.526950', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6283.html'}, {'longitude': '13.266995', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Nonnendammallee 97', 'plz': '13629', 'telefon': '0 30 / 3 82 42 34', 'location': 'Apotheken - Apotheke 97', 'latitude': '52.536837', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6926.html'}, {'longitude': '13.339313', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bayerischer Platz 6', 'plz': '10779', 'telefon': '0 30 / 2 18 27 65', 'location': 'Apotheken - Apotheke am Bayerischen Platz', 'latitude': '52.488629', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6378.html'}, {'longitude': '13.286693', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Veitstr. 40A', 'plz': '13507', 'telefon': '0 30 / 43 09 42-3', 'location': 'Apotheken - Apotheke am Borsigturm Hans Opitz', 'latitude': '52.586168', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6875.html'}, {'longitude': '13.414083', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Heinrich-Heine-Str. 15', 'plz': '10179', 'telefon': '0 30 / 27 56 02 75', 'location': 'Apotheken - Apotheke am Engelbecken Ralf Goepfert', 'latitude': '52.507922', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6179.html'}, {'longitude': '13.466888', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Franz-Jacob-Str. 10', 'plz': '10369', 'telefon': '0 30 / 97 10 54 29', 'location': 'Apotheken - Apotheke am Fennpfuhl', 'latitude': '52.528369', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6242.html'}, {'longitude': '13.470747', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Lipschitzallee 22', 'plz': '12351', 'telefon': '0 30 / 6 03 10 92', 'location': 'Apotheken - Apotheke am Gesundheitszentrum', 'latitude': '52.429515', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6614.html'}, {'longitude': '13.343151', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bartningallee 5', 'plz': '10557', 'telefon': '0 30 / 3 92 50 51', 'location': 'Apotheken - Apotheke am Hansaplatz Inh. Annette Sand-Greiner', 'latitude': '52.518713', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6292.html'}, {'longitude': '13.418521', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Skalitzer Str. 136', 'plz': '10999', 'telefon': '0 30 / 6 14 37 80', 'location': 'Apotheken - Apotheke am Kottbusser Tor Inh. Hans-Peter Hartw', 'latitude': '52.499324', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6456.html'}, {'longitude': '13.391463', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mehringplatz 12', 'plz': '10969', 'telefon': '0 30 / 2 51 10 27', 'location': 'Apotheken - Apotheke am Mehringplatz, Inh. Feuerbach', 'latitude': '52.499696', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6437.html'}, {'longitude': '13.508479', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rotkamp 2', 'plz': '13053', 'telefon': '0 30 / 96 20 11 40', 'location': u'Apotheken - Apotheke am M\xfchlengrund', 'latitude': '52.561166', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6729.html'}, {'longitude': '13.354300', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Maa\xdfenstr. 3', 'plz': '10777', 'telefon': '0 30 / 2 16 34 53', 'location': 'Apotheken - Apotheke am Nollendorfplatz Inh. Kai-Uwe Wilken', 'latitude': '52.498781', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6375.html'}, {'longitude': '13.433829', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Koppenstr. 8', 'plz': '10243', 'telefon': '0 30 / 30 86 27 59', 'location': 'Apotheken - Apotheke am Ostbahnhof', 'latitude': '52.512700', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6185.html'}, {'longitude': '13.477566', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Galileistr. 31', 'plz': '12435', 'telefon': '0 30 / 5 33 70 27', 'location': u'Apotheken - Apotheke am Pl\xe4nterwald', 'latitude': '52.480770', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6630.html'}, {'longitude': '13.478950', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xf6llendorffstr. 111', 'plz': '10367', 'telefon': '08 00 / 5 59 47 68', 'location': 'Apotheken - Apotheke am Rathaus', 'latitude': '52.515917', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6235.html'}, {'longitude': '13.280471', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Namslaustr. 83', 'plz': '13507', 'telefon': '0 30 / 4 32 77 88', 'location': 'Apotheken - Apotheke am Tegeler See Inh. Astrid Reuter', 'latitude': '52.578472', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6874.html'}, {'longitude': '13.468262', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Scharnweberstr. 49', 'plz': '10247', 'telefon': '0 30 / 29 44 91 78', 'location': 'Apotheken - Apotheke am Traveplatz', 'latitude': '52.512591', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6203.html'}, {'longitude': '13.577784', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Regattastr. 77', 'plz': '12527', 'telefon': '0 30 / 67 48 90 01', 'location': 'Apotheken - Apotheke an der Dahme', 'latitude': '52.420653', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6657.html'}, {'longitude': '13.259905', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Teltower Damm 2', 'plz': '14169', 'telefon': '0 30 / 80 90 51 55', 'location': 'Apotheken - Apotheke an der Dorfkirche', 'latitude': '52.434923', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6974.html'}, {'longitude': '13.301475', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bismarckstr. 89', 'plz': '10627', 'telefon': '0 30 / 3 12 99 51', 'location': 'Apotheken - Apotheke an der Oper', 'latitude': '52.511136', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6328.html'}, {'longitude': '13.333313', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Oranienburger Str. 205', 'plz': '13437', 'telefon': '0 30 / 4 11 69 24', 'location': 'Apotheken - Apotheke An der Post', 'latitude': '52.593225', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6850.html'}, {'longitude': '13.473181', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Frankfurter Allee 100', 'plz': '10247', 'telefon': '0 30 / 29 00 75 67', 'location': 'Apotheken - Apotheke Blomberg', 'latitude': '52.513742', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6202.html'}, {'longitude': '13.426842', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Str. 16', 'plz': '12043', 'telefon': '0 30 / 62 70 75 50', 'location': 'Apotheken - Apotheke Delphin', 'latitude': '52.485102', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6467.html'}, {'longitude': '13.340130', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Passauer Str. 1', 'plz': '10789', 'telefon': '0 30 / 23 62 08 87', 'location': 'Apotheken - Apotheke im KaDeWe', 'latitude': '52.501647', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6393.html'}, {'longitude': '13.219015', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Am Juliusturm 40', 'plz': '13599', 'telefon': '0 30 / 35 40 61 28', 'location': 'Apotheken - Apotheke im Kaufland', 'latitude': '52.537241', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6919.html'}, {'longitude': '13.437525', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Romain-Rolland-Str. 13', 'plz': '13089', 'telefon': '0 30 / 47 90 78-0', 'location': 'Apotheken - Apotheke im Kaufland Inh. Frank Hirschmann', 'latitude': '52.572353', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6754.html'}, {'longitude': '13.358989', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Marienfelder Allee 212', 'plz': '12279', 'telefon': '0 30 / 7 23 05 76', 'location': 'Apotheken - Apotheke im Marienfelder Tor', 'latitude': '52.408718', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6594.html'}, {'longitude': '13.474559', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Frankfurter Allee 111', 'plz': '10247', 'telefon': '0 30 / 42 78 06 06', 'location': 'Apotheken - Apotheke im Ring-Center', 'latitude': '52.513845', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6201.html'}, {'longitude': '13.507894', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Volkradstr. 32', 'plz': '10319', 'telefon': '0 30 / 5 12 51 32', 'location': u'Apotheken - Apotheke in der Volkradstra\xdfe Inh. Cornelia Geor', 'latitude': '52.497614', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6224.html'}, {'longitude': '13.361676', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Residenzstr. 28', 'plz': '13409', 'telefon': '0 30 / 4 96 40 70', 'location': 'Apotheken - Apotheke Martin', 'latitude': '52.568594', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6845.html'}, {'longitude': '13.268269', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Reichsstr. 100', 'plz': '14052', 'telefon': '0 30 / 3 04 66 13', 'location': u'Apotheken - Apotheke Reichsstra\xdfe 100', 'latitude': '52.511668', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6936.html'}, {'longitude': '13.391128', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wollankstr. 30', 'plz': '13359', 'telefon': '0 30 / 4 94 63 05', 'location': 'Apotheken - Apotheke zum Goldenen Hirsch', 'latitude': '52.563379', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6826.html'}, {'longitude': '13.409197', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Oranienstr. 64', 'plz': '10969', 'telefon': '0 30 / 6 14 70 66', 'location': 'Apotheken - Apotheke zum Schwan', 'latitude': '52.504060', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6436.html'}, {'longitude': '13.689144', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Springeberger Weg 16', 'plz': '12589', 'telefon': '0 30 / 6 48 96 27', 'location': u'Apotheken - Apotheke zum wei\xdfen Schwan', 'latitude': '52.441185', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6677.html'}, {'longitude': '13.342497', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Beckerstr. 4', 'plz': '12157', 'telefon': '0 30 / 85 60 08 61', 'location': 'Apotheken - Apotheke zum Zirkel', 'latitude': '52.467068', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6529.html'}, {'longitude': '13.355209', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hauptstr. 26', 'plz': '10827', 'telefon': '0 30 / 7 81 56 87', 'location': 'Apotheken - Apotheke zur Post', 'latitude': '52.485734', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6407.html'}, {'longitude': '13.311525', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kantstr. 46', 'plz': '10625', 'telefon': '0 30 / 3 12 37 58', 'location': 'Apotheken - Aram Apotheke', 'latitude': '52.506500', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6322.html'}, {'longitude': '13.198686', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Klosterstr. 3', 'plz': '13581', 'telefon': '08 00 / 3 31 11 99', 'location': 'Apotheken - Arcaden Apotheke', 'latitude': '52.533412', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6882.html'}, {'longitude': '13.461701', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Frankfurter Allee 35', 'plz': '10247', 'telefon': '0 30 / 42 26 62-0', 'location': 'Apotheken - Arena', 'latitude': '52.515111', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6200.html'}, {'longitude': '13.336528', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Turmstr. 38', 'plz': '10551', 'telefon': '0 30 / 39 03 40 88', 'location': 'Apotheken - Arminius Apotheke', 'latitude': '52.526716', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6281.html'}, {'longitude': '13.425647', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hermannstr. 221', 'plz': '12049', 'telefon': '0 30 / 6 22 20 07', 'location': 'Apotheken - Arminius-Apotheke', 'latitude': '52.479529', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6478.html'}, {'longitude': '13.328015', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ollenhauerstr. 139', 'plz': '13403', 'telefon': '0 30 / 4 12 18 69', 'location': 'Apotheken - Arnica-Apotheke', 'latitude': '52.564482', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6830.html'}, {'longitude': '13.410637', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Seelower Str. 8', 'plz': '10439', 'telefon': '0 30 / 4 45 86 53', 'location': 'Apotheken - Arnim', 'latitude': '52.552012', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6275.html'}, {'longitude': '13.207425', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Streitstr. 80', 'plz': '13587', 'telefon': '0 30 / 3 35 26 80', 'location': 'Apotheken - Askanier-Apotheke', 'latitude': '52.555821', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6894.html'}, {'longitude': '13.355825', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Senftenberger Ring 13', 'plz': '13439', 'telefon': '0 30 / 4 15 30 52', 'location': u'Apotheken - \xc4skulap-Apotheke im M\xe4rkischen Zentrum', 'latitude': '52.598952', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6853.html'}, {'longitude': '13.304997', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wilmersdorfer Str. 31', 'plz': '10585', 'telefon': '0 30 / 3 42 29 26', 'location': 'Apotheken - Atlantis-Apotheke', 'latitude': '52.513050', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6304.html'}, {'longitude': '13.187527', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Falkenseer Chaussee 21', 'plz': '13583', 'telefon': '0 30 / 37 80 19 19', 'location': 'Apotheken - Atlas-Apotheke', 'latitude': '52.547070', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6886.html'}, {'longitude': '13.568807', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'W\xf6rlitzer Str. 3A', 'plz': '12689', 'telefon': '0 30 / 93 52 38 88', 'location': 'Apotheken - Atrium', 'latitude': '52.568187', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6721.html'}, {'longitude': '13.232705', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Argentinische Allee 1', 'plz': '14163', 'telefon': '0 30 / 8 01 70 20', 'location': 'Apotheken - Augusta-Apotheke am Mexikoplatz', 'latitude': '52.437921', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6962.html'}, {'longitude': '13.505834', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Prerower Platz 4', 'plz': '13051', 'telefon': '0 30 / 92 79 16 01', 'location': 'Apotheken - Auxilia-Apotheke', 'latitude': '52.565500', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6726.html'}, {'longitude': '13.429809', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hermannstr. 95', 'plz': '12051', 'telefon': '0 30 / 62 80 40 55', 'location': 'Apotheken - Bacchus-Apotheke', 'latitude': '52.470214', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6483.html'}, {'longitude': '13.385258', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Badstr. 67', 'plz': '13357', 'telefon': '0 30 / 4 65 71 64', 'location': 'Apotheken - Bad-Apotheke', 'latitude': '52.550145', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6823.html'}, {'longitude': '13.399684', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bahnhofstr. 26', 'plz': '12305', 'telefon': '0 30 / 7 44 45 01', 'location': 'Apotheken - Bahnhof - Apotheke', 'latitude': '52.386695', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6599.html'}, {'longitude': '13.432704', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Am Ostbahnhof 5', 'plz': '10243', 'telefon': '0 30 / 29 36 36-6', 'location': 'Apotheken - Bahnhof Apotheke Friedrichshain', 'latitude': '52.510206', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6184.html'}, {'longitude': '13.409848', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Florastr. 46', 'plz': '13187', 'telefon': '0 30 / 48 63 73 76', 'location': 'Apotheken - Bahnhof-Apotheke', 'latitude': '52.566709', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6781.html'}, {'longitude': '13.410055', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Florastr. 47', 'plz': '13187', 'telefon': '0 30 / 4 85 76 09', 'location': 'Apotheken - Bahnhof-Apotheke Inh. Doris Florstedt', 'latitude': '52.566807', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6780.html'}, {'longitude': '13.251871', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ladenstr. 9', 'plz': '14169', 'telefon': '0 30 / 8 13 40 88', 'location': 'Apotheken - Barbara Apotheke', 'latitude': '52.449648', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6973.html'}, {'longitude': '13.389870', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Friedrichstr. 60', 'plz': '10117', 'telefon': '0 30 / 20 16 61 73', 'location': u'Apotheken - B\xe4ren-Apotheke', 'latitude': '52.510760', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6162.html'}, {'longitude': '13.496905', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Frankfurter Allee 241', 'plz': '10365', 'telefon': '0 30 / 98 69 44 41', 'location': u'Apotheken - B\xe4ren-Apotheke', 'latitude': '52.511888', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6231.html'}, {'longitude': '13.415889', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bacharacher Str. 41', 'plz': '12099', 'telefon': '0 30 / 6 25 70 18', 'location': u'Apotheken - B\xe4ren-Apotheke', 'latitude': '52.461836', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6501.html'}, {'longitude': '13.440791', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Str. 188', 'plz': '12043', 'telefon': '0 30 / 68 80 95 74', 'location': u'Apotheken - B\xe4ren-Apotheke am Karl-Marx-Platz', 'latitude': '52.473472', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6466.html'}, {'longitude': '13.333257', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Oranienburger Str. 85', 'plz': '13437', 'telefon': '0 30 / 40 91 11 12', 'location': u'Apotheken - B\xe4ren-Apotheke \xc4rztehaus', 'latitude': '52.594909', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6849.html'}, {'longitude': '13.465246', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Storkower Str. 207B', 'plz': '10369', 'telefon': '0 30 / 97 18 09-11', 'location': u'Apotheken - B\xe4ren-Apotheke Im Storkower Bogen', 'latitude': '52.524338', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6241.html'}, {'longitude': '13.321332', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Auguste-Viktoria-Allee 81', 'plz': '13403', 'telefon': '0 30 / 4 13 28 40', 'location': 'Apotheken - Barlach-Apotheke', 'latitude': '52.570279', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6829.html'}, {'longitude': '13.572420', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Havemannstr. 24', 'plz': '12689', 'telefon': '0 30 / 9 32 81 43', 'location': 'Apotheken - Barnim-Apotheke', 'latitude': '52.568220', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6720.html'}, {'longitude': '13.339829', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ansbacher Str. 53', 'plz': '10777', 'telefon': '0 30 / 2 18 22 25', 'location': 'Apotheken - Bavaria', 'latitude': '52.497875', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6374.html'}, {'longitude': '13.257826', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Machnower Str. 9', 'plz': '14165', 'telefon': '0 30 / 8 15 70 30', 'location': 'Apotheken - Behring', 'latitude': '52.430397', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6965.html'}, {'longitude': '13.387644', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mehringdamm 38', 'plz': '10961', 'telefon': '0 30 / 2 51 18 01', 'location': u'Apotheken - Belle-Alliance-Apotheke zum wei\xdfen Hirsch', 'latitude': '52.493178', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6417.html'}, {'longitude': '13.263746', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Fontanestr. 4', 'plz': '14193', 'telefon': '0 30 / 8 26 23 40', 'location': 'Apotheken - Bellevue', 'latitude': '52.487144', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6976.html'}, {'longitude': '13.326487', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Nassauische Str. 57', 'plz': '10717', 'telefon': '0 30 / 8 61 08 75', 'location': 'Apotheken - Berg-Apotheke', 'latitude': '52.491059', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6360.html'}, {'longitude': '13.419644', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Skalitzer Str. 133', 'plz': '10999', 'telefon': '0 30 / 61 60 99 99', 'location': 'Apotheken - Berg-Apotheke', 'latitude': '52.499230', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6455.html'}, {'longitude': '13.391346', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Oranienburger Str. 51', 'plz': '10117', 'telefon': '0 30 / 2 83 35 30', 'location': 'Apotheken - Berlin-Apotheke', 'latitude': '52.525356', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6161.html'}, {'longitude': '13.512920', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Zachertstr. 75', 'plz': '10315', 'telefon': '0 30 / 5 25 39 82', 'location': u'Apotheken - Berliner B\xe4r', 'latitude': '52.505484', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6210.html'}, {'longitude': '13.261036', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Clayallee 345', 'plz': '14169', 'telefon': '0 30 / 80 99 60-0', 'location': 'Apotheken - Berolina', 'latitude': '52.436203', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6972.html'}, {'longitude': '13.322419', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Birkbuschstr. 87', 'plz': '12167', 'telefon': '0 30 / 7 91 94 77', 'location': 'Apotheken - Birkbusch-Apotheke', 'latitude': '52.450480', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6555.html'}, {'longitude': '13.474469', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bahnhofstr. 17', 'plz': '13125', 'telefon': '0 30 / 9 43 07 67', 'location': 'Apotheken - Birken-Apotheke', 'latitude': '52.612034', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6761.html'}, {'longitude': '13.336150', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wilhelmsruher Damm 231', 'plz': '13435', 'telefon': '0 30 / 41 10 73 45', 'location': 'Apotheken - Birken-Apotheke', 'latitude': '52.595629', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6847.html'}, {'longitude': '13.339122', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bismarckstr. 73', 'plz': '12157', 'telefon': '0 30 / 8 55 99 71', 'location': 'Apotheken - Bismarck-Apotheke', 'latitude': '52.463265', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6528.html'}, {'longitude': '13.329614', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wexstr. 30', 'plz': '10715', 'telefon': '0 30 / 85 72 97 64', 'location': 'Apotheken - Blitz-Apotheke', 'latitude': '52.478748', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6355.html'}, {'longitude': '13.401944', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Bl\xfccherstr. 53', 'plz': '10961', 'telefon': '0 30 / 6 91 96 29', 'location': u'Apotheken - Bl\xfccher', 'latitude': '52.492619', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6416.html'}, {'longitude': '13.576982', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hohensaatener Str. 20', 'plz': '12679', 'telefon': '0 30 / 9 31 61 60', 'location': 'Apotheken - Blumberger', 'latitude': '52.549915', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6704.html'}, {'longitude': '13.295855', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Knobelsdorffstr. 4', 'plz': '14059', 'telefon': '0 30 / 3 21 46 30', 'location': 'Apotheken - Borussia-Apotheke', 'latitude': '52.513489', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6948.html'}, {'longitude': '13.307214', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Brandenburgische Str. 37', 'plz': '10707', 'telefon': '0 30 / 89 09 20 34', 'location': 'Apotheken - Brandenburg', 'latitude': '52.498770', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6335.html'}, {'longitude': '13.314697', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Fehrbelliner Platz 5', 'plz': '10707', 'telefon': '0 30 / 8 61 64 18', 'location': 'Apotheken - Bremer Apotheke', 'latitude': '52.490099', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6334.html'}, {'longitude': '13.341074', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Steglitzer Damm 29', 'plz': '12169', 'telefon': '0 30 / 7 96 58 00', 'location': 'Apotheken - Brigitten-Apotheke', 'latitude': '52.450656', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6558.html'}, {'longitude': '13.539016', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Helene-Weigel-Platz 2', 'plz': '12681', 'telefon': '0 30 / 5 43 57 77', 'location': 'Apotheken - Bromelia', 'latitude': '52.526399', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6707.html'}, {'longitude': '13.362552', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Gustav-M\xfcller-Str. 43', 'plz': '10829', 'telefon': '0 30 / 7 82 11 88', 'location': 'Apotheken - Brunhild', 'latitude': '52.484025', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6410.html'}, {'longitude': '13.525486', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Falkenberger Chaussee 134', 'plz': '13057', 'telefon': '0 30 / 92 09 14 64', 'location': 'Apotheken - Brunnen-Apotheke', 'latitude': '52.568440', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6739.html'}, {'longitude': '13.385440', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Badstr. 11', 'plz': '13357', 'telefon': '0 30 / 4 93 56 10', 'location': 'Apotheken - Brunnen-Apotheke', 'latitude': '52.550282', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6822.html'}, {'longitude': '13.441601', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Str. 223', 'plz': '12055', 'telefon': '0 30 / 6 85 40 91', 'location': 'Apotheken - Brunswiek-Apotheke', 'latitude': '52.470065', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6489.html'}, {'longitude': '13.353157', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Br\xfcsseler Str. 3', 'plz': '13353', 'telefon': '0 30 / 4 53 29 81', 'location': u'Apotheken - Br\xfcsseler Apotheke', 'latitude': '52.548828', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6810.html'}, {'longitude': '13.432776', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hauptstr. 14', 'plz': '13127', 'telefon': '0 30 / 4 74 25 97', 'location': 'Apotheken - Buchholzer-Apotheke', 'latitude': '52.605512', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6764.html'}, {'longitude': '13.361178', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Potsdamer Str. 134', 'plz': '10783', 'telefon': '0 30 / 26 55 02 66', 'location': u'Apotheken - B\xfclow', 'latitude': '52.495608', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6382.html'}, {'longitude': '13.331211', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bundesallee 177', 'plz': '10715', 'telefon': '0 30 / 8 54 13 07', 'location': 'Apotheken - Bundes Apotheke', 'latitude': '52.486445', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6354.html'}, {'longitude': '13.347246', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hildburghauser Str. 53', 'plz': '12279', 'telefon': '0 30 / 7 11 30 71', 'location': 'Apotheken - Burg Apotheke', 'latitude': '52.414828', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6593.html'}, {'longitude': '13.328206', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bundesallee 92', 'plz': '12161', 'telefon': '0 30 / 8 51 63 05', 'location': 'Apotheken - Burger-Apotheke Inh. Norbert Peter', 'latitude': '52.467184', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6540.html'}, {'longitude': '13.295026', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Holtzendorffstr. 16', 'plz': '14057', 'telefon': '0 30 / 3 23 81 40', 'location': u'Apotheken - C\xe4cilien-Apotheke', 'latitude': '52.505365', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6944.html'}, {'longitude': '13.202773', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Carl-Schurz-Str. 29', 'plz': '13597', 'telefon': '0 30 / 35 30 42 25', 'location': 'Apotheken - Carl-Schurz-Apotheke Inh. Christine Deerberg', 'latitude': '52.536844', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6914.html'}, {'longitude': '13.323555', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Carmerstr. 7', 'plz': '10623', 'telefon': '0 30 / 3 13 30 79', 'location': 'Apotheken - Carmer-7 Bettina Moeglich', 'latitude': '52.506756', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6317.html'}, {'longitude': '13.312010', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kaiserin-Augusta-Allee 37', 'plz': '10589', 'telefon': '0 30 / 3 44 61 44', 'location': 'Apotheken - Carola', 'latitude': '52.525762', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6310.html'}, {'longitude': '13.564618', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Jan-Petersen-Str. 14', 'plz': '12679', 'telefon': '0 30 / 93 52 39 57', 'location': 'Apotheken - Carree-Apotheke', 'latitude': '52.549706', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6703.html'}, {'longitude': '13.570182', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Oberwei\xdfbacher Str. 7-9', 'plz': '12687', 'telefon': '0 30 / 93 79 89 99', 'location': 'Apotheken - Casana Apotheke', 'latitude': '52.557166', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6717.html'}, {'longitude': '13.468445', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Landsberger Allee 171', 'plz': '10369', 'telefon': '08 00 / 9 76 03 33', 'location': 'Apotheken - Castello Apotheke', 'latitude': '52.531904', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6240.html'}, {'longitude': '13.468445', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Landsberger Allee 171A', 'plz': '10369', 'telefon': '0 30 / 97 60 33 31', 'location': u'Apotheken - Castello-Apotheke Anke R\xfcdinger', 'latitude': '52.531904', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6239.html'}, {'longitude': '13.412834', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gaudystr. 1', 'plz': '10437', 'telefon': '0 30 / 4 49 72 37', 'location': 'Apotheken - Cecilien Apotheke', 'latitude': '52.546771', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6267.html'}, {'longitude': '13.589794', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ernst-Bloch-Str. 33', 'plz': '12619', 'telefon': '0 30 / 5 61 21 72', 'location': 'Apotheken - Cecilien-Apotheke', 'latitude': '52.519893', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6684.html'}, {'longitude': '13.421877', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Neumannstr. 12-14', 'plz': '13189', 'telefon': '0 30 / 4 78 46 97', 'location': 'Apotheken - Center Apotheke', 'latitude': '52.562203', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6787.html'}, {'longitude': '13.387471', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Badstr. 4', 'plz': '13357', 'telefon': '0 30 / 4 93 06 70', 'location': 'Apotheken - Center Apotheke', 'latitude': '52.549072', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6821.html'}, {'longitude': '13.523641', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Alt-Friedrichsfelde 90', 'plz': '10315', 'telefon': '0 30 / 5 25 14 61', 'location': 'Apotheken - Central-Apotheke', 'latitude': '52.510095', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6209.html'}, {'longitude': '13.268289', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Nonnendammallee 94', 'plz': '13629', 'telefon': '0 30 / 3 82 60 06', 'location': 'Apotheken - Central-Apotheke Siemensstadt', 'latitude': '52.536806', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6925.html'}, {'longitude': '13.464160', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Lipschitzallee 68', 'plz': '12353', 'telefon': '0 30 / 6 03 10 77', 'location': 'Apotheken - Centrum-Apotheke', 'latitude': '52.425359', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6616.html'}, {'longitude': '13.511225', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Spreestr. 1', 'plz': '12439', 'telefon': '0 30 / 6 36 02 22', 'location': 'Apotheken - Charlotten-Apotheke', 'latitude': '52.456266', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6637.html'}, {'longitude': '13.201847', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Carl-Schurz-Str. 14', 'plz': '13597', 'telefon': '0 30 / 3 33 98 91', 'location': 'Apotheken - Charlotten-Apotheke', 'latitude': '52.536099', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6913.html'}, {'longitude': '13.289994', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Spandauer Damm 49', 'plz': '14059', 'telefon': '0 30 / 3 25 52 76', 'location': 'Apotheken - Charlotten-Apotheke', 'latitude': '52.519020', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6947.html'}, {'longitude': '13.286816', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Halemweg 1', 'plz': '13627', 'telefon': '0 30 / 38 30 25 30', 'location': 'Apotheken - Charlottenburg Nord', 'latitude': '52.535330', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6921.html'}, {'longitude': '13.321265', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Schlo\xdfstr. 88', 'plz': '12163', 'telefon': '0 30 / 7 91 27 87', 'location': 'Apotheken - Christophorus-Apotheke, Wolfram Schwidetzky', 'latitude': '52.457370', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6548.html'}, {'longitude': '13.420302', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Berolinastr. 7', 'plz': '10178', 'telefon': '0 30 / 2 42 47 76', 'location': 'Apotheken - City Apotheke', 'latitude': '52.523167', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6173.html'}, {'longitude': '13.288994', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kaiserdamm 13', 'plz': '14057', 'telefon': '0 30 / 3 21 30 37', 'location': 'Apotheken - Columbus', 'latitude': '52.510551', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6943.html'}, {'longitude': '13.406443', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kastanienallee 38', 'plz': '10119', 'telefon': '0 30 / 4 49 02 44', 'location': 'Apotheken - Concordia-Apotheke', 'latitude': '52.535430', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6168.html'}, {'longitude': '13.496967', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Neuk\xf6llner Str. 350', 'plz': '12355', 'telefon': '0 30 / 6 63 10 47', 'location': 'Apotheken - Condor', 'latitude': '52.415418', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6620.html'}, {'longitude': '13.312145', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Konstanzer Str. 4', 'plz': '10707', 'telefon': '0 30 / 8 83 44 31', 'location': 'Apotheken - Cornelia', 'latitude': '52.498222', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6333.html'}, {'longitude': '13.592901', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Neue Grottkauer Str. 3', 'plz': '12619', 'telefon': '0 30 / 56 49 83 85', 'location': 'Apotheken - CORSO-Apotheke', 'latitude': '52.529067', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6683.html'}, {'longitude': '13.420544', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kottbusser Damm 2', 'plz': '10967', 'telefon': '0 30 / 6 94 32 55', 'location': 'Apotheken - Cottbusserdamm-Apotheke', 'latitude': '52.495272', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6431.html'}, {'longitude': '13.342106', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Cranachstr. 6', 'plz': '12157', 'telefon': '0 30 / 8 55 22 23', 'location': 'Apotheken - Cranach-Apotheke', 'latitude': '52.468265', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6527.html'}, {'longitude': '13.296115', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Curtiusstr. 4', 'plz': '12205', 'telefon': '0 30 / 8 33 21 07', 'location': 'Apotheken - Curtius-Apotheke', 'latitude': '52.442772', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6570.html'}, {'longitude': '13.292351', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'K\xf6nigin-Luise-Str. 38', 'plz': '14195', 'telefon': '0 30 / 84 10 97 10', 'location': 'Apotheken - Dahlem Dorf', 'latitude': '52.458061', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6980.html'}, {'longitude': '13.292670', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ladenbergstr. 2', 'plz': '14195', 'telefon': '0 30 / 8 32 66 90', 'location': 'Apotheken - Dahlemer Apotheke', 'latitude': '52.446325', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6979.html'}, {'longitude': '13.163323', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Falkenseer Chaussee 196', 'plz': '13589', 'telefon': '0 30 / 3 73 90 47', 'location': 'Apotheken - Damian', 'latitude': '52.551484', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6895.html'}, {'longitude': '13.313823', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Eichborndamm 55', 'plz': '13403', 'telefon': '0 30 / 41 78 32 66', 'location': 'Apotheken - Data-Team Kooperation', 'latitude': '52.573061', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6828.html'}, {'longitude': '13.434963', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Str. 9', 'plz': '12043', 'telefon': '0 30 / 6 24 33 33', 'location': 'Apotheken - Delta', 'latitude': '52.481031', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6465.html'}, {'longitude': '13.327859', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kurt-Schumacher-Damm 1-15', 'plz': '13405', 'telefon': '0 30 / 49 85 75-0', 'location': 'Apotheken - Diamant Apotheke Inh. Ilona Schmidt', 'latitude': '52.563846', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6834.html'}, {'longitude': '13.342625', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Turmstr. 28', 'plz': '10551', 'telefon': '0 30 / 3 95 29 33', 'location': 'Apotheken - Diana-Apotheke', 'latitude': '52.526388', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6280.html'}, {'longitude': '13.314192', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Waidmannsluster Damm 145', 'plz': '13469', 'telefon': '0 30 / 4 11 24 63', 'location': 'Apotheken - Diana-Apotheke', 'latitude': '52.605325', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6866.html'}, {'longitude': '13.197076', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Seegefelder Str. 16', 'plz': '13597', 'telefon': '0 30 / 3 33 46 86', 'location': 'Apotheken - Die Apotheke am Bahnhof Spandau', 'latitude': '52.535143', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6912.html'}, {'longitude': '13.382974', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Badstr. 57', 'plz': '13357', 'telefon': '0 30 / 4 61 40 50', 'location': 'Apotheken - Die Herz-Apotheke', 'latitude': '52.551514', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6820.html'}, {'longitude': '13.449858', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Petersburger Platz 3', 'plz': '10249', 'telefon': '0 30 / 42 25 61 12', 'location': 'Apotheken - Dietzsch', 'latitude': '52.521572', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6205.html'}, {'longitude': '13.348679', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hauptstr. 113', 'plz': '10827', 'telefon': '0 30 / 7 84 65 65', 'location': 'Apotheken - Dominicus Apotheke', 'latitude': '52.481911', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6406.html'}, {'longitude': '13.336096', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Tauentzienstr. 13', 'plz': '10789', 'telefon': '0 30 / 21 47 85 04', 'location': 'Apotheken - Domino-Apotheke', 'latitude': '52.504272', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6392.html'}, {'longitude': '13.216277', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Potsdamer Chaussee 80', 'plz': '14129', 'telefon': '0 30 / 80 49 08 05', 'location': 'Apotheken - Dorotheen Apotheke', 'latitude': '52.427680', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6958.html'}, {'longitude': '13.389051', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Friedrichstr. 151', 'plz': '10117', 'telefon': '0 30 / 2 04 48 17', 'location': u'Apotheken - Dorotheenst\xe4dt', 'latitude': '52.515645', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6160.html'}, {'longitude': '13.368384', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Reinickendorfer Str. 47', 'plz': '13347', 'telefon': '0 30 / 4 65 27 13', 'location': "Apotheken - Dr. Gropler's Apotheke", 'latitude': '52.550007', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6794.html'}, {'longitude': '13.382923', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Forddamm 15', 'plz': '12107', 'telefon': '0 30 / 70 78 34 46', 'location': "Apotheken - Dr. Jahnke's Apotheke", 'latitude': '52.437578', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6519.html'}, {'longitude': '13.332176', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rheinstr. 52A', 'plz': '12161', 'telefon': '0 30 / 8 51 55 65', 'location': 'Apotheken - Dr. Krachts Apotheke', 'latitude': '52.468392', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6539.html'}, {'longitude': '13.576741', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bahnhofstr. 10', 'plz': '12555', 'telefon': '0 30 / 6 57 21 51', 'location': 'Apotheken - Dr. Rothes', 'latitude': '52.455242', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6664.html'}, {'longitude': '13.327874', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Friedrich-Wilhelm-Platz 6', 'plz': '12161', 'telefon': '0 30 / 8 51 47 49', 'location': 'Apotheken - Dr. Rudes Apotheke', 'latitude': '52.472131', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6538.html'}, {'longitude': '13.470221', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Sonnenallee 295', 'plz': '12057', 'telefon': '0 30 / 6 84 38 54', 'location': 'Apotheken - Dr. War sow-Apotheke', 'latitude': '52.466747', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6491.html'}, {'longitude': '13.301811', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Drakestr. 20', 'plz': '12205', 'telefon': '0 30 / 8 33 80 39', 'location': 'Apotheken - Drake-Apotheke', 'latitude': '52.438367', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6569.html'}, {'longitude': '13.406044', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Driesener Str. 19', 'plz': '10439', 'telefon': '0 30 / 4 44 10 83', 'location': 'Apotheken - Driesener Apotheke', 'latitude': '52.552933', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6274.html'}, {'longitude': '13.243035', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ludwigsfelder Str. 53', 'plz': '14165', 'telefon': '0 30 / 8 02 89 81', 'location': u'Apotheken - D\xfcppel-Apotheke', 'latitude': '52.423059', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6964.html'}, {'longitude': '13.435810', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hauptstr. 27', 'plz': '13158', 'telefon': '0 30 / 91 61 11 81', 'location': u'Apotheken - Edelwei\xdf-Apotheke', 'latitude': '52.586637', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6772.html'}, {'longitude': '13.298272', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Drakestr. 29A', 'plz': '12205', 'telefon': '0 30 / 8 33 44 22', 'location': 'Apotheken - Eichen Apotheke Kesselhut', 'latitude': '52.441551', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6566.html'}, {'longitude': '13.424730', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Oranienstr. 7', 'plz': '10997', 'telefon': '0 30 / 70 07 17 27', 'location': 'Apotheken - Eick-Apotheke', 'latitude': '52.499798', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6447.html'}, {'longitude': '13.503391', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Einbecker Str. 37', 'plz': '10317', 'telefon': '0 30 / 52 27 97 60', 'location': 'Apotheken - Einbecker Apotheke', 'latitude': '52.509729', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6215.html'}, {'longitude': '13.313620', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Celsiusstr. 66', 'plz': '12207', 'telefon': '0 30 / 7 12 35 57', 'location': 'Apotheken - Einhorn', 'latitude': '52.411778', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6575.html'}, {'longitude': '13.453287', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Johannisthaler Chaussee 321', 'plz': '12351', 'telefon': '0 30 / 60 25 83 13', 'location': 'Apotheken - Elch-Apotheke', 'latitude': '52.429268', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6613.html'}, {'longitude': '13.426084', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Prenzlauer Allee 184', 'plz': '10405', 'telefon': '0 30 / 4 45 40 58', 'location': 'Apotheken - Elisabeth-Apotheke', 'latitude': '52.542546', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6250.html'}, {'longitude': '13.241443', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Fischerh\xfcttenstr. 79', 'plz': '14163', 'telefon': '0 30 / 8 13 60 69', 'location': 'Apotheken - Elisabeth-Apotheke', 'latitude': '52.442067', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6961.html'}, {'longitude': '13.495090', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Weitlingstr. 73', 'plz': '10317', 'telefon': '0 30 / 53 69 91 93', 'location': 'Apotheken - Elsen-Apotheke', 'latitude': '52.504675', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6214.html'}, {'longitude': '13.320061', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Emser Str. 44', 'plz': '10719', 'telefon': '0 30 / 8 81 11 19', 'location': 'Apotheken - Emser Apotheke', 'latitude': '52.496605', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6367.html'}, {'longitude': '13.403900', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Dietzgenstr. 11', 'plz': '13156', 'telefon': '0 30 / 4 76 67 04', 'location': 'Apotheken - Engel-Apotheke', 'latitude': '52.580765', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6769.html'}, {'longitude': '13.206846', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Michelstadter Weg 50', 'plz': '13587', 'telefon': '0 30 / 35 59 41-0', 'location': 'Apotheken - Engel-Apotheke', 'latitude': '52.561984', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6893.html'}, {'longitude': '13.301578', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hohenzollerndamm 47A', 'plz': '10713', 'telefon': '0 30 / 8 73 14 28', 'location': 'Apotheken - Erasmus Apotheke Inh. Leyke Ingeborg-Ilse', 'latitude': '52.488416', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6345.html'}, {'longitude': '13.4318469', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hufelandstr. 15', 'plz': '10407', 'telefon': '0 30 / 4 25 04 25', 'location': 'Apotheken - Esmarch Apotheke', 'latitude': '52.5321649', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6254.html'}, {'longitude': '13.440952', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Allee 90A', 'plz': '10243', 'telefon': '0 30 / 29 49 26 99', 'location': 'Apotheken - Europa-Apotheke Katrin Peter', 'latitude': '52.517064', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6183.html'}, {'longitude': '13.200596', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Sch\xf6nwalder Str. 78', 'plz': '13585', 'telefon': '0 30 / 3 75 35 73', 'location': 'Apotheken - Eva', 'latitude': '52.549337', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6890.html'}, {'longitude': '13.347394', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Eichhorster Weg 5', 'plz': '13435', 'telefon': '0 30 / 4 16 60 44', 'location': 'Apotheken - Ewa-Apotheke', 'latitude': '52.596473', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6846.html'}, {'longitude': '13.430223', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ohlauer Str. 27', 'plz': '10999', 'telefon': '0 30 / 6 12 23 70', 'location': 'Apotheken - Falken-Apotheke', 'latitude': '52.495499', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6454.html'}, {'longitude': '13.513961', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Edisonstr. 15', 'plz': '12459', 'telefon': '0 30 / 5 35 11 26', 'location': 'Apotheken - Falken-Apotheke', 'latitude': '52.463705', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6641.html'}, {'longitude': '13.526682', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ortolfstr. 206A', 'plz': '12524', 'telefon': '0 30 / 67 97 05-1', 'location': 'Apotheken - Falken-Apotheke', 'latitude': '52.401986', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6654.html'}, {'longitude': '13.229050', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Turmfalkenstr. 25', 'plz': '13505', 'telefon': '0 30 / 4 31 37 33', 'location': 'Apotheken - Falken-Apotheke', 'latitude': '52.584458', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6868.html'}, {'longitude': '13.177886', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Siegener Str. 59', 'plz': '13583', 'telefon': '0 30 / 3 72 20 90', 'location': 'Apotheken - Falken-Apotheke', 'latitude': '52.548366', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6885.html'}, {'longitude': '13.290774', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Danckelmannstr. 51', 'plz': '14059', 'telefon': '0 30 / 3 22 15 51', 'location': 'Apotheken - Falken-Apotheke', 'latitude': '52.515254', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6946.html'}, {'longitude': '13.478696', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Falkenberger Str. 35-37', 'plz': '13088', 'telefon': '0 30 / 92 79 93 30', 'location': u'Apotheken - Falken-Apotheke Wei\xdfensee', 'latitude': '52.555821', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6751.html'}, {'longitude': '13.518277', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Warnitzer Str. 20', 'plz': '13057', 'telefon': '0 30 / 9 28 20 88', 'location': 'Apotheken - Falken-Apotheke, Wulf Nebendahl', 'latitude': '52.567029', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6738.html'}, {'longitude': '13.621992', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Uhlandstr. 158', 'plz': '10719', 'telefon': '0 30 / 88 68 32 70', 'location': 'Apotheken - Fasanen-Apotheke', 'latitude': '52.378884', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6366.html'}, {'longitude': '13.571028', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Blumberger Damm 144', 'plz': '12685', 'telefon': '0 30 / 54 39 82 10', 'location': 'Apotheken - Fasanen-Apotheke im Landsberger Tor', 'latitude': '52.543360', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6712.html'}, {'longitude': '13.353422', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hauptstr. 131', 'plz': '10827', 'telefon': '0 30 / 78 70 93 09', 'location': 'Apotheken - Feurig - Apotheke', 'latitude': '52.484525', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6405.html'}, {'longitude': '13.317604', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Grunewaldstr. 6A', 'plz': '12165', 'telefon': '0 30 / 7 91 22 85', 'location': 'Apotheken - Fichtenberg-Apotheke', 'latitude': '52.458040', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6551.html'}, {'longitude': '13.286990', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ringstr. 49A', 'plz': '12205', 'telefon': '0 30 / 8 11 61 68', 'location': 'Apotheken - Finckenstein Apotheke', 'latitude': '52.433042', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6568.html'}, {'longitude': '13.421853', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Schillingstr. 12', 'plz': '10179', 'telefon': '0 30 / 2 47 65 64', 'location': 'Apotheken - Flamingo-Apotheke', 'latitude': '52.519458', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6178.html'}, {'longitude': '13.329789', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Zabel-Kr\xfcger-Damm 31', 'plz': '13469', 'telefon': '0 30 / 4 02 40 85', 'location': 'Apotheken - Fleming', 'latitude': '52.609588', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6865.html'}, {'longitude': '13.594283', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'K\xf6penzeile 109-113', 'plz': '12557', 'telefon': '0 30 / 6 51 43 67', 'location': 'Apotheken - Flieder-Apotheke', 'latitude': '52.429743', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6668.html'}, {'longitude': '13.304489', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wilmersdorfer Str. 8', 'plz': '10585', 'telefon': '0 30 / 34 70 28 35', 'location': 'Apotheken - Flora', 'latitude': '52.517493', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6303.html'}, {'longitude': '13.345060', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Leonorenstr. 91', 'plz': '12247', 'telefon': '0 30 / 7 74 18 89', 'location': 'Apotheken - Flora', 'latitude': '52.437084', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6585.html'}, {'longitude': '13.459449', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Berliner Allee 109', 'plz': '13088', 'telefon': '0 30 / 9 25 01 07', 'location': 'Apotheken - Flora-Apotheke seit 1880 Tanja Segeth', 'latitude': '52.550231', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6750.html'}, {'longitude': '13.500031', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Sterndamm 152', 'plz': '12487', 'telefon': '0 30 / 6 31 76 77', 'location': 'Apotheken - Fontane Apotheke', 'latitude': '52.439862', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6644.html'}, {'longitude': '13.456624', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rudower Str. 3', 'plz': '12351', 'telefon': '0 30 / 66 50 90 70', 'location': 'Apotheken - Fontane-Apotheke', 'latitude': '52.442655', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6612.html'}, {'longitude': '13.310617', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Forststr. 31', 'plz': '12163', 'telefon': '0 30 / 8 27 00 03', 'location': 'Apotheken - Forstapotheke', 'latitude': '52.465448', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6547.html'}, {'longitude': '13.621992', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Uhlandstr. 86', 'plz': '10717', 'telefon': '0 30 / 8 61 60 11', 'location': 'Apotheken - Fortuna', 'latitude': '52.378884', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6359.html'}, {'longitude': '13.603545', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Janusz-Korczak-Str. 22', 'plz': '12627', 'telefon': '0 30 / 9 91 30 60', 'location': 'Apotheken - Fortuna-', 'latitude': '52.538652', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6698.html'}, {'longitude': '13.385512', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mariendorfer Damm 68', 'plz': '12109', 'telefon': '0 30 / 7 06 17 80', 'location': 'Apotheken - Fortunatus-Apotheke', 'latitude': '52.446740', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6525.html'}, {'longitude': '13.434265', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Str. 80', 'plz': '12043', 'telefon': '0 30 / 61 30 90 31', 'location': 'Apotheken - Forum', 'latitude': '52.481539', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6464.html'}, {'longitude': '13.465206', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Frankfurter Allee 54', 'plz': '10247', 'telefon': '0 30 / 29 49 09 57', 'location': 'Apotheken - Frankfurter Apotheke', 'latitude': '52.514608', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6199.html'}, {'longitude': '13.346540', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hauptstr. 56', 'plz': '10827', 'telefon': '0 30 / 7 84 80 18', 'location': 'Apotheken - Freya-Apotheke', 'latitude': '52.480561', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6404.html'}, {'longitude': '13.266328', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Teltower Damm 216', 'plz': '14167', 'telefon': '0 30 / 8 15 32 92', 'location': 'Apotheken - Friedrich-Apotheke', 'latitude': '52.414481', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6966.html'}, {'longitude': '13.477716', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mauritiuskirchstr. 3', 'plz': '10365', 'telefon': '0 30 / 55 39 73 36', 'location': 'Apotheken - Friedrichsberg Apotheke Ulrike Gischke', 'latitude': '52.512025', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6230.html'}, {'longitude': '13.386696', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Glinkastr. 4', 'plz': '10117', 'telefon': '0 30 / 20 45 28 20', 'location': 'Apotheken - Friedrichstadtapotheke', 'latitude': '52.511401', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6159.html'}, {'longitude': '13.394443', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Friesenstr. 19A', 'plz': '10965', 'telefon': '0 30 / 6 91 96 39', 'location': 'Apotheken - Friesen-Apotheke', 'latitude': '52.487240', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6421.html'}, {'longitude': '13.440452', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wrangelstr. 47', 'plz': '10997', 'telefon': '0 30 / 61 12 79 03', 'location': u'Apotheken - F\xfcrst-Bismarck-Apotheke', 'latitude': '52.499200', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6446.html'}, {'longitude': '13.295851', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Kurf\xfcrstendamm 139', 'plz': '10711', 'telefon': '0 30 / 8 92 66 16', 'location': 'Apotheken - Galenus', 'latitude': '52.497841', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6343.html'}, {'longitude': '13.386500', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Reinhardtstr. 7', 'plz': '10117', 'telefon': '0 30 / 2 82 78 71', 'location': 'Apotheken - Galenus-Apotheke Dr. Inga Bornschein', 'latitude': '52.523696', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6158.html'}, {'longitude': '13.306900', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Moltkestr. 50', 'plz': '12203', 'telefon': '0 30 / 8 34 21 39', 'location': u'Apotheken - Gardesch\xfctzen-Apotheke', 'latitude': '52.446655', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6563.html'}, {'longitude': '13.507526', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Lieselotte-Berger-Platz 9', 'plz': '12355', 'telefon': '0 30 / 66 92 03 24', 'location': 'Apotheken - Gartenstadt-Apotheke-Rudow', 'latitude': '52.403897', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6619.html'}, {'longitude': '13.510344', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gehrenseestr. 100', 'plz': '13053', 'telefon': '0 30 / 9 86 41 83', 'location': 'Apotheken - Gehrensee-Apotheke', 'latitude': '52.550545', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6728.html'}, {'longitude': '13.447514', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Fritz-Reuter-Allee 181', 'plz': '12359', 'telefon': '0 30 / 6 01 95 51', 'location': 'Apotheken - Gerhart-Hauptmann-Apotheke', 'latitude': '52.437201', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6624.html'}, {'longitude': '13.368983', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gerichtstr. 31', 'plz': '13347', 'telefon': '0 30 / 4 65 30 40', 'location': 'Apotheken - Gerichtsapotheke', 'latitude': '52.544429', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6793.html'}, {'longitude': '13.401440', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Weinbergsweg 1', 'plz': '10119', 'telefon': '0 30 / 44 34 14 91', 'location': 'Apotheken - Germania-Apotheke', 'latitude': '52.529849', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6167.html'}, {'longitude': '13.322500', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Schlo\xdfstr. 29', 'plz': '12163', 'telefon': '0 30 / 7 91 69 75', 'location': 'Apotheken - Germania-Apotheke', 'latitude': '52.458883', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6546.html'}, {'longitude': '13.426986', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Alt-Buckow 59', 'plz': '12349', 'telefon': '0 30 / 7 00 59 90', 'location': 'Apotheken - Gertrauden-Apotheke', 'latitude': '52.420575', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6609.html'}, {'longitude': '13.329172', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Lankwitzer Str. 2', 'plz': '12209', 'telefon': '0 30 / 7 72 10 96', 'location': 'Apotheken - Gertruden', 'latitude': '52.428928', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6578.html'}, {'longitude': '13.307347', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wilmersdorfer Str. 106', 'plz': '10629', 'telefon': '0 30 / 3 23 48 54', 'location': 'Apotheken - Gervinus Apotheke', 'latitude': '52.504511', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6331.html'}, {'longitude': '13.384491', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Badstr. 64', 'plz': '13357', 'telefon': '0 30 / 4 65 70 11', 'location': 'Apotheken - Gesundbrunnen-Apotheke', 'latitude': '52.550609', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6819.html'}, {'longitude': '13.494732', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Walter-Friedrich-Str. 6', 'plz': '13125', 'telefon': '0 30 / 94 11 33 22', 'location': 'Apotheken - Ginkgo-Apotheke', 'latitude': '52.634453', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6759.html'}, {'longitude': '13.433464', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hermannstr. 144', 'plz': '12051', 'telefon': '0 30 / 6 25 70 73', 'location': 'Apotheken - Glasow', 'latitude': '52.463913', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6482.html'}, {'longitude': '13.314795', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'R\xfcdesheimer Platz 7', 'plz': '14197', 'telefon': '0 30 / 8 21 55 33', 'location': 'Apotheken - Globus', 'latitude': '52.472873', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6984.html'}, {'longitude': '13.366721', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Goebenstr. 15A', 'plz': '10783', 'telefon': '0 30 / 2 16 24 54', 'location': u'Apotheken - Goeben Apotheke Dr. A. Kr\xfcger', 'latitude': '52.493277', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6381.html'}, {'longitude': '13.306230', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Goethestr. 40', 'plz': '10625', 'telefon': '0 30 / 3 12 38 25', 'location': 'Apotheken - Goethe', 'latitude': '52.508909', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6321.html'}, {'longitude': '13.405238', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bahnhofstr. 9', 'plz': '12305', 'telefon': '0 30 / 7 44 45 45', 'location': 'Apotheken - Goethe-Apotheke', 'latitude': '52.386705', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6598.html'}, {'longitude': '13.284140', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gorkistr. 3', 'plz': '13507', 'telefon': '0 30 / 4 33 68 38', 'location': 'Apotheken - Gorki-Apotheke', 'latitude': '52.589743', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6873.html'}, {'longitude': '13.205335', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bismarckstr. 65', 'plz': '13585', 'telefon': '0 30 / 7 96 53 53', 'location': 'Apotheken - Greif', 'latitude': '52.541804', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6889.html'}, {'longitude': '13.428855', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Greifswalder Str. 207', 'plz': '10405', 'telefon': '0 30 / 4 42 82 71', 'location': u'Apotheken - Greifswalder Apotheke Inh. Dr. Heiko H\xf6hn', 'latitude': '52.532757', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6249.html'}, {'longitude': '13.457802', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Imbuschweg 40', 'plz': '12353', 'telefon': '0 30 / 6 03 80 05', 'location': 'Apotheken - Gropius-Apotheke', 'latitude': '52.430483', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6615.html'}, {'longitude': '13.342078', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Siemensstr. 2', 'plz': '12247', 'telefon': '0 30 / 79 40 36 21', 'location': "Apotheken - Grosscurth's Apotheke", 'latitude': '52.446686', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6584.html'}, {'longitude': '13.356022', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Senftenberger Ring 5', 'plz': '13439', 'telefon': '0 30 / 40 76 83-0', 'location': u'Apotheken - Gro\xdfkreuz-Apotheke', 'latitude': '52.597578', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6852.html'}, {'longitude': '13.578561', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wassersportallee 32', 'plz': '12527', 'telefon': '0 30 / 6 74 47 10', 'location': u'Apotheken - Gr\xfcnauer-', 'latitude': '52.415711', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6656.html'}, {'longitude': '13.454481', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Gr\xfcnberger Str. 43', 'plz': '10245', 'telefon': '0 30 / 29 33 54-3', 'location': u'Apotheken - Gr\xfcnberger Apotheke', 'latitude': '52.512150', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6194.html'}, {'longitude': '13.402405', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Lichtenrader Damm 24', 'plz': '12305', 'telefon': '0 30 / 7 42 88 15', 'location': u'Apotheken - Gr\xfcne Apotheke Lichtenrade', 'latitude': '52.412006', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6597.html'}, {'longitude': '13.292325', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Kurf\xfcrstendamm 132', 'plz': '10711', 'telefon': '0 30 / 8 92 89 50', 'location': 'Apotheken - Grunewald-Apotheke', 'latitude': '52.497264', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6342.html'}, {'longitude': '13.433973', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Boddinstr. 3', 'plz': '12053', 'telefon': '0 30 / 61 30 89 12', 'location': 'Apotheken - HADRIAN-APOTHEKE', 'latitude': '52.480966', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6485.html'}, {'longitude': '13.383988', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Tempelhofer Damm 215', 'plz': '12099', 'telefon': '0 30 / 7 51 33 21', 'location': 'Apotheken - Hafen-Apotheke', 'latitude': '52.456807', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6499.html'}, {'longitude': '13.281036', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hohenzollerndamm 94', 'plz': '14199', 'telefon': '0 30 / 8 26 40 67', 'location': 'Apotheken - Hagen', 'latitude': '52.476929', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6992.html'}, {'longitude': '13.208847', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Streitstr. 31', 'plz': '13587', 'telefon': '0 30 / 35 53 44-0', 'location': 'Apotheken - Hakenfelder-Apotheke Inh. Chr. Kopsch', 'latitude': '52.562519', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6892.html'}, {'longitude': '13.287076', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Storkwinkel 6', 'plz': '10711', 'telefon': '0 30 / 8 92 97 56', 'location': 'Apotheken - Halensee', 'latitude': '52.495150', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6341.html'}, {'longitude': '13.498511', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hansastr. 236', 'plz': '13051', 'telefon': '0 30 / 98 11 57 21', 'location': 'Apotheken - Hansa Apotheke', 'latitude': '52.560772', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6725.html'}, {'longitude': '13.197825', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Pichelsdorfer Str. 84', 'plz': '13595', 'telefon': '0 30 / 3 61 25 37', 'location': 'Apotheken - Hansa-', 'latitude': '52.521839', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6907.html'}, {'longitude': '13.322906', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Knesebeckstr. 93', 'plz': '10623', 'telefon': '0 30 / 3 13 40 10', 'location': 'Apotheken - Hardenberg', 'latitude': '52.508927', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6316.html'}, {'longitude': '13.422876', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Prenzlauer Allee 207', 'plz': '10405', 'telefon': '0 30 / 44 35 93 90', 'location': 'Apotheken - Harlekin-Apotheke', 'latitude': '52.537108', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6248.html'}, {'longitude': '13.448507', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Harzer Str. 87', 'plz': '12059', 'telefon': '0 30 / 6 81 30 25', 'location': 'Apotheken - Harzer-Apotheke', 'latitude': '52.485267', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6493.html'}, {'longitude': '13.237970', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gartenfelder Str. 109', 'plz': '13599', 'telefon': '0 30 / 3 34 23 67', 'location': 'Apotheken - Haselhorster Apotheke', 'latitude': '52.542450', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6918.html'}, {'longitude': '13.197935', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Klosterstr. 34', 'plz': '13581', 'telefon': '0 30 / 3 31 82 26', 'location': 'Apotheken - Havel-Apotheke', 'latitude': '52.532260', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6881.html'}, {'longitude': '13.144524', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Sakrower Landstr. 6', 'plz': '14089', 'telefon': '0 30 / 3 65 59 55', 'location': 'Apotheken - Havelland-Apotheke', 'latitude': '52.451986', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6952.html'}, {'longitude': '13.326396', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Oberhofer Weg 2', 'plz': '12209', 'telefon': '0 30 / 7 72 25 80', 'location': 'Apotheken - Hedwig Apotheke am Markt', 'latitude': '52.427601', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6577.html'}, {'longitude': '13.574758', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Chemnitzer Str. 203', 'plz': '12621', 'telefon': '0 30 / 5 67 52 90', 'location': 'Apotheken - Heide-', 'latitude': '52.486975', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6688.html'}, {'longitude': '13.416984', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Br\xfcckenstr. 13', 'plz': '10179', 'telefon': '0 30 / 2 79 35 19', 'location': 'Apotheken - Heinrich-Heine-Apotheke', 'latitude': '52.512022', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6177.html'}, {'longitude': '13.397745', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Leipziger Str. 57', 'plz': '10117', 'telefon': '0 30 / 2 08 25 24', 'location': 'Apotheken - Heinrich-Klaproth-Apotheke', 'latitude': '52.511052', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6157.html'}, {'longitude': '13.353794', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hildburghauser Str. 29B', 'plz': '12279', 'telefon': '0 30 / 7 22 71 33', 'location': 'Apotheken - Helgoland Apotheke', 'latitude': '52.413482', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6592.html'}, {'longitude': '13.603161', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hellersdorfer Str. 237', 'plz': '12627', 'telefon': '0 30 / 99 40 10 43', 'location': 'Apotheken - Helle Mitte-', 'latitude': '52.536426', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6697.html'}, {'longitude': '13.360091', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hauptstr. 159', 'plz': '10827', 'telefon': '0 30 / 78 70 72 31', 'location': 'Apotheken - Herder-Apotheke', 'latitude': '52.489976', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6403.html'}, {'longitude': '13.319636', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bleibtreustr. 40', 'plz': '10623', 'telefon': '0 30 / 8 81 68 61', 'location': 'Apotheken - Hermes-Apotheke', 'latitude': '52.502729', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6315.html'}, {'longitude': '13.435888', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Emser Str. 124', 'plz': '12051', 'telefon': '0 30 / 62 80 41 45', 'location': 'Apotheken - Herta-Apotheke', 'latitude': '52.469120', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6481.html'}, {'longitude': '13.434883', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Germaniapromenade 1', 'plz': '12347', 'telefon': '0 30 / 6 25 45 20', 'location': 'Apotheken - Hevellia-Apotheke', 'latitude': '52.460840', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6605.html'}, {'longitude': '13.592506', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Etkar-Andre-Str. 8', 'plz': '12619', 'telefon': '0 30 / 5 63 33 25', 'location': 'Apotheken - Hibiscus', 'latitude': '52.530432', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6682.html'}, {'longitude': '13.449556', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Schudomastr. 46', 'plz': '12055', 'telefon': '0 30 / 6 87 50 56', 'location': 'Apotheken - Hindenburg', 'latitude': '52.474031', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6488.html'}, {'longitude': '13.375685', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Neue Hochstr. 24', 'plz': '13347', 'telefon': '0 30 / 4 65 92 11', 'location': 'Apotheken - Hochplatz-Apotheke', 'latitude': '52.542615', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6792.html'}, {'longitude': '13.305886', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wilmersdorfer Str. 125', 'plz': '10627', 'telefon': '0 30 / 3 18 05 98-0', 'location': 'Apotheken - Hof-Apotheke', 'latitude': '52.509527', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6326.html'}, {'longitude': '13.421926', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kottbusser Damm 12', 'plz': '10967', 'telefon': '0 30 / 6 91 50 00', 'location': 'Apotheken - Hohenstaufen-Apotheke', 'latitude': '52.493069', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6430.html'}, {'longitude': '13.439984', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Str. 168', 'plz': '12043', 'telefon': '0 30 / 6 87 21 54', 'location': 'Apotheken - Hohenzollern-Apotheke', 'latitude': '52.474945', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6463.html'}, {'longitude': '13.197498', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Pichelsdorfer Str. 101', 'plz': '13595', 'telefon': '0 30 / 3 31 84 47', 'location': 'Apotheken - Hohenzollernapotheke', 'latitude': '52.524339', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6906.html'}, {'longitude': '13.297675', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hohenzollerndamm 56', 'plz': '14199', 'telefon': '0 30 / 8 24 76 64', 'location': 'Apotheken - Hohenzollerndammapotheke', 'latitude': '52.486467', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6991.html'}, {'longitude': '13.387804', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wilhelmstr. 20', 'plz': '10963', 'telefon': '0 30 / 25 29 91 71', 'location': u'Apotheken - H\xf6lderlin-Apotheke', 'latitude': '52.503074', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6418.html'}, {'longitude': '13.377611', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Friedrich-Karl-Str. 31', 'plz': '12103', 'telefon': '0 30 / 7 51 00 70', 'location': 'Apotheken - Holunder Apotheke', 'latitude': '52.456228', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6513.html'}, {'longitude': '13.260794', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Riemeisterstr. 39B', 'plz': '14169', 'telefon': '0 30 / 81 49 90 54', 'location': 'Apotheken - Hubertus-Apotheke', 'latitude': '52.444185', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6971.html'}, {'longitude': '13.447295', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Parchimer Allee 84', 'plz': '12359', 'telefon': '0 30 / 6 06 40 14', 'location': 'Apotheken - Hufeisen-Apotheke', 'latitude': '52.445847', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6623.html'}, {'longitude': '13.561799', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mehrower Allee 22', 'plz': '12687', 'telefon': '0 30 / 9 31 13 68', 'location': 'Apotheken - Hufeland-Apotheke', 'latitude': '52.555870', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6716.html'}, {'longitude': '13.387118', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Chausseestr. 1', 'plz': '10115', 'telefon': '0 30 / 2 82 87 90', 'location': 'Apotheken - Humboldt-Apotheke', 'latitude': '52.527272', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6154.html'}, {'longitude': '13.366148', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'L\xfctzowstr. 93', 'plz': '10785', 'telefon': '0 30 / 2 61 22 00', 'location': 'Apotheken - Humboldt-Apotheke', 'latitude': '52.502939', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6387.html'}, {'longitude': '13.330403', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gotzkowskystr. 1', 'plz': '10555', 'telefon': '0 30 / 3 92 85 34', 'location': 'Apotheken - Hutten-Apotheke', 'latitude': '52.526585', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6290.html'}, {'longitude': '13.483755', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Neuk\xf6llner Str. 261', 'plz': '12357', 'telefon': '0 30 / 6 61 40 04', 'locat ion': 'Apotheken - Ibis', 'latitude': '52.425546', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6622.html'}, {'longitude': '13.425223', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hermannplatz', 'plz': '10967', 'telefon': '0 30 / 62 73 65 80', 'location': 'Apotheken - Im Karstadt', 'latitude': '52.487244', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6429.html'}, {'longitude': '13.424097', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Galenusstr. 59', 'plz': '13187', 'telefon': '0 30 / 47 53 43 57', 'location': u'Apotheken - In der Galenusstra\xdfe', 'latitude': '52.580392', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6779.html'}, {'longitude': '13.547261', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Marzahner Promenade 26', 'plz': '12679', 'telefon': '0 30 / 9 35 11 08', 'location': 'Apotheken - In der Marzahner Promenade', 'latitude': '52.543738', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6702.html'}, {'longitude': '13.331029', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Joachimstaler Str. 19', 'plz': '10719', 'telefon': '0 30 / 8 82 55 66', 'location': 'Apotheken - In der Metropole', 'latitude': '52.501639', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6364.html'}, {'longitude': '13.310855', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Giesebrechtstr. 13', 'plz': '10629', 'telefon': '0 30 / 8 83 54 37', 'location': 'Apotheken - Insel-Apotheke', 'latitude': '52.501399', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6330.html'}, {'longitude': '13.500339', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Irenenstr. 20', 'plz': '10317', 'telefon': '0 30 / 5 25 19 35', 'location': 'Apotheken - Irenen-', 'latitude': '52.509271', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6213.html'}, {'longitude': '13.328644', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Beusselstr. 26', 'plz': '10553', 'telefon': '0 30 / 3 96 41 46', 'location': 'Apotheken - Iris', 'latitude': '52.529643', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6285.html'}, {'longitude': '13.365916', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Antonstr. 25A', 'plz': '13347', 'telefon': '0 30 / 4 62 76 51', 'location': 'Apotheken - Italienische Apotheke', 'latitude': '52.548563', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6791.html'}, {'longitude': '13.413194', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Danziger Str. 5', 'plz': '10435', 'telefon': '0 30 / 4 42 77 67', 'location': 'Apotheken - Itrich', 'latitude': '52.540977', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6261.html'}, {'longitude': '13.196741', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Adamstr. 4', 'plz': '13595', 'telefon': '0 30 / 3 61 60 90', 'location': u'Apotheken - J\xe4ger', 'latitude': '52.521048', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6905.html'}, {'longitude': '13.334147', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Jagowstr. 24', 'plz': '10555', 'telefon': '0 30 / 3 92 28 84', 'location': 'Apotheken - Jagow-Apotheke', 'latitude': '52.524429', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6289.html'}, {'longitude': '13.423928', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hasenheide 119', 'plz': '10967', 'telefon': '0 30 / 6 21 14 21', 'location': 'Apotheken - Jahn-Apotheke', 'latitude': '52.486369', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6428.html'}, {'longitude': '13.621992', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Uhlandstr. 145', 'plz': '10719', 'telefon': '0 30 / 8 83 76 30', 'location': 'Apotheken - Jakobus-Apotheke', 'latitude': '52.378884', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6363.html'}, {'longitude': '13.392944', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Lortzingstr. 42', 'plz': '13355', 'telefon': '0 30 / 46 40 46 15', 'location': 'Apotheken - Jasmin Apotheke', 'latitude': '52.542622', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6813.html'}, {'longitude': '13.505861', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Sterndamm 75', 'plz': '12487', 'telefon': '0 30 / 6 36 02 74', 'location': 'Apotheken - Johannisthal', 'latitude': '52.445961', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6643.html'}, {'longitude': '13.621992', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Uhlandstr. 122', 'plz': '10717', 'telefon': '0 30 / 86 40 99 90', 'location': 'Apotheken - Josephinen-Apotheke', 'latitude': '52.378884', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6358.html'}, {'longitude': '13.521452', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Otto-Schmirgal-Str. 3', 'plz': '10319', 'telefon': '0 30 / 51 59 77-22', 'location': 'Apotheken - Jumbo Apotheke Dr. Preiss', 'latitude': '52.497112', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6223.html'}, {'longitude': '13.347315', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xfcllerstr. 126', 'plz': '13349', 'telefon': '0 30 / 4 51 10 06', 'location': 'Apotheken - Jupiter-Apotheke', 'latitude': '52.552981', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6801.html'}, {'longitude': '13.394225', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bergmannstr. 23', 'plz': '10961', 'telefon': '0 30 / 6 93 78 79', 'location': 'Apotheken - Kaiser Apotheke', 'latitude': '52.489047', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6415.html'}, {'longitude': '13.356207', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kaiser-Wilhelm-Platz 1', 'plz': '10827', 'telefon': '0 30 / 78 70 30 00', 'location': 'Apotheken - Kaiser-Wilhelm-Apotheke', 'latitude': '52.485981', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6402.html'}, {'longitude': '13.294225', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kaiserdamm 114', 'plz': '14057', 'telefon': '0 30 / 32 60 21 42', 'location': 'Apotheken - Kaiserdamm-Apotheke', 'latitude': '52.510671', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6942.html'}, {'longitude': '13.257145', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Potsdamer Str. 50A', 'plz': '14163', 'telefon': '0 30 / 8 02 60 83', 'location': 'Apotheken - Kaiserhof-Apotheke', 'latitude': '52.435593', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6960.html'}, {'longitude': '13.384554', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Tempelhofer Damm 193', 'plz': '12099', 'telefon': '0 30 / 75 70 24 74', 'location': 'Apotheken - Kaiserin-Augusta-Apotheke', 'latitude': '52.459213', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6498.html'}, {'longitude': '13.570568', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wittenberger Str. 76', 'plz': '12689', 'telefon': '0 30 / 93 49 99 19', 'location': u'Apotheken - K\xe4nguruh', 'latitude': '52.565194', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6719.html'}, {'longitude': '13.518518', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Griechische Allee 24', 'plz': '12459', 'telefon': '0 30 / 5 35 07 36', 'location': 'Apotheken - Kant-Apotheke', 'latitude': '52.463824', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6640.html'}, {'longitude': '13.524661', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'D\xf6nhoffstr. 2', 'plz': '10318', 'telefon': '0 30 / 50 89 82 50', 'location': 'Apotheken - Karlshorster-Apotheke', 'latitude': '52.482445', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6222.html'}, {'longitude': '13.485879', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bucher Chaussee 1', 'plz': '13125', 'telefon': '0 30 / 94 38 09 13', 'location': 'Apotheken - Karow-Apotheke', 'latitude': '52.616133', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6758.html'}, {'longitude': '13.498076', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Konrad-Wolf-Str. 13', 'plz': '13055', 'telefon': '0 30 / 98 69 57 10', 'location': 'Apotheken - Kastanien-Apotheke', 'latitude': '52.546957', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6734.html'}, {'longitude': '13.286935', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Gru\xdfdorfstr. 18', 'plz': '13507', 'telefon': '0 30 / 43 60 50 71', 'location': 'Apotheken - Kastanienhof-Apotheke', 'latitude': '52.588799', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6872.html'}, {'longitude': '13.455498', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Berliner Allee 75', 'plz': '13088', 'telefon': '0 30 / 9 25 08 79', 'location': 'Apotheken - Katharinen Apotheke', 'latitude': '52.549365', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6749.html'}, {'longitude': '13.588126', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xe4dewalder Weg 30', 'plz': '12621', 'telefon': '0 30 / 5 67 73 53', 'location': 'Apotheken - Kaulsdorfer-', 'latitude': '52.507788', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6687.html'}, {'longitude': '13.588560', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Suhler Str. 35', 'plz': '12629', 'telefon': '0 30 / 5 61 21 04', 'location': 'Apotheken - Kienberg-', 'latitude': '52.536848', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6699.html'}, {'longitude': '13.577029', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kietzer Str. 7', 'plz': '12555', 'telefon': '0 30 / 6 55 70 19', 'location': 'Apotheken - Kietzer Apotheke Inh: Dirk Becker', 'latitude': '52.445218', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6663.html'}, {'longitude': '13.218090', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hugo-Cassirer-Str. 26', 'plz': '13587', 'telefon': '0 30 / 33 77 15 00', 'location': 'Apotheken - Kiwi Apotheke', 'latitude': '52.557564', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6891.html'}, {'longitude': '13.558843', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mehrower Allee 20', 'plz': '12687', 'telefon': '0 30 / 93 79 84 93', 'location': 'Apotheken - Klee-Apotheke', 'latitude': '52.555968', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6715.html'}, {'longitude': '13.197745', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Klosterstr. 6', 'plz': '13581', 'telefon': '0 30 / 3 31 19 00', 'location': 'Apotheken - Kloster-Apotheke', 'latitude': '52.532329', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6880.html'}, {'longitude': '13.473803', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Wei\xdfenseer Weg 36', 'plz': '13055', 'telefon': '0 30 / 97 10 57 50', 'location': 'Apotheken - Koala-Apotheke', 'latitude': '52.535892', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6733.html'}, {'longitude': '13.404226', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Breite Str. 20', 'plz': '13187', 'telefon': '0 30 / 48 09 88 77', 'location': 'Apotheken - Koala-Apotheke', 'latitude': '52.569727', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6778.html'}, {'longitude': '13.416079', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kollwitzstr. 50', 'plz': '10405', 'telefon': '0 30 / 4 42 59 27', 'location': 'Apotheken - Kollwitz Apotheke Inh. Petra Meiselwitz', 'latitude': '52.534558', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6246.html'}, {'longitude': '13.359333', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'B\xfclowstr. 17', 'plz': '10783', 'telefon': '0 30 / 21 75 07 93', 'location': u'Apotheken - K\xf6nigin-Luise-Apotheke Inh. Eckhard Gli\xdfmann', 'latitude': '52.498204', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6380.html'}, {'longitude': '13.322426', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'K\xf6nigsberger Str. 6', 'plz': '12207', 'telefon': '0 30 / 7 72 50 69', 'location': u'Apotheken - K\xf6nigsberger', 'latitude': '52.429191', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6574.html'}, {'longitude': '13.379679', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Friedrich-Karl-Str. 23', 'plz': '12103', 'telefon': '0 30 / 7 52 57 17', 'location': 'Apotheken - Konradin-Apotheke', 'latitude': '52.456078', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6512.html'}, {'longitude': '13.192334', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Seeburger Str. 8', 'plz': '13581', 'telefon': '0 30 / 35 10 49 13', 'location': 'Apotheken - Kontor Apotheke Ulrich Graw', 'latitude': '52.528605', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6879.html'}, {'longitude': '13.359940', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kopenhagener Str. 2', 'plz': '13407', 'telefon': '0 30 / 4 95 55 90', 'location': 'Apotheken - Kopenhagener', 'latitude': '52.575441', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6836.html'}, {'longitude': '13.576048', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bahnhofstr. 54', 'plz': '12555', 'telefon': '0 30 / 6 57 28 27', 'location': u'Apotheken - K\xf6penicker Apotheke', 'latitude': '52.454397', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6662.html'}, {'longitude': '13.341840', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xfcnchener Str. 55', 'plz': '10777', 'telefon': '0 30 / 2 18 32 52', 'location': 'Apotheken - Kopernikus-Apotheke', 'latitude': '52.495144', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6373.html'}, {'longitude': '13.339636', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hauptstr. 71', 'plz': '12159', 'telefon': '0 30 / 8 52 56 82', 'location': u'Apotheken - K\xf6rner Apotheke', 'latitude': '52.475196', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6535.html'}, {'longitude': '13.441220', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Str. 200', 'plz': '12055', 'telefon': '0 30 / 6 86 79 31', 'location': u'Apotheken - K\xf6rner-Apotheke Thomas Brenner', 'latitude': '52.472303', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6487.html'}, {'longitude': '13.307099', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Schorlemerallee 1', 'plz': '14195', 'telefon': '0 30 / 8 24 21 76', 'location': 'Apotheken - Korso-Apotheke', 'latitude': '52.466232', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6978.html'}, {'longitude': '13.413597', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Grimmstr. 17', 'plz': '10967', 'telefon': '0 30 / 6 91 90 10', 'location': u'Apotheken - K\xf6rte-Apotheke', 'latitude': '52.492173', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6427.html'}, {'longitude': '13.440073', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Greifswalder Str. 162', 'plz': '10409', 'telefon': '0 30 / 4 24 70 30', 'location': 'Apotheken - Kosmos', 'latitude': '52.542389', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6259.html'}, {'longitude': '13.304631', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wilmersdorfer Str. 13', 'plz': '10585', 'telefon': '0 30 / 3 41 77 13', 'location': 'Apotheken - Kosmos', 'latitude': '52.516372', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6302.html'}, {'longitude': '13.271831', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Lindenallee 28', 'plz': '14050', 'telefon': '0 30 / 3 01 50 73', 'location': 'Apotheken - Kranich-Apotheke', 'latitude': '52.510473', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6929.html'}, {'longitude': '13.320430', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Schlo\xdfstr. 82', 'plz': '12165', 'telefon': '0 30 / 7 91 60 27', 'location': 'Apotheken - Kreisel-Apotheke', 'latitude': '52.456528', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6550.html'}, {'longitude': '13.386610', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mehringdamm 69', 'plz': '10961', 'telefon': '0 30 / 6 93 77 39', 'location': 'Apotheken - Kreuzberg- Apotheke Inh. Dr.Ulrich Werner', 'latitude': '52.490164', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6414.html'}, {'longitude': '13.299935', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Tegeler Weg 3', 'plz': '10589', 'telefon': '0 30 / 34 50 04 20', 'location': 'Apotheken - Kristall-Apotheke', 'latitude': '52.522947', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6309.html'}, {'longitude': '13.324115', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Sch\xfctzenstr. 7', 'plz': '12165', 'telefon': '0 30 / 79 70 29 93', 'location': 'Apotheken - Kronen-Apotheke', 'latitude': '52.454503', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6549.html'}, {'longitude': '13.201059', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Sch\xf6nwalder Str. 29', 'plz': '13585', 'telefon': '0 30 / 35 50 36 30', 'location': 'Apotheken - Kronen-Apotheke', 'latitude': '52.548117', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6888.html'}, {'longitude': '13.241443', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Fischerh\xfcttenstr. 64', 'plz': '14163', 'telefon': '0 30 / 80 90 28 84', 'location': 'Apotheken - Krumme Lanke Apotheke, Inh. Michaela Kretzschmar', 'latitude': '52.442067', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6959.html'}, {'longitude': '13.276264', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Siemensdamm 43', 'plz': '13629', 'telefon': '0 30 / 38 30 23 20', 'location': 'Apotheken - Kuberka', 'latitude': '52.535551', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6923.html'}, {'longitude': '13.386926', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mehringdamm 50', 'plz': '10961', 'telefon': '0 30 / 7 86 10 16', 'location': 'Apotheken - Kur-Apotheke', 'latitude': '52.491804', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6413.html'}, {'longitude': '13.219140', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Spanische Allee 37', 'plz': '14129', 'telefon': '0 30 / 8 01 73 98', 'location': 'Apotheken - Kur-Apotheke', 'latitude': '52.432309', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6957.html'}, {'longitude': '13.385080', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Kurf\xfcrstenstr. 57', 'plz': '12105', 'telefon': '0 30 / 7 06 19 84', 'location': u'Apotheken - Kurf\xfcrstenapotheke', 'latitude': '52.448099', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6515.html'}, {'longitude': '13.330512', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Kurf\xfcrstendamm 225', 'plz': '10719', 'telefon': '0 30 / 8 83 82 51', 'location': u'Apotheken - Kurf\xfcrstendamm-Apotheke', 'latitude': '52.503562', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6362.html'}, {'longitude': '13.363579', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Kurf\xfcrstenstr. 154', 'plz': '10785', 'telefon': '0 30 / 2 61 24 60', 'location': 'Apotheken - Kurmark-Apotheke', 'latitude': '52.499567', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6386.html'}, {'longitude': '13.265198', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'L\xe4nderallee 38', 'plz': '14052', 'telefon': '0 30 / 3 05 39 99', 'location': u'Apotheken - L\xe4nder Apotheke', 'latitude': '52.512455', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6935.html'}, {'longitude': '13.462228', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Landsberger Allee 131A', 'plz': '10369', 'telefon': '0 30 / 97 10 68 47', 'location': 'Apotheken - Landsberger Apotheke', 'latitude': '52.531205', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6238.html'}, {'longitude': '13.343869', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kaiser-Wilhelm-Str. 68', 'plz': '12247', 'telefon': '0 30 / 7 74 92 54', 'location': 'Apotheken - Lankwitz-', 'latitude': '52.435191', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6583.html'}, {'longitude': '13.315173', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hindenburgdamm 76C', 'plz': '12203', 'telefon': '0 30 / 8 34 47 68', 'location': 'Apotheken - Laurentius', 'latitude': '52.447843', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6562.html'}, {'longitude': '13.585423', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Wendenschlo\xdfstr. 49', 'plz': '12559', 'telefon': '0 30 / 65 47 03 12', 'location': 'Apotheken - Laurentius', 'latitude': '52.444536', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6670.html'}, {'longitude': '13.334840', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rheinstr. 63', 'plz': '12159', 'telefon': '0 30 / 8 52 44 03', 'location': 'Apotheken - Lauter-Apotheke', 'latitude': '52.470877', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6534.html'}, {'longitude': '13.314126', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kantstr. 130B', 'plz': '10625', 'telefon': '0 30 / 3 13 80 00', 'location': 'Apotheken - Leibniz', 'latitude': '52.506175', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6320.html'}, {'longitude': '13.397198', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Leipziger Str. 45', 'plz': '10117', 'telefon': '0 30 / 2 04 30 31', 'location': 'Apotheken - Leipziger Apotheke', 'latitude': '52.510843', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6156.html'}, {'longitude': '13.270911', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Reichsstr. 107', 'plz': '14052', 'telefon': '0 30 / 30 11 31 74', 'location': u'Apotheken - Lenn\xe9 Apotheke', 'latitude': '52.510157', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6934.html'}, {'longitude': '13.345437', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Leonorenstr. 97', 'plz': '12247', 'telefon': '0 30 / 7 74 25 28', 'location': 'Apotheken - Leonoren-Apotheke', 'latitude': '52.436537', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6582.html'}, {'longitude': '13.361035', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xfcllerstr. 156C', 'plz': '13353', 'telefon': '0 30 / 4 61 90 81', 'location': 'Apotheken - Leopold-Apotheke', 'latitude': '52.545245', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6809.html'}, {'longitude': '13.348262', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xfcllerstr. 51', 'plz': '13349', 'telefon': '0 30 / 4 51 40 21', 'location': 'Apotheken - Liberia-Apotheke', 'latitude': '52.552713', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6800.html'}, {'longitude': '13.291967', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Neue Kantstr. 7', 'plz': '14057', 'telefon': '0 30 / 3 21 38 59', 'location': 'Apotheken - Lietzensee', 'latitude': '52.506775', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6941.html'}, {'longitude': '13.273001', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Theodor-Heuss-Platz 8', 'plz': '14052', 'telefon': '0 30 / 3 01 67 87', 'location': 'Apotheken - Lilien-Apotheke', 'latitude': '52.509824', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6933.html'}, {'longitude': '13.315518', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hindenburgdamm 92', 'plz': '12203', 'telefon': '0 30 / 8 34 54 89', 'location': 'Apotheken - Lilienthal-Apotheke', 'latitude': '52.443651', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6561.html'}, {'longitude': '13.359523', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Residenzstr. 154', 'plz': '13409', 'telefon': '0 30 / 49 87 25 97', 'location': 'Apotheken - Lindauer Apotheke Inh. Harsten Kuberka', 'latitude': '52.573175', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6844.html'}, {'longitude': '13.403928', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bahnhofstr. 52', 'plz': '12305', 'telefon': '0 30 / 7 44 01 30', 'location': 'Apotheken - Linden-Apotheke', 'latitude': '52.386703', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6596.html'}, {'longitude': '13.510300', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Br\xfcckenstr. 30', 'plz': '12439', 'telefon': '0 30 / 6 31 66 68', 'location': 'Apotheken - Linden-Apotheke', 'latitude': '52.456794', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6636.html'}, {'longitude': '13.305967', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Lindenstr. 1', 'plz': '12207', 'telefon': '0 30 / 7 12 35 50', 'location': 'Apotheken - Linden-Apotheke Lichterfelde', 'latitude': '52.417730', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6573.html'}, {'longitude': '13.398017', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Lindenstr. 36', 'plz': '10969', 'telefon': '0 30 / 2 51 10 94', 'location': 'Apotheken - Lindenapotheke', 'latitude': '52.506713', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6435.html'}, {'longitude': '13.505119', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Prerower Platz 1', 'plz': '13051', 'telefon': '0 30 / 92 79 19 05', 'location': 'Apotheken - Lindenapotheke im Lindencenter', 'latitude': '52.563384', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6724.html'}, {'longitude': '13.241521', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gartenfelder Str. 83', 'plz': '13599', 'telefon': '0 30 / 3 34 64 96', 'location': 'Apotheken - Lindwerder-Apotheke', 'latitude': '52.543346', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6917.html'}, {'longitude': '13.435720', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Danziger Str. 135', 'plz': '10407', 'telefon': '0 30 / 4 23 54 48', 'location': 'Apotheken - Lorbeer-Apotheke', 'latitude': '52.535081', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6253.html'}, {'longitude': '13.315280', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hindenburgdamm 70', 'plz': '12203', 'telefon': '0 30 / 8 34 10 98', 'location': u'Apotheken - Lortzing-Apotheke am H\xe4ndelplatz', 'latitude': '52.449975', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6560.html'}, {'longitude': '13.329923', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ollenhauerstr. 110A', 'plz': '13403', 'telefon': '0 30 / 4 12 23 00', 'location': u'Apotheken - L\xf6wen - Apotheke', 'latitude': '52.569550', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6827.html'}, {'longitude': '13.464927', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Frankfurter Allee 52', 'plz': '10247', 'telefon': '0 30 / 2 94 22 07', 'location': u'Apotheken - L\xf6wen-Apotheke', 'latitude': '52.514635', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6198.html'}, {'longitude': '13.206188', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Breite Str. 49', 'plz': '13597', 'telefon': '0 30 / 3 33 35 35', 'location': u'Apotheken - L\xf6wen-Apotheke', 'latitude': '52.537575', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6911.html'}, {'longitude': '13.620291', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Albert-Kuntz-Str. 60', 'plz': '12627', 'telefon': '0 30 / 99 40 06 09', 'location': u'Apotheken - L\xf6wenzahn-', 'latitude': '52.537820', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6696.html'}, {'longitude': '13.495224', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Nienhagener Str. 5-7', 'plz': '13051', 'telefon': '0 30 / 96 20 42 30', 'location': u'Apotheken - L\xf6wenzahn-Apotheke im RIZ-Center', 'latitude': '52.570290', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6723.html'}, {'longitude': '13.341320', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Am Vierrutenberg 30', 'plz': '13469', 'telefon': '0 30 / 4 03 45 84', 'location': u'Apotheken - L\xfcbars', 'latitude': '52.615801', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6864.html'}, {'longitude': '13.443496', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wildenbruchstr. 79', 'plz': '12045', 'telefon': '0 30 / 6 87 47 16', 'location': 'Apotheken - Lucia', 'latitude': '52.484225', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6470.html'}, {'longitude': '13.336281', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Essener Str. 16', 'plz': '10555', 'telefon': '0 30 / 3 91 25 94', 'location': 'Apotheken - Ludwigs-Apotheke Reinhard Feisel', 'latitude': '52.523423', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6288.html'}, {'longitude': '13.300382', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Tegeler Weg 107', 'plz': '10589', 'telefon': '0 30 / 3 44 33 33', 'location': 'Apotheken - Luisen-Apotheke', 'latitude': '52.522609', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6308.html'}, {'longitude': '13.438251', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Britzer Damm 107', 'plz': '12347', 'telefon': '0 30 / 60 08 64-0', 'location': 'Apotheken - Luisen-Apotheke', 'latitude': '52.453515', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6604.html'}, {'longitude': '13.454035', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Alt-Blankenburg 22', 'plz': '13129', 'telefon': '0 30 / 4 74 27 75', 'location': 'Apotheken - Luisen-Apotheke', 'latitude': '52.592799', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6766.html'}, {'longitude': '13.235343', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gartenfelder Str. 123', 'plz': '13599', 'telefon': '0 30 / 3 34 56 57', 'location': 'Apotheken - Luisen-Apotheke', 'latitude': '52.541757', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6916.html'}, {'longitude': '13.336636', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Augsburger Str. 20', 'plz': '10789', 'telefon': '0 30 / 2 18 50 89', 'location': 'Apotheken - Luitpold-Apotheke', 'latitude': '52.500990', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6391.html'}, {'longitude': '13.443120', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wrangelstr. 78', 'plz': '10997', 'telefon': '0 30 / 6 12 39 50', 'location': 'Apotheken - Lukas-Apotheke M. Tinawi', 'latitude': '52.498098', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6445.html'}, {'longitude': '13.466168', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Am Treptower Park 40', 'plz': '12435', 'telefon': '0 30 / 53 69 81 00', 'location': 'Apotheken - Luna-Apotheke', 'latitude': '52.485973', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6629.html'}, {'longitude': '13.488427', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Frankfurter Allee 191', 'plz': '10365', 'telefon': '0 30 / 5 58 87 51', 'location': 'Apotheken - Magdalenen', 'latitude': '52.512471', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6229.html'}, {'longitude': '13.325163', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Berliner Str. 144', 'plz': '10715', 'telefon': '0 30 / 8 73 22 42', 'location': 'Apotheken - Magdalenen-Apotheke', 'latitude': '52.486469', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6353.html'}, {'longitude': '13.613475', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'H\xf6nower Str. 49', 'plz': '12623', 'telefon': '0 30 / 5 67 74 17', 'location': 'Apotheken - Mahlsdorfer-Apotheke', 'latitude': '52.508946', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6691.html'}, {'longitude': '13.376524', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Manteuffelstr. 19', 'plz': '12103', 'telefon': '0 30 / 75 70 21 70', 'location': 'Apotheken - Manteuffel', 'latitude': '52.460614', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6511.html'}, {'longitude': '13.450190', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Kunger-Str. 46', 'plz': '12435', 'telefon': '0 30 / 5 33 78 55', 'location': 'Apotheken - Margareten-Apotheke Treptow', 'latitude': '52.489459', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6628.html'}, {'longitude': '13.423941', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mariannenplatz 6', 'plz': '10997', 'telefon': '0 30 / 6 14 40 04', 'location': 'Apotheken - Mariannen-Apotheke', 'latitude': '52.501844', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6444.html'}, {'longitude': '13.398061', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Pastor-Niem\xf6ller-Platz 4-6', 'plz': '13156', 'telefon': '0 30 / 47 75 01 01', 'location': 'Apotheken - Mariannen-Apotheke', 'latitude': '52.580047', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6768.html'}, {'longitude': '13.155544', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Brunsb\xfctteler Damm 271', 'plz': '13591', 'telefon': '0 30 / 3 66 43 64', 'location': 'Apotheken - Mariannen-Apotheke', 'latitude': '52.532952', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6897.html'}, {'longitude': '13.182881', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gatower Str. 85', 'plz': '13595', 'telefon': '0 30 / 3 61 67 07', 'location': 'Apotheken - Marien', 'latitude': '52.512875', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6903.html'}, {'longitude': '13.320790', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wilhelmsaue 110', 'plz': '10715', 'telefon': '0 30 / 8 73 04 12', 'location': 'Apotheken - Marien-Apotheke', 'latitude': '52.485257', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6352.html'}, {'longitude': '13.341067', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ruthstr. 12', 'plz': '12247', 'telefon': '0 30 / 7 72 30 11', 'location': 'Apotheken - Marien-Apotheke Lankwitz', 'latitude': '52.433856', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6581.html'}, {'longitude': '13.384850', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mariendorfer Damm 30', 'plz': '12109', 'telefon': '0 30 / 70 78 37 20', 'location': 'Apotheken - Markgrafen-Apotheke', 'latitude': '52.450316', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6524.html'}, {'longitude': '13.356103', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xfcllerstr. 33', 'plz': '13353', 'telefon': '0 30 / 4 56 61 44', 'location': u'Apotheken - M\xe4rkische Apotheke', 'latitude': '52.548266', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6808.html'}, {'longitude': '13.144677', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Sakrower Landstr. 3', 'plz': '14089', 'telefon': '0 30 / 36 80 19 00', 'location': u'Apotheken - M\xe4rkische Apotheke', 'latitude': '52.452262', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6951.html'}, {'longitude': '13.523840', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Marksburgstr. 37', 'plz': '10318', 'telefon': '0 30 / 5 09 96 44', 'location': 'Apotheken - Marksburg', 'latitude': '52.486903', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6221.html'}, {'longitude': '13.385794', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mariendorfer Damm 84', 'plz': '12109', 'telefon': '0 30 / 7 05 30 01', 'location': 'Apotheken - Markt-Apotheke', 'latitude': '52.445228', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6523.html'}, {'longitude': '13.348470', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Motzstr. 20', 'plz': '10777', 'telefon': '0 30 / 21 47 93 90', 'location': 'Apotheken - Markus', 'latitude': '52.497871', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6372.html'}, {'longitude': '13.412984', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Berliner Str. 45', 'plz': '13189', 'telefon': '0 30 / 47 30 10 06', 'location': 'Apotheken - Martin Apotheke', 'latitude': '52.560475', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6786.html'}, {'longitude': '13.345244', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Martin-Luther-Str. 93', 'plz': '10825', 'telefon': '0 30 / 7 84 10 38', 'location': 'Apotheken - Martin-Luther', 'latitude': '52.486408', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6399.html'}, {'longitude': '13.552753', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Marzahner Promenade 40', 'plz': '12679', 'telefon': '0 30 / 5 43 51 95', 'location': u'Apotheken - Marzahner Apotheke an der M\xfchle', 'latitude': '52.545249', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6701.html'}, {'longitude': '13.224255', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Angerburger Allee 45', 'plz': '14055', 'telefon': '0 30 / 3 05 83 53', 'location': 'Apotheken - Masuren', 'latitude': '52.509544', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6938.html'}, {'longitude': '13.422629', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kottbusser Damm 86', 'plz': '10967', 'telefon': '0 30 / 6 91 30 71', 'location': 'Apotheken - Mauritius-Apotheke', 'latitude': '52.492410', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6426.html'}, {'longitude': '13.277069', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Spandauer Damm 130', 'plz': '14050', 'telefon': '0 30 / 30 10 08 50', 'location': 'Apotheken - Median-Apotheke', 'latitude': '52.518671', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6928.html'}, {'longitude': '13.455866', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Berliner Allee 82', 'plz': '13088', 'telefon': '0 30 / 9 26 86 64', 'location': 'Apotheken - Medicus-Apotheke', 'latitude': '52.549292', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6748.html'}, {'longitude': '13.197835', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Pichelsdorfer Str. 61', 'plz': '13595', 'telefon': '0 30 / 3 62 20 50', 'location': 'Apotheken - Melanchthon', 'latitude': '52.519348', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6902.html'}, {'longitude': '13.408985', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Breite Str. 6', 'plz': '13187', 'telefon': '0 30 / 47 47 31 01', 'location': u'Apotheken - Mendel-Apotheke Inh. Sabine K\xfchne', 'latitude': '52.570438', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6777.html'}, {'longitude': '13.338851', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Meraner Str. 16', 'plz': '10825', 'telefon': '0 30 / 8 53 60 13', 'location': 'Apotheken - Meraner Apotheke', 'latitude': '52.486607', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6398.html'}, {'longitude': '13.383634', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Manfred-von-Richthofen-Str. 10', 'plz': '12101', 'telefon': '0 30 / 7 85 10 33', 'location': 'Apotheken - Merkur', 'latitude': '52.483855', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6505.html'}, {'longitude': '13.413586', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Weydingerstr. 18', 'plz': '10178', 'telefon': '0 30 / 24 72 03 88', 'location': 'Apotheken - Merlin-Apotheke', 'latitude': '52.526783', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6172.html'}, {'longitude': '13.341256', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Grunewaldstr. 58', 'plz': '10825', 'telefon': '0 30 / 7 84 77 66', 'location': 'Apotheken - Metropol-Apotheke', 'latitude': '52.488624', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6397.html'}, {'longitude': '13.419394', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Skalitzer Str. 15', 'plz': '10999', 'telefon': '0 30 / 6 11 69 11', 'location': 'Apotheken - Metropol-Apotheke', 'latitude': '52.498942', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6453.html'}, {'longitude': '13.352485', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Alt-Moabit 18', 'plz': '10559', 'telefon': '0 30 / 3 94 58 86', 'location': u'Apotheken - Moabiter Apotheke Inh. Sabine M\xfcller', 'latitude': '52.524249', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6299.html'}, {'longitude': '13.413649', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Grimmstr. 9', 'plz': '10967', 'telefon': '0 30 / 6 91 96 37', 'location': 'Apotheken - Mohren', 'latitude': '52.493443', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6425.html'}, {'longitude': '13.479599', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xf6llendorffstr. 47', 'plz': '10367', 'telefon': '0 30 / 55 48 70 20', 'location': u'Apotheken - M\xf6llendorff', 'latitude': '52.520000', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6234.html'}, {'longitude': '13.310506', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Ostpreu\xdfendamm 65', 'plz': '12207', 'telefon': '0 30 / 7 12 20 08', 'location': 'Apotheken - Moltke-Apotheke', 'latitude': '52.421152', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6572.html'}, {'longitude': '13.307826', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wilmersdorfer Str. 100', 'plz': '10629', 'telefon': '0 30 / 8 83 52 48', 'location': 'Apotheken - Mommsen-Apotheke Sabine Gottschol', 'latitude': '52.502851', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6329.html'}, {'longitude': '13.487166', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Baumschulenstr. 90', 'plz': '12437', 'telefon': '0 30 / 53 69 97 20', 'location': u'Apotheken - M\xf6rike-Apotheke', 'latitude': '52.465695', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6634.html'}, {'longitude': '13.521821', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Grimaustr. 79', 'plz': '12439', 'telefon': '0 30 / 6 36 18 45', 'location': 'Apotheken - Moritz', 'latitude': '52.451108', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6635.html'}, {'longitude': '13.2990900', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Helgolandstr. 1', 'plz': '14199', 'telefon': '0 30 / 82 30 90 19', 'location': u'Apotheken - M\xf6wen-Apotheke', 'latitude': '52.4729300', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6990.html'}, {'longitude': '13.430907', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wiener Str. 18', 'plz': '10999', 'telefon': '0 30 / 6 12 33 37', 'location': 'Apotheken - Mozart', 'latitude': '52.497805', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6452.html'}, {'longitude': '13.621967', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Riesaer Str. 102', 'plz': '12627', 'telefon': '0 30 / 99 40 18 40', 'location': 'Apotheken - Mozart Apotheke', 'latitude': '52.530444', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6695.html'}, {'longitude': '13.661262', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Alt-M\xfcggelheim 1', 'plz': '12559', 'telefon': '0 30 / 6 59 82 02', 'location': u'Apotheken - M\xfcggel-Apotheke', 'latitude': '52.412507', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6669.html'}, {'longitude': '13.441781', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Thomas-Mann-Str. 1', 'plz': '10409', 'telefon': '0 30 / 42 85 20 20', 'location': u'Apotheken - M\xfchlenberg Apotheke', 'latitude': '52.543236', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6258.html'}, {'longitude': '13.408786', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xfcnzstr. 5', 'plz': '10178', 'telefon': '0 30 / 2 41 10 83', 'location': u'Apotheken - M\xfcnz-Apotheke', 'latitude': '52.524234', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6171.html'}, {'longitude': '13.364732', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xfcllerstr. 165', 'plz': '13353', 'telefon': '0 30 / 46 60 74 44', 'location': 'Apotheken - Nazarethapotheke', 'latitude': '52.543128', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6807.html'}, {'longitude': '13.392384', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Solmsstr. 35', 'plz': '10961', 'telefon': '0 30 / 6 91 58 68', 'location': 'Apotheken - Nemrut Apotheke', 'latitude': '52.490627', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6412.html'}, {'longitude': '13.407738', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Dircksenstr. 2', 'plz': '10179', 'telefon': '0 30 / 24 08 54 43', 'location': 'Apotheken - Neptun Apotheke im S-Bahnhof Alex', 'latitude': '52.522955', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6176.html'}, {'longitude': '13.496713', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'K\xf6penicker Str. 184', 'plz': '12355', 'telefon': '0 30 / 6 63 10 92', 'location': 'Apotheken - Neue Apotheke', 'latitude': '52.418197', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6618.html'}, {'longitude': '13.361452', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Residenzstr. 137', 'plz': '13409', 'telefon': '0 30 / 4 95 93 03', 'location': 'Apotheken - Neue Apotheke', 'latitude': '52.569698', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6843.html'}, {'longitude': '13.294096', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Breite Str. 15', 'plz': '14199', 'telefon': '0 30 / 8 23 20 64', 'location': 'Apotheken - Neue Apotheke Schmargendorf', 'latitude': '52.474330', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6989.html'}, {'longitude': '13.379392', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Badstr. 34', 'plz': '13357', 'telefon': '0 30 / 4 93 30 54', 'location': 'Apotheken - Neue Apotheke Wedding', 'latitude': '52.552984', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6817.html'}, {'longitude': '13.591762', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Myslowitzer Str. 52', 'plz': '12621', 'telefon': '0 30 / 5 66 86 21', 'location': 'Apotheken - Neue Medicus-Apotheke', 'latitude': '52.507010', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6686.html'}, {'longitude': '13.169557', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Sandstr. 58A', 'plz': '13593', 'telefon': '0 30 / 3 61 20 40', 'location': 'Apotheken - Nicolai', 'latitude': '52.518262', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6900.html'}, {'longitude': '13.194981', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Prinz-Friedrich-Leopold-Str. 3', 'plz': '14129', 'telefon': '0 30 / 8 03 74 40', 'location': 'Apotheken - Nikolassee', 'latitude': '52.430290', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6956.html'}, {'longitude': '13.358872', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xfcllerstr. 152', 'plz': '13353', 'telefon': '0 30 / 4 53 21 77', 'location': 'Apotheken - Nord-Apotheke', 'latitude': '52.546459', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6806.html'}, {'longitude': '13.451439', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Landsberger Allee 99', 'plz': '10407', 'telefon': '0 30 / 4 23 42 06', 'location': 'Apotheken - Nord-Ost-Apotheke', 'latitude': '52.527540', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6252.html'}, {'longitude': '13.350907', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rathenower Str. 26', 'plz': '10559', 'telefon': '0 30 / 3 94 33 52', 'location': 'Apotheken - Nord-West-Apotheke', 'latitude': '52.532249', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6298.html'}, {'longitude': '13.401723', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Dietzgenstr. 89', 'plz': '13156', 'telefon': '0 30 / 4 77 13 49', 'location': 'Apotheken - Nordend-Apotheke', 'latitude': '52.589216', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6767.html'}, {'longitude': '13.383723', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Invalidenstr. 114', 'plz': '10115', 'telefon': '0 30 / 2 82 30 48', 'location': 'Apotheken - Nordland-Apotheke', 'latitude': '52.530696', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6153.html'}, {'longitude': '13.540352', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Gr\xfcnauer Str. 7', 'plz': '12524', 'telefon': '0 30 / 6 72 83 54', 'location': 'Apotheken - Normannen-Apotheke Frank Masthoff', 'latitude': '52.419816', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6653.html'}, {'longitude': '13.451556', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Warschauer Str. 25', 'plz': '10243', 'telefon': '0 30 / 2 96 20 24', 'location': 'Apotheken - Oberbaum-Apotheke', 'latitude': '52.510645', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6182.html'}, {'longitude': '13.319265', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Waidmannsluster Damm 176', 'plz': '13469', 'telefon': '0 30 / 4 14 51 21', 'location': 'Apotheken - Octopus-Apotheke', 'latitude': '52.606851', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6863.html'}, {'longitude': '13.394223', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Brunnenstr. 64', 'plz': '13355', 'telefon': '0 30 / 4 63 40 69', 'location': 'Apotheken - Oehmichens Apotheke', 'latitude': '52.540620', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6812.html'}, {'longitude': '13.427210', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Okerstr. 46', 'plz': '12049', 'telefon': '0 30 / 62 70 95 26', 'location': 'Apotheken - Oker-Apotheke', 'latitude': '52.474265', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6477.html'}, {'longitude': '13.336158', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Oldenburger Str. 37', 'plz': '10551', 'telefon': '0 30 / 3 95 26 54', 'location': 'Apotheken - Oldenburger', 'latitude': '52.530273', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6279.html'}, {'longitude': '13.350627', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Waldsassener Str. 42', 'plz': '12279', 'telefon': '0 30 / 7 11 72 72', 'location': 'Apotheken - Oleander-Apotheke', 'latitude': '52.408377', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6591.html'}, {'longitude': '13.400020', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rixdorfer Str. 117', 'plz': '12109', 'telefon': '0 30 / 7 03 20 77', 'location': 'Apotheken - Olms Apotheke', 'latitude': '52.444614', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6522.html'}, {'longitude': '13.461559', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Proskauer Str. 13', 'plz': '10247', 'telefon': '0 30 / 42 78 08 52', 'location': 'Apotheken - Olympia-Apotheke', 'latitude': '52.517940', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6197.html'}, {'longitude': '13.310391', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bismarckstr. 30', 'plz': '10625', 'telefon': '0 30 / 3 42 15 13', 'location': 'Apotheken - Opernviertel-Apotheke', 'latitude': '52.511959', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6319.html'}, {'longitude': '13.334327', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Oranienburger Str. 60', 'plz': '13437', 'telefon': '0 30 / 41 40 99-0', 'location': 'Apotheken - Oran-Apotheke', 'latitude': '52.589572', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6848.html'}, {'longitude': '13.414137', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Erkelenzdamm 1', 'plz': '10999', 'telefon': '0 30 / 6 14 90 83', 'location': 'Apotheken - Oranien-Apotheke', 'latitude': '52.498351', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6451.html'}, {'longitude': '13.438028', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Britzer Damm 67', 'plz': '12347', 'telefon': '0 30 / 6 06 50 62', 'location': 'Apotheken - Orchideen-Apotheke', 'latitude': '52.454161', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6603.html'}, {'longitude': '13.330992', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bundesallee 192', 'plz': '10717', 'telefon': '0 30 / 2 11 28 71', 'location': 'Apotheken - Ordensmeister', 'latitude': '52.491018', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6357.html'}, {'longitude': '13.399940', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mariendorfer Damm 432', 'plz': '12107', 'telefon': '0 30 / 76 20 30 14', 'location': 'Apotheken - Orion-Apotheke', 'latitude': '52.416366', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6518.html'}, {'longitude': '13.445587', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Greifswalder Str. 136', 'plz': '10409', 'telefon': '0 30 / 4 24 42 23', 'location': 'Apotheken - Ostsee- Apotheke', 'latitude': '52.546067', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6257.html'}, {'longitude': '13.342222', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xfcllerstr. 64', 'plz': '13349', 'telefon': '0 30 / 45 02 02 33', 'location': 'Apotheken - Otavi-Apotheke', 'latitude': '52.556120', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6799.html'}, {'longitude': '13.335422', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ottostr. 21', 'plz': '10555', 'telefon': '0 30 / 39 90 22 72', 'location': 'Apotheken - Otto-Apotheke', 'latitude': '52.526556', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6287.html'}, {'longitude': '13.354016', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Goltzstr. 23', 'plz': '10781', 'telefon': '0 30 / 2 16 38 55', 'location': 'Apotheken - Pallas', 'latitude': '52.494657', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6379.html'}, {'longitude': '13.444828', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Schlesische Str. 37', 'plz': '10997', 'telefon': '0 30 / 6 12 39 46', 'location': 'Apotheken - Palmen-Apotheke', 'latitude': '52.499602', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6443.html'}, {'longitude': '13.414497', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Sch\xf6nhauser Allee 97', 'plz': '10439', 'telefon': '0 30 / 4 45 87 48', 'location': 'Apotheken - Panda-Apotheke', 'latitude': '52.554513', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6273.html'}, {'longitude': '13.401647', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Schlierbacher Weg 7', 'plz': '12349', 'telefon': '0 30 / 7 42 58 00', 'location': 'Apotheken - Panda-Apotheke', 'latitude': '52.416994', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6608.html'}, {'longitude': '13.381572', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Prinzenallee 90', 'plz': '13357', 'telefon': '0 30 / 49 91 06 03', 'location': 'Apotheken - Pank Apotheke', 'latitude': '52.552462', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6816.html'}, {'longitude': '13.415486', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Stubnitzstr. 31', 'plz': '13189', 'telefon': '0 30 / 47 30 07 39', 'location': 'Apotheken - Pankow-Apotheke', 'latitude': '52.566649', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6785.html'}, {'longitude': '13.429920', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Sonnenallee 31', 'plz': '12047', 'telefon': '0 30 / 61 30 94 43', 'location': 'Apotheken - Pannier-Apotheke', 'latitude': '52.486312', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6474.html'}, {'longitude': '13.409738', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Panoramastr. 1', 'plz': '10178', 'telefon': '0 30 / 24 72 07 07', 'location': 'Apotheken - Panorama-Apotheke', 'latitude': '52.521741', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6170.html'}, {'longitude': '13.321423', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Scheelestr. 140', 'plz': '12209', 'telefon': '0 30 / 7 73 32 39', 'location': 'Apotheken - Panther-Apotheke', 'latitude': '52.412334', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6576.html'}, {'longitude': '13.326822', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Huttenstr. 68', 'plz': '10553', 'telefon': '0 30 / 3 45 37 05', 'location': 'Apotheken - Paracelsus', 'latitude': '52.527583', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6284.html'}, {'longitude': '13.413308', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Sch\xf6nhauser Allee 66', 'plz': '10437', 'telefon': '0 30 / 4 45 84 79', 'location': 'Apotheken - Paracelsus-Apotheke', 'latitude': '52.546647', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6266.html'}, {'longitude': '13.477982', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Neuk\xf6llner Str. 208', 'plz': '12357', 'telefon': '0 30 / 6 61 26 31', 'location': 'Apotheken - Paracelsus-Apotheke', 'latitude': '52.429495', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6621.html'}, {'longitude': '13.563350', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Buntzelstr. 102', 'plz': '12526', 'telefon': '0 30 / 6 76 33 13', 'location': 'Apotheken - Paradies-', 'latitude': '52.401506', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6655.html'}, {'longitude': '13.386520', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mariendorfer Damm 112', 'plz': '12109', 'telefon': '0 30 / 7 06 14 64', 'location': 'Apotheken - Park-Apotheke', 'latitude': '52.442258', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6521.html'}, {'longitude': '13.460299', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Elsenstr. 1', 'plz': '12435', 'telefon': '0 30 / 5 34 86 75', 'location': 'Apotheken - Park-Apotheke', 'latitude': '52.493776', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6627.html'}, {'longitude': '13.329092', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hildegardstr. 31', 'plz': '10715', 'telefon': '0 30 / 8 53 25 14', 'location': u'Apotheken - Park-Apotheke Inhaber Dr. Dieter Sch\xf6ne', 'latitude': '52.481735', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6350.html'}, {'longitude': '13.329296', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bundesallee 55', 'plz': '10715', 'telefon': '0 30 / 8 53 10 23', 'location': u'Apotheken - Park-Apotheke Inhaber Dr. Dieter Sch\xf6ne', 'latitude': '52.481614', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6351.html'}, {'longitude': '13.345071', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xfcllerstr. 58', 'plz': '13349', 'telefon': '0 30 / 4 57 98 05-0', 'location': 'Apotheken - Paul Gerhard Apotheke', 'latitude': '52.554496', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6798.html'}, {'longitude': '13.419912', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kottbusser Str. 15', 'plz': '10999', 'telefon': '0 30 / 6 18 10 20', 'location': 'Apotheken - Paul-Lincke-Apotheke', 'latitude': '52.496509', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6450.html'}, {'longitude': '13.480291', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xf6llendorffstr. 58', 'plz': '10367', 'telefon': '0 30 / 97 10 82-0', 'location': 'Apotheken - Pegasus-Apotheke', 'latitude': '52.526285', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6233.html'}, {'longitude': '13.385687', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Tempelhofer Damm 139', 'plz': '12099', 'telefon': '0 30 / 75 79 05-0', 'location': 'Apotheken - Pelikan', 'latitude': '52.466951', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6497.html'}, {'longitude': '13.301936', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kaiser-Friedrich-Str. 45A', 'plz': '10627', 'telefon': '0 30 / 3 13 84 09', 'location': 'Apotheken - Pestalozzi', 'latitude': '52.508070', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6324.html'}, {'longitude': '13.458194', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rudower Str. 29', 'plz': '12351', 'telefon': '0 30 / 6 01 90 31', 'location': 'Apotheken - Pfauen Apotheke', 'latitude': '52.441241', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6611.html'}, {'longitude': '13.464104', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Krossener Str. 1', 'plz': '10245', 'telefon': '0 30 / 2 91 60 78', 'location': 'Apotheken - Pfauen-Apotheke', 'latitude': '52.509651', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6192.html'}, {'longitude': '13.579845', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mahlsdorfer Str. 110', 'plz': '12555', 'telefon': '0 30 / 6 57 19 02', 'location': u'Apotheken - Ph\xf6nix-Apotheke', 'latitude': '52.459192', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6661.html'}, {'longitude': '13.196857', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Pichelsdorfer Str. 120', 'plz': '13595', 'telefon': '0 30 / 3 32 20 07', 'location': 'Apotheken - Pichelsdorf-Apotheke', 'latitude': '52.525660', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6901.html'}, {'longitude': '13.364683', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Markstr. 23', 'plz': '13409', 'telefon': '0 30 / 49 79 26 96', 'location': 'Apotheken - Pinguin-Apotheke', 'latitude': '52.560924', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6842.html'}, {'longitude': '13.358607', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hauptstr. 152', 'plz': '10827', 'telefon': '0 30 / 7 82 11 45', 'location': 'Apotheken - Pommern', 'latitude': '52.488374', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6401.html'}, {'longitude': '13.540690', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Helene-Weigel-Platz 10', 'plz': '12681', 'telefon': '0 30 / 5 43 29 05', 'location': 'Apotheken - Poseidon Apotheke', 'latitude': '52.526455', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6706.html'}, {'longitude': '13.435604', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Buckower Damm 213', 'plz': '12349', 'telefon': '0 30 / 6 04 40 70', 'location': 'Apotheken - Postapotheke Buckow', 'latitude': '52.424762', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6607.html'}, {'longitude': '13.363539', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Potsdamer Str. 101', 'plz': '10785', 'telefon': '0 30 / 2 62 94 82', 'location': 'Apotheken - Potsdamer', 'latitude': '52.500641', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6385.html'}, {'longitude': '13.374869', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Linkstr. 4', 'plz': '10785', 'telefon': '0 30 / 25 59 22-19', 'location': 'Apotheken - Potsdamer-Platz-Apotheke', 'latitude': '52.506764', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6384.html'}, {'longitude': '13.333509', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Prager Platz 6', 'plz': '10779', 'telefon': '0 30 / 2 11 23 37', 'location': 'Apotheken - Prager', 'latitude': '52.493143', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6377.html'}, {'longitude': '13.414379', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Sch\xf6nhauser Allee 81', 'plz': '10439', 'telefon': '0 30 / 44 73 75 30', 'location': "Apotheken - Prenz'l-Apotheke", 'latitude': '52.552113', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6272.html'}, {'longitude': '13.422053', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Prenzlauer Allee 214', 'plz': '10405', 'telefon': '0 30 / 4 42 59 24', 'location': 'Apotheken - Prenzlauer Apotheke', 'latitude': '52.535709', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6245.html'}, {'longitude': '13.319201', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Paretzer Str. 2', 'plz': '10713', 'telefon': '0 30 / 8 22 71 90', 'location': 'Apotheken - Preussen-Apotheke Inh. Matthias Schwoch', 'latitude': '52.481431', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6344.html'}, {'longitude': '13.351322', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Aroser Allee 122', 'plz': '13407', 'telefon': '0 30 / 4 96 15 02', 'location': 'Apotheken - Primus Apotheke Thomas Klee', 'latitude': '52.567713', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6835.html'}, {'longitude': '13.589799', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bausdorfstr. 1', 'plz': '12621', 'telefon': '0 30 / 5 63 81 46', 'location': 'Apotheken - Prinzen-Apotheke', 'latitude': '52.513254', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6685.html'}, {'longitude': '13.203840', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Carl-Schurz-Str. 39', 'plz': '13597', 'telefon': '0 30 / 3 53 99 02-0', 'location': u'Apotheken - Privilegierte Adler-Apotheke J\xf6rg Vogel', 'latitude': '52.537601', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6910.html'}, {'longitude': '13.379332', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Granatenstr. 1', 'plz': '13409', 'telefon': '0 30 / 4 91 23 11', 'location': 'Apotheken - Provinz-Apotheke', 'latitude': '52.568855', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6841.html'}, {'longitude': '13.409321', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Goltzstr. 39', 'plz': '12307', 'telefon': '0 30 / 70 78 47 91', 'location': 'Apotheken - Puls-Apotheke', 'latitude': '52.387243', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6601.html'}, {'longitude': '13.438202', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Buckower Damm 292', 'plz': '12349', 'telefon': '0 30 / 74 37 68 70', 'location': 'Apotheken - Punkt-Apotheke', 'latitude': '52.417820', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6606.html'}, {'longitude': '13.330686', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Joachimstaler Str. 24', 'plz': '10719', 'telefon': '0 30 / 8 81 63 34', 'location': 'Apotheken - Ranke-Apotheke', 'latitude': '52.500031', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6361.html'}, {'longitude': '13.257215', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Reichsstr. 36', 'plz': '14052', 'telefon': '0 30 / 30 09 90 80', 'location': 'Apotheken - Raphael-Apotheke', 'latitude': '52.519157', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6932.html'}, {'longitude': '13.333196', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Niedstr. 35', 'plz': '12159', 'telefon': '0 30 / 8 52 24 66', 'location': 'Apotheken - Rathaus Apotheke Friedenau', 'latitude': '52.472474', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6533.html'}, {'longitude': '13.383709', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Gro\xdfbeerenstr. 26', 'plz': '10963', 'telefon': '0 30 / 2 15 80 84', 'location': 'Apotheken - Rathaus Apotheke Kreuzberg', 'latitude': '52.494229', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6420.html'}, {'longitude': '13.625096', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'B\xf6lschestr. 59', 'plz': '12587', 'telefon': '0 30 / 64 19 78 52', 'location': 'Apotheken - Rathaus-Apotheke', 'latitude': '52.454190', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6674.html'}, {'longitude': '13.357315', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rathenower Str. 5', 'plz': '10559', 'telefon': '0 30 / 39 78 96 00', 'location': 'Apotheken - Rathenower-Apotheke', 'latitude': '52.524570', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6297.html'}, {'longitude': '13.403177', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Breite Str. 22A', 'plz': '13187', 'telefon': '0 30 / 4 85 86 13', 'location': 'Apotheken - Rats-Apotheke', 'latitude': '52.569442', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6776.html'}, {'longitude': '13.452548', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Petersburger Str. 71', 'plz': '10249', 'telefon': '0 30 / 4 27 00 24', 'location': 'Apotheken - Rats-Apotheke Friedrichshain', 'latitude': '52.519656', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6204.html'}, {'longitude': '13.205264', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Feldstr. 56', 'plz': '13585', 'telefon': '0 30 / 35 39 16-10', 'location': 'Apotheken - Rats-Apotheke Spandau', 'latitude': '52.543358', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6887.html'}, {'longitude': '13.588289', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Cecilienstr. 222', 'plz': '12619', 'telefon': '0 30 / 56 89 47-0', 'location': 'Apotheken - Regenbogen', 'latitude': '52.523360', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6681.html'}, {'longitude': '13.344987', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Martin-Luther-Str. 58', 'plz': '10779', 'telefon': '0 30 / 2 18 75 35', 'location': 'Apotheken - Regina', 'latitude': '52.491267', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6376.html'}, {'longitude': '13.435377', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Reichenberger Str. 110', 'plz': '10999', 'telefon': '0 30 / 6 12 68 43', 'location': 'Apotheken - Reichenberger Apotheke', 'latitude': '52.494074', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6449.html'}, {'longitude': '13.486581', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Reichenberger Str. 3', 'plz': '13055', 'telefon': '0 30 / 9 71 38 07', 'location': 'Apotheken - Reichenberger Apotheke', 'latitude': '52.540907', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6732.html'}, {'longitude': '13.343967', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Vorarlberger Damm 1', 'plz': '12157', 'telefon': '0 30 / 8 55 24 84', 'location': 'Apotheken - Rembrandt-Apotheke', 'latitude': '52.471142', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6526.html'}, {'longitude': '13.362927', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Residenzstr. 123', 'plz': '13409', 'telefon': '0 30 / 4 95 27 36', 'location': 'Apotheken - Residenz', 'latitude': '52.566818', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6840.html'}, {'longitude': '13.333928', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rheinstr. 11', 'plz': '12159', 'telefon': '0 30 / 85 96 23 09', 'location': 'Apotheken - Rhein-Apotheke', 'latitude': '52.470358', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6532.html'}, {'longitude': '13.328771', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rheinstr. 40', 'plz': '12161', 'telefon': '0 30 / 85 99 95 11', 'location': 'Apotheken - Rheineck', 'latitude': '52.465049', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6537.html'}, {'longitude': '13.328305', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bundesallee 72', 'plz': '12161', 'telefon': '0 30 / 8 51 43 98', 'location': 'Apotheken - Rheingau-Apotheke', 'latitude': '52.474478', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6536.html'}, {'longitude': '13.314646', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Spessartstr. 13', 'plz': '14197', 'telefon': '0 30 / 82 79 34-0', 'location': 'Apotheken - Rheinland', 'latitude': '52.474413', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6983.html'}, {'longitude': '13.429003', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Prenzlauer Allee 146', 'plz': '10409', 'telefon': '0 30 / 4 45 95 94', 'location': 'Apotheken - Rialto', 'latitude': '52.548865', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6256.html'}, {'longitude': '13.385495', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Tempelhofer Damm 126', 'plz': '12099', 'telefon': '0 30 / 75 79 28-0', 'location': 'Apotheken - Ring-Apotheke', 'latitude': '52.468343', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6496.html'}, {'longitude': '13.441992', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Str. 239', 'plz': '12055', 'telefon': '0 30 / 68 30 26 13', 'location': 'Apotheken - Ringbahn', 'latitude': '52.467704', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6486.html'}, {'longitude': '13.270602', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Nonnendammallee 86', 'plz': '13629', 'telefon': '0 30 / 38 30 25 90', 'location': "Apotheken - Ristow's", 'latitude': '52.536488', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6924.html'}, {'longitude': '13.339962', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bredowstr. 42', 'plz': '10551', 'telefon': '0 30 / 3 95 33 87', 'location': 'Apotheken - Robert Koch', 'latitude': '52.528266', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6278.html'}, {'longitude': '13.443012', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Allee 101', 'plz': '10243', 'telefon': '0 30 / 4 27 17 17', 'location': 'Apotheken - Robert-Koch-Apotheke', 'latitude': '52.517000', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6181.html'}, {'longitude': '13.582500', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Lion-Feuchtwanger-Str. 22', 'plz': '12619', 'telefon': '0 30 / 5 63 34 68', 'location': 'Apotheken - Robinson', 'latitude': '52.517588', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6680.html'}, {'longitude': '13.338980', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ansbacher Str. 70', 'plz': '10777', 'telefon': '0 30 / 2 18 22 76', 'location': 'Apotheken - Roland Apotheke Inh. Dr. Krauter', 'latitude': '52.495714', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6371.html'}, {'longitude': '13.527007', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Treskowallee 24', 'plz': '10318', 'telefon': '0 30 / 5 09 78 57', 'location': u'Apotheken - R\xf6mer-', 'latitude': '52.491818', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6220.html'}, {'longitude': '13.445300', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Sonnenallee 144', 'plz': '12059', 'telefon': '08 00 / 6 82 37 03', 'location': 'Apotheken - Rosegger - Apotheke', 'latitude': '52.479051', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6492.html'}, {'longitude': '13.710472', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'F\xfcrstenwalder Allee 266', 'plz': '12589', 'telefon': '0 30 / 6 48 93 19', 'location': 'Apotheken - Rosen-Apotheke', 'latitude': '52.432933', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6676.html'}, {'longitude': '13.325667', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Scharnweberstr. 27', 'plz': '13405', 'telefon': '0 30 / 4 12 21 20', 'location': 'Apotheken - Rosen-Apotheke', 'latitude': '52.564711', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6833.html'}, {'longitude': '13.468735', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rudolf-Seiffert-Str. 11', 'plz': '10369', 'telefon': '0 30 / 9 75 94 49', 'location': 'Apotheken - Rosen-Apotheke Inh. Hans Weber u. Marlies Wischn', 'latitude': '52.527242', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6237.html'}, {'longitude': '13.289045', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hohenzollerndamm 88', 'plz': '14199', 'telefon': '0 30 / 89 50 25 46', 'location': 'Apotheken - Roseneck', 'latitude': '52.481591', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6987.html'}, {'longitude': '13.508969', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rosenfelder Str. 17', 'plz': '10315', 'telefon': '0 30 / 5 22 46 11', 'location': 'Apotheken - Rosenfelder-Apotheke', 'latitude': '52.511464', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6208.html'}, {'longitude': '13.382582', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Friedrich-Engels-Str. 149', 'plz': '13158', 'telefon': '0 30 / 9 16 47 85', 'location': 'Apotheken - Rosenthal-Apotheke', 'latitude': '52.593257', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6771.html'}, {'longitude': '13.2412183', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'U-Bhf Ruhleben', 'plz': '14052', 'telefon': '0 30 / 3 04 27 69', 'location': 'Apotheken - Ruhleben', 'latitude': '52.5257324', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6931.html'}, {'longitude': '13.484541', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ruschestr. 104', 'plz': '10365', 'telefon': '0 30 / 5 58 81 32', 'location': 'Apotheken - Rusche Apotheke', 'latitude': '52.513714', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6227.html'}, {'longitude': '13.363909', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Residenzstr. 47', 'plz': '13409', 'telefon': '0 30 / 4 55 95 52', 'location': 'Apotheken - Samariter-Apotheke', 'latitude': '52.564351', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6839.html'}, {'longitude': '13.583337', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xfcggelheimer Str. 17A', 'plz': '12555', 'telefon': '0 30 / 65 47 02 75', 'location': 'Apotheken - Santorio-Apotheke', 'latitude': '52.442046', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6660.html'}, {'longitude': '13.339641', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Alt-Moabit 84A', 'plz': '10555', 'telefon': '0 30 / 3 92 79 62', 'location': 'Apotheken - Saturn', 'latitude': '52.525660', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6286.html'}, {'longitude': '13.385691', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Tempelhofer Damm 145', 'plz': '12099', 'telefon': '0 30 / 7 51 40 86', 'location': 'Apotheken - Scarabaeus', 'latitude': '52.465609', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6495.html'}, {'longitude': '13.302020', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Tauroggener Str. 14', 'plz': '10589', 'telefon': '0 30 / 3 44 56 53', 'location': "Apotheken - Schade's Apotheke", 'latitude': '52.525987', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6306.html'}, {'longitude': '13.302187', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Osnabr\xfccker Str. 4', 'plz': '10589', 'telefon': '0 30 / 3 44 56 56', 'location': "Apotheken - Schade's Apotheke", 'latitude': '52.525814', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6307.html'}, {'longitude': '13.349127', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kleiststr. 34', 'plz': '10787', 'telefon': '0 30 / 2 18 13 38', 'location': u"Apotheken - Sch\xe4fer's Apotheke", 'latitude': '52.500378', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6388.html'}, {'longitude': '13.312625', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Scharnweberstr. 60', 'plz': '13405', 'telefon': '0 30 / 4 12 23 47', 'location': 'Apotheken - Scharnweber-Apotheke', 'latitude': '52.567869', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6832.html'}, {'longitude': '13.586341', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ehm-Welk-Str. 32', 'plz': '12619', 'telefon': '0 30 / 5 61 61 61', 'location': 'Apotheken - Scheele-', 'latitude': '52.525249', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6679.html'}, {'longitude': '13.324376', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Schlo\xdfstr. 19', 'plz': '12163', 'telefon': '0 30 / 7 91 40 88', 'location': 'Apotheken - Schildhorn-Apotheke', 'latitude': '52.460815', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6545.html'}, {'longitude': '13.348338', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Alt-Moabit 103', 'plz': '10559', 'telefon': '0 30 / 39 90 30 73', 'location': 'Apotheken - Schildhorn-Apotheke Schiller', 'latitude': '52.524699', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6296.html'}, {'longitude': '13.382368', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Prinzenallee 6', 'plz': '13357', 'telefon': '0 30 / 49 77 90-0', 'location': 'Apotheken - Schinkel-Apotheke', 'latitude': '52.552983', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6815.html'}, {'longitude': '13.216025', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Matterhornstr. 56', 'plz': '14129', 'telefon': '0 30 / 80 90 21 91', 'location': 'Apotheken - Schlachtensee-Apotheke', 'latitude': '52.438297', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6955.html'}, {'longitude': '13.284364', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Berliner Str. 6', 'plz': '13507', 'telefon': '0 30 / 43 40 87 01', 'location': 'Apotheken - Schloss Apotheke/Tegel', 'latitude': '52.588762', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6871.html'}, {'longitude': '13.567309', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rudower Str. 13', 'plz': '12557', 'telefon': '0 30 / 65 88 09 70', 'location': u'Apotheken - Schlo\xdf-Apotheke', 'latitude': '52.444118', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6667.html'}, {'longitude': '13.294492', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Breite Str. 13', 'plz': '14199', 'telefon': '0 30 / 8 23 93 30', 'location': 'Apotheken - Schmargendorfer Apotheke', 'latitude': '52.474227', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6986.html'}, {'longitude': '13.377746', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Boelckestr. 91A', 'plz': '12101', 'telefon': '0 30 / 7 85 81 60', 'location': u'Apotheken - Schr\xf6ders', 'latitude': '52.475239', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6503.html'}, {'longitude': '13.438266', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hans-Otto-Str. 42', 'plz': '10407', 'telefon': '0 30 / 42 85 03 39', 'location': 'Apotheken - Schwanen-Apotheke', 'latitude': '52.532497', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6251.html'}, {'longitude': '13.395722', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Prinzessinnenstr. 2', 'plz': '12307', 'telefon': '0 30 / 7 44 60 63', 'location': 'Apotheken - Schwarze Adler-Apotheke', 'latitude': '52.386686', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6600.html'}, {'longitude': '13.334090', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Albrechtstr. 41', 'plz': '12167', 'telefon': '0 30 / 7 91 60 97', 'location': 'Apotheken - Sedan-Apotheke', 'latitude': '52.451852', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6554.html'}, {'longitude': '13.405694', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gleimstr. 10', 'plz': '10437', 'telefon': '0 30 / 4 48 47 21', 'location': 'Apotheken - Sedina-Apotheke', 'latitude': '52.547022', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6265.html'}, {'longitude': '13.350921', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Seestr. 41', 'plz': '13353', 'telefon': '0 30 / 4 53 21 88', 'location': 'Apotheken - See-Apotheke', 'latitude': '52.549683', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6805.html'}, {'longitude': '13.359083', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wedellstr. 37', 'plz': '12249', 'telefon': '0 30 / 7 75 48 50', 'location': u'Apotheken - Sert\xfcrner', 'latitude': '52.433117', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6586.html'}, {'longitude': '13.481269', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Konrad-Wolf-Str. 76', 'plz': '13055', 'telefon': '0 30 / 9 71 14 05', 'location': u'Apotheken - Sert\xfcrner-Apotheke', 'latitude': '52.538741', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6731.html'}, {'longitude': '13.337682', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kaiser-Wilhelm-Str. 30', 'plz': '12247', 'telefon': '0 30 / 7 72 30 35', 'location': 'Apotheken - Seydlitz-Apotheke', 'latitude': '52.431664', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6580.html'}, {'longitude': '13.430861', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Greifswalder Str. 10', 'plz': '10405', 'telefon': '0 30 / 4 25 05 65', 'location': 'Apotheken - Siegfried-Apotheke', 'latitude': '52.534487', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6244.html'}, {'longitude': '13.279822', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Toeplerstr. 35', 'plz': '13627', 'telefon': '0 30 / 3 82 20 76', 'location': 'Apotheken - Siemensstadt-Apotheke', 'latitude': '52.538149', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6920.html'}, {'longitude': '13.412033', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Berliner Str. 13B', 'plz': '13187', 'telefon': '08 00 / 4 50 45 06', 'location': 'Apotheken - Signal Apotheke Inh. Marcus Dreyer', 'latitude': '52.568067', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6775.html'}, {'longitude': '13.522639', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Sch\xf6nefelder Chaussee 233', 'plz': '12524', 'telefon': '0 30 / 6 73 41 85', 'location': 'Apotheken - Sirius-Apotheke', 'latitude': '52.403294', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6652.html'}, {'longitude': '13.555991', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Oberfeldstr. 30', 'plz': '12683', 'telefon': '0 30 / 54 39 82 54', 'location': u'Apotheken - Skarab\xe4us Apotheke', 'latitude': '52.520258', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6710.html'}, {'longitude': '13.382881', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Soldiner Str. 35', 'plz': '13359', 'telefon': '0 30 / 4 91 41 57', 'location': 'Apotheken - Soldiner', 'latitude': '52.559650', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6825.html'}, {'longitude': '13.431847', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Langhansstr. 82', 'plz': '13086', 'telefon': '0 30 / 4 71 90 12', 'location': 'Apotheken - Sonnen', 'latitude': '52.554506', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6743.html'}, {'longitude': '13.484253', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Baumschulenstr. 73', 'plz': '12437', 'telefon': '0 30 / 5 32 81 70', 'location': 'Apotheken - Sonnen-Apotheke', 'latitude': '52.463266', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6633.html'}, {'longitude': '13.517729', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wilhelminenhofstr. 30', 'plz': '12459', 'telefon': '0 30 / 5 37 67 85', 'location': 'Apotheken - Sonnen-Apotheke', 'latitude': '52.461527', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6639.html'}, {'longitude': '13.601080', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hultschiner Damm 62', 'plz': '12623', 'telefon': '0 30 / 56 54 72-0', 'location': 'Apotheken - Sonnen-Apotheke', 'latitude': '52.480532', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6690.html'}, {'longitude': '13.409435', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Florastr. 44', 'plz': '13187', 'telefon': '0 30 / 48 63 73 36', 'location': 'Apotheken - Sonnen-Apotheke', 'latitude': '52.566513', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6774.html'}, {'longitude': '13.284905', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Gru\xdfdorfstr. 12', 'plz': '13507', 'telefon': '0 30 / 4 33 64 94', 'location': 'Apotheken - Sonnen-Apotheke', 'latitude': '52.588683', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6870.html'}, {'longitude': '13.524452', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Treskowallee 128', 'plz': '10318', 'telefon': '0 30 / 50 37 86 00', 'location': 'Apotheken - Sonnenschein-Apotheke', 'latitude': '52.478583', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6219.html'}, {'longitude': '13.397964', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Invalidenstr. 161', 'plz': '10115', 'telefon': '0 30 / 2 82 93 32', 'location': 'Apotheken - Sophien-Apotheke', 'latitude': '52.532517', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6152.html'}, {'longitude': '13.482713', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'K\xf6penicker Landstr. 134', 'plz': '12437', 'telefon': '0 30 / 5 32 81 63', 'location': 'Apotheken - Spree-Apotheke', 'latitude': '52.474775', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6632.html'}, {'longitude': '13.344611', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Alt-Moabit 89', 'plz': '10559', 'telefon': '0 30 / 39 90 33 80', 'location': 'Apotheken - Spree-Apotheke Moabit', 'latitude': '52.525157', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6295.html'}, {'longitude': '13.588174', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hellersdorfer Str. 77', 'plz': '12619', 'telefon': '0 30 / 5 62 21 13', 'location': 'Apotheken - Spree-Center Apotheke', 'latitude': '52.525049', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6678.html'}, {'longitude': '13.397841', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Neuenburger Str. 23', 'plz': '10969', 'telefon': '0 30 / 6 15 66 60', 'location': 'Apotheken - Spring-Apotheke', 'latitude': '52.500092', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6434.html'}, {'longitude': '13.428967', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Manteuffelstr. 105', 'plz': '10997', 'telefon': '0 30 / 6 12 49 62', 'location': 'Apotheken - Springers-Apotheke', 'latitude': '52.502286', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6442.html'}, {'longitude': '13.384914', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Alt-Tempelhof 23', 'plz': '12103', 'telefon': '0 30 / 7 51 50 59', 'location': 'Apotheken - St. Georg Apotheke', 'latitude': '52.465742', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6510.html'}, {'longitude': '13.372685', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gersdorfstr. 50', 'plz': '12105', 'telefon': '0 30 / 7 06 40 40', 'location': 'Apotheken - St. Hildegard-Apotheke', 'latitude': '52.446106', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6516.html'}, {'longitude': '13.308061', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Schlangenbader Str. 25', 'plz': '14197', 'telefon': '0 30 / 8 23 60 41', 'location': 'Apotheken - St. Rochus', 'latitude': '52.472616', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6982.html'}, {'longitude': '13.349307', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Eisenacher Str. 46', 'plz': '10823', 'telefon': '0 30 / 7 81 21 46', 'location': 'Apotheken - St.Annen', 'latitude': '52.488408', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6395.html'}, {'longitude': '13.345944', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Martin-Luther-Str. 20A', 'plz': '10777', 'telefon': '0 30 / 23 62 84 90', 'location': 'Apotheken - St.Hubertus', 'latitude': '52.497306', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6370.html'}, {'longitude': '13.369983', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Marienfelder Allee 47', 'plz': '12277', 'telefon': '0 30 / 72 32 06 15', 'location': 'Apotheken - St.Hubertus-Apotheke', 'latitude': '52.421548', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6589.html'}, {'longitude': '13.574308', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Gr\xfcnstr. 24', 'plz': '12555', 'telefon': '0 30 / 6 55 75 48', 'location': 'Apotheken - Stadt-Apotheke', 'latitude': '52.444847', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6659.html'}, {'longitude': '13.131969', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Fachinger Str. 16', 'plz': '13591', 'telefon': '0 30 / 3 66 94 81', 'location': 'Apotheken - Stadt-Apotheke', 'latitude': '52.541662', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6896.html'}, {'longitude': '13.260289', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Teltower Damm 5', 'plz': '14169', 'telefon': '0 30 / 8 11 20 61', 'location': 'Apotheken - Stadt-Apotheke', 'latitude': '52.434613', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6970.html'}, {'longitude': '13.333389', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Albrechtstr. 94', 'plz': '12167', 'telefon': '0 30 / 7 95 50 90', 'location': 'Apotheken - Stadtpark', 'latitude': '52.452290', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6553.html'}, {'longitude': '13.261916', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Clayallee 331', 'plz': '14169', 'telefon': '0 30 / 8 01 50 44', 'location': 'Apotheken - Staufen-Apotheke', 'latitude': '52.437745', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6969.html'}, {'longitude': '13.325957', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Schlo\xdfstr. 11', 'plz': '12163', 'telefon': '0 30 / 7 92 80 55', 'location': 'Apotheken - Steglitz Apotheke', 'latitude': '52.462453', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6544.html'}, {'longitude': '13.335334', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xfcllerstr. 96', 'plz': '13349', 'telefon': '0 30 / 4 51 84 34', 'location': 'Apotheken - Steinbock-Apotheke', 'latitude': '52.559791', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6797.html'}, {'longitude': '13.347027', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Stephanstr. 26', 'plz': '10559', 'telefon': '0 30 / 3 96 12 80', 'location': 'Apotheken - Stephan-Apotheke', 'latitude': '52.533620', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6294.html'}, {'longitude': '13.536902', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Allee der Kosmonauten 47', 'plz': '12681', 'telefon': '0 30 / 5 42 31 57', 'location': 'Apotheken - Sterl', 'latitude': '52.525875', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6705.html'}, {'longitude': '13.320012', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Scharnweberstr. 110', 'plz': '13405', 'telefon': '0 30 / 4 12 59 70', 'location': 'Apotheken - Stern Apotheke', 'latitude': '52.565930', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6831.html'}, {'longitude': '13.430232', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Str. 46', 'plz': '12043', 'telefon': '0 30 / 6 23 80 40', 'location': 'Apotheken - Stern-Apotheke', 'latitude': '52.483588', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6462.html'}, {'longitude': '13.498907', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Landsberger Allee 277', 'plz': '13055', 'telefon': '0 30 / 9 72 50 04', 'location': 'Apotheken - Stern-Apotheke im Allee-Center', 'latitude': '52.534352', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6730.html'}, {'longitude': '13.508900', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Sterndamm 11', 'plz': '12487', 'telefon': '0 30 / 6 36 39 98', 'location': 'Apotheken - Sterndamm-Apotheke', 'latitude': '52.452695', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6642.html'}, {'longitude': '13.146077', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Chausseestr. 13', 'plz': '14109', 'telefon': '0 30 / 8 05 13 53', 'location': 'Apotheken - Stolpe', 'latitude': '52.415925', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6954.html'}, {'longitude': '13.438183', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ganghoferstr. 1', 'plz': '12043', 'telefon': '0 30 / 6 87 18 72', 'location': 'Apotheken - Storch Apotheke', 'latitude': '52.479067', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6461.html'}, {'longitude': '13.455884', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Modersohnstr. 66', 'plz': '10245', 'telefon': '0 30 / 2 94 79 60', 'location': 'Apotheken - Stralauer Apotheke', 'latitude': '52.501056', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6191.html'}, {'longitude': '13.297218', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Suarezstr. 64', 'plz': '14057', 'telefon': '0 30 / 3 23 90 25', 'location': 'Apotheken - Suarez-Apotheke', 'latitude': '52.510532', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6940.html'}, {'longitude': '13.585193', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Wendenschlo\xdfstr. 324A', 'plz': '12557', 'telefon': '0 30 / 6 55 94 74', 'location': u'Apotheken - S\xfcd-Apotheke', 'latitude': '52.427651', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6666.html'}, {'longitude': '13.261927', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ladiusstr. 31', 'plz': '14165', 'telefon': '0 30 / 8 15 32 48', 'location': u'Apotheken - S\xfcd-Apotheke', 'latitude': '52.410889', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6963.html'}, {'longitude': '13.600478', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hultschiner Damm 24', 'plz': '12623', 'telefon': '0 30 / 56 70 23 47', 'location': u'Apotheken - S\xfcd-Apotheke Hellersdorf', 'latitude': '52.476556', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6689.html'}, {'longitude': '13.348247', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Steglitzer Damm 68', 'plz': '12169', 'telefon': '0 30 / 79 78 00 70', 'location': u'Apotheken - S\xfcdend', 'latitude': '52.449807', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6557.html'}, {'longitude': '13.270989', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Berliner Str. 43B', 'plz': '14169', 'telefon': '0 30 / 8 11 75 88', 'location': 'Apotheken - Sundgau-Apotheke', 'latitude': '52.438319', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6968.html'}, {'longitude': '13.321902', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Berliner Str. 37', 'plz': '10715', 'telefon': '0 30 / 8 61 42 11', 'location': 'Apotheken - Sylter Apotheke', 'latitude': '52.486536', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6349.html'}, {'longitude': '13.329149', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Birkbuschstr. 59', 'plz': '12167', 'telefon': '0 30 / 7 71 88 24', 'location': 'Apotheken - Tannenberg', 'latitude': '52.445885', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6552.html'}, {'longitude': '13.430273', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Emser Str. 105', 'plz': '12051', 'telefon': '0 30 / 6 25 70 35', 'location': 'Apotheken - Tasmania-Apotheke', 'latitude': '52.468434', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6480.html'}, {'longitude': '13.571710', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bruno-Taut-Str. 1', 'plz': '12524', 'telefon': '0 30 / 67 89 12 57', 'location': 'Apotheken - Taut-', 'latitude': '52.412944', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6651.html'}, {'longitude': '13.407381', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Bahnhofstr. 60', 'plz': '12305', 'telefon': '0 30 / 76 40 34 54', 'location': 'Apotheken - Tempelritter Apotheke', 'latitude': '52.386700', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6595.html'}, {'longitude': '13.350089', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xfcllerstr. 47', 'plz': '13349', 'telefon': '08 00 / 4 51 87 38', 'location': 'Apotheken - Terra Apotheke Ellengard Hoffmann', 'latitude': '52.551692', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6796.html'}, {'longitude': '13.345998', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kaiser-Wilhelm-Str. 81', 'plz': '12247', 'telefon': '0 30 / 7 74 39 19', 'location': 'Apotheken - Thalia-Apotheke', 'latitude': '52.436356', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6579.html'}, {'longitude': '13.406370', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Poststr. 25', 'plz': '10178', 'telefon': '0 30 / 24 72 27 45', 'location': 'Apotheken - Theodor-Fontane', 'latitude': '52.516771', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6169.html'}, {'longitude': '13.326775', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mainzer Str. 13', 'plz': '10715', 'telefon': '0 30 / 8 53 42 90', 'location': u'Apotheken - Th\xfcringer-Apotheke', 'latitude': '52.479871', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6348.html'}, {'longitude': '13.326121', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Markelstr. 3', 'plz': '12163', 'telefon': '0 30 / 7 91 70 91', 'location': 'Apotheken - Titania-Apotheke', 'latitude': '52.463600', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6543.html'}, {'longitude': '13.335149', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Titiseestr. 5', 'plz': '13469', 'telefon': '0 30 / 4 02 29 80', 'location': 'Apotheken - Titisee-Apotheke', 'latitude': '52.609293', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6862.html'}, {'longitude': '13.344386', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Transvaalstr. 2', 'plz': '13351', 'telefon': '0 30 / 4 51 51 21', 'location': 'Apotheken - Transvaal-Apotheke', 'latitude': '52.553808', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6802.html'}, {'longitude': '13.416763', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Thulestr. 22', 'plz': '13189', 'telefon': '0 30 / 4 72 91 96', 'location': 'Apotheken - Trelleborger Apotheke', 'latitude': '52.555069', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6784.html'}, {'longitude': '13.479614', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hobrechtsfelder Chaussee 100', 'plz': '13125', 'telefon': '0 30 / 94 10 93-0', 'location': 'Apotheken - Troll-Apotheke', 'latitude': '52.642573', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6757.html'}, {'longitude': '13.371994', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Reginhardstr. 34', 'plz': '13409', 'telefon': '0 30 / 48 09 90 77', 'location': 'Apotheken - Trommsdorff-Apotheke', 'latitude': '52.561150', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6838.html'}, {'longitude': '13.344432', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Perleberger Str. 39', 'plz': '10559', 'telefon': '0 30 / 39 73 11 73', 'location': 'Apotheken - Tucholsky Apotheke', 'latitude': '52.529401', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6293.html'}, {'longitude': '13.337793', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Turmstr. 31', 'plz': '10551', 'telefon': '0 30 / 39 40 84 90', 'location': 'Apotheken - Turm Apotheke Dr. Heidi Schindler', 'latitude': '52.526604', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6277.html'}, {'longitude': '13.323977', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kantstr. 147', 'plz': '10623', 'telefon': '0 30 / 3 13 78 90', 'location': 'Apotheken - Uhland', 'latitude': '52.505664', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6313.html'}, {'longitude': '13.426858', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hermannstr. 61', 'plz': '12049', 'telefon': '0 30 / 62 70 93 73', 'location': 'Apotheken - Ulrich-Apotheke', 'latitude': '52.475983', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6476.html'}, {'longitude': '13.427493', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'B\xfcrknerstr. 31', 'plz': '12047', 'telefon': '0 30 / 6 23 68 30', 'location': 'Apotheken - Undine-Apotheke', 'latitude': '52.493441', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6473.html'}, {'longitude': '13.355726', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Senftenberger Ring 17', 'plz': '13439', 'telefon': '0 30 / 4 16 20 82', 'location': 'Apotheken - Universum-Apotheke', 'latitude': '52.599638', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6851.html'}, {'longitude': '13.415749', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Urbanstr. 39', 'plz': '10967', 'telefon': '0 30 / 69 40 93 43', 'location': 'Apotheken - Urban-Apotheke', 'latitude': '52.491007', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6424.html'}, {'longitude': '13.368165', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Marienfelder Allee 75', 'plz': '12277', 'telefon': '0 30 / 72 32 06 35', 'location': 'Apotheken - Ursus-Apotheke', 'latitude': '52.419432', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6588.html'}, {'longitude': '13.363044', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Maxstr. 13', 'plz': '13347', 'telefon': '0 30 / 4 55 21 31', 'location': 'Apotheken - Utrechter Apotheke', 'latitude': '52.550392', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6789.html'}, {'longitude': '13.503778', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Zingster Str. 10', 'plz': '13051', 'telefon': '0 30 / 92 79 97 22', 'location': 'Apotheken - Valentia-Apotheke', 'latitude': '52.566263', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6722.html'}, {'longitude': '13.426026', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Achtermannstr. 21', 'plz': '13187', 'telefon': '0 30 / 4 74 65 03', 'location': 'Apotheken - Vesalius-Apotheke', 'latitude': '52.578461', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6773.html'}, {'longitude': '13.491860', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wiltbergstr. 34', 'plz': '13125', 'telefon': '0 30 / 9 48 00 81-0', 'location': 'Apotheken - Viereck-Apotheke', 'latitude': '52.637238', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6756.html'}, {'longitude': '13.378337', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Manteuffelstr. 64', 'plz': '12103', 'telefon': '0 30 / 7 51 77 50', 'location': 'Apotheken - Viktoria-Apotheke', 'latitude': '52.464190', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6509.html'}, {'longitude': '13.350011', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Seestr. 99', 'plz': '13353', 'telefon': '0 30 / 4 51 75 47', 'location': 'Apotheken - Virchow-Apotheke', 'latitude': '52.549658', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6804.html'}, {'longitude': '13.432622', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Str. 66', 'plz': '12043', 'telefon': '0 30 / 62 73 21 50', 'location': u'Apotheken - Vita Apotheke im Forum Neul\xf6lln Dr. Djamileh Wag', 'latitude': '52.482491', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6460.html'}, {'longitude': '13.407972', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Schivelbeiner Str. 33', 'plz': '10439', 'telefon': '0 30 / 4 45 95 39', 'location': 'Apotheken - Vita-Apotheke', 'latitude': '52.551022', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6271.html'}, {'longitude': '13.515204', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Grevesm\xfchlener Str. 18', 'plz': '13059', 'telefon': '0 30 / 92 49 00 70', 'location': 'Apotheken - Vitalis-Apotheke', 'latitude': '52.568838', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6741.html'}, {'longitude': '13.297164', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Kurf\xfcrstendamm 142', 'plz': '10709', 'telefon': '0 30 / 89 09 26 85', 'location': 'Apotheken - Waage-Apotheke', 'latitude': '52.498066', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6338.html'}, {'longitude': '13.157579', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'K\xf6nigstr. 57B', 'plz': '14109', 'telefon': '0 30 / 8 05 44 70', 'location': 'Apotheken - Wannsee-Apotheke', 'latitude': '52.419284', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6953.html'}, {'longitude': '13.452336', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Warschauer Str. 16', 'plz': '10243', 'telefon': '0 30 / 2 96 22 78', 'location': 'Apotheken - Warschauer-Apotheke', 'latitude': '52.512408', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6180.html'}, {'longitude': '13.505138', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Egon-Erwin-Kisch-Str. 32', 'plz': '13059', 'telefon': '0 30 / 9 29 80 17', 'location': 'Apotheken - Wartenberger Apotheke', 'latitude': '52.573196', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6740.html'}, {'longitude': '13.353468', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xfcllerstr. 139', 'plz': '13353', 'telefon': '0 30 / 45 47 82-0', 'location': u'Apotheken - Wedding Apotheke Dr. A.M\xfcller-de Ahna', 'latitude': '52.549478', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6803.html'}, {'longitude': '13.495899', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Weitlingstr. 58', 'plz': '10317', 'telefon': '0 30 / 52 27 97 30', 'location': 'Apotheken - Weitling-Apotheke', 'latitude': '52.506057', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6212.html'}, {'longitude': '13.524583', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Welsestr. 56', 'plz': '13057', 'telefon': '0 30 / 96 20 61 30', 'location': 'Apotheken - Welse-Apotheke', 'latitude': '52.564839', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6737.html'}, {'longitude': '13.426127', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hermannstr. 52', 'plz': '12049', 'telefon': '0 30 / 6 22 10 66', 'location': 'Apotheken - Werbellin-Apotheke Inh. Dr. Knoll', 'latitude': '52.477744', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6475.html'}, {'longitude': '13.188765', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Seegefelder Str. 60', 'plz': '13583', 'telefon': '0 30 / 3 33 26 90', 'location': 'Apotheken - West-Apotheke', 'latitude': '52.537158', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6884.html'}, {'longitude': '13.279179', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Spandauer Damm 119', 'plz': '14050', 'telefon': '0 30 / 3 02 66 72', 'location': 'Apotheken - Westend-Apotheke', 'latitude': '52.518241', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6927.html'}, {'longitude': '13.334762', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Berliner Str. 161', 'plz': '10715', 'telefon': '0 30 / 8 54 18 47', 'location': 'Apotheken - Wettiner', 'latitude': '52.487864', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6347.html'}, {'longitude': '13.417168', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wichertstr. 66', 'plz': '10439', 'telefon': '0 30 / 4 45 84 55', 'location': 'Apotheken - Wichert-Apotheke', 'latitude': '52.550037', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6270.html'}, {'longitude': '13.428799', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Pankower Str. 1', 'plz': '13127', 'telefon': '0 30 / 4 76 70 60', 'location': 'Apotheken - Wiegemann-Apotheke', 'latitude': '52.585093', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6763.html'}, {'longitude': '13.319521', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'S\xfcdwestkorso 59', 'plz': '14197', 'telefon': '0 30 / 8 22 39 20', 'location': 'Apotheken - Wiesbadener-Apotheke', 'latitude': '52.471483', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6981.html'}, {'longitude': '13.440090', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Sonnenallee 105', 'plz': '12045', 'telefon': '0 30 / 6 87 21 24', 'location': 'Apotheken - Wildenbruchapotheke', 'latitude': '52.481814', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6469.html'}, {'longitude': '13.438186', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Str. 117', 'plz': '12043', 'telefon': '0 30 / 68 80 94 43', 'location': 'Apotheken - Wilhelm-Busch-Apotheke', 'latitude': '52.478167', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6459.html'}, {'longitude': '13.525406', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wilhelminenhofstr. 51', 'plz': '12459', 'telefon': '0 30 / 5 35 02 46', 'location': 'Apotheken - Wilhelminenhof-Apotheke', 'latitude': '52.458933', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6638.html'}, {'longitude': '13.435491', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hauptstr. 14', 'plz': '13158', 'telefon': '0 30 / 9 16 51 88', 'location': 'Apotheken - Wilhelmsruher-Apotheke', 'latitude': '52.586354', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6770.html'}, {'longitude': '13.427391', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Winsstr. 45', 'plz': '10405', 'telefon': '0 30 / 4 43 93 90', 'location': 'Apotheken - WINS-Apotheke', 'latitude': '52.536103', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6243.html'}, {'longitude': '13.421336', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Wisbyer Str. 16-17', 'plz': '10439', 'telefon': '0 30 / 44 71 45 55', 'location': 'Apotheken - Wisbyer Inh. Hinnerk Ritter', 'latitude': '52.552855', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6269.html'}, {'longitude': '13.355835', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Paulstr. 23', 'plz': '10557', 'telefon': '0 30 / 3 91 86 13', 'location': "Apotheken - Wissmann's", 'latitude': '52.520685', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6291.html'}, {'longitude': '13.373505', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Burgemeisterstr. 34', 'plz': '12103', 'telefon': '0 30 / 7 52 30 45', 'location': 'Apotheken - Wittekind-Apotheke', 'latitude': '52.457880', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6508.html'}, {'longitude': '13.344083', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Grunewaldstr. 40', 'plz': '10825', 'telefon': '0 30 / 21 47 96 00', 'location': 'Apotheken - Wittelsbacher Apotheke zu St.Nikolaus', 'latitude': '52.489010', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6396.html'}, {'longitude': '13.282732', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kaiserdamm 24', 'plz': '14057', 'telefon': '0 30 / 30 11 97-0', 'location': 'Apotheken - Witzleben', 'latitude': '52.510164', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6939.html'}, {'longitude': '13.321828', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Grolmanstr. 51', 'plz': '10623', 'telefon': '0 30 / 3 13 98 85', 'location': 'Apotheken - Wotan am Savignyplatz', 'latitude': '52.506671', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6312.html'}, {'longitude': '13.432133', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Eisenbahnstr. 5', 'plz': '10997', 'telefon': '0 30 / 6 12 45 93', 'location': 'Apotheken - Wrangel-Apotheke', 'latitude': '52.501912', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6441.html'}, {'longitude': '13.571101', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Garzauer Str. 10', 'plz': '12683', 'telefon': '0 30 / 5 64 88 82', 'location': 'Apotheken - WUHLETAL APOTHEKE', 'latitude': '52.527397', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6709.html'}, {'longitude': '13.362577', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Gustav-M\xfcller-Str. 48', 'plz': '10829', 'telefon': '0 30 / 7 82 86 70', 'location': 'Apotheken - Zedern-Apotheke', 'latitude': '52.485393', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6409.html'}, {'longitude': '13.427972', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Prenzlauer Allee 173', 'plz': '10409', 'telefon': '0 30 / 4 45 82 30', 'location': 'Apotheken - Zelter Apotheke', 'latitude': '52.546519', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6255.html'}, {'longitude': '13.163447', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Obstallee 28-30', 'plz': '13593', 'telefon': '0 30 / 3 63 36 36', 'location': 'Apotheken - Zentrum Apotheke', 'latitude': '52.521548', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6899.html'}, {'longitude': '13.183699', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Zeppelinstr. 36', 'plz': '13583', 'telefon': '0 30 / 3 72 86 32', 'location': 'Apotheken - Zeppelin-Apotheke', 'latitude': '52.543336', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6883.html'}, {'longitude': '13.293401', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ziekowstr. 112', 'plz': '13509', 'telefon': '0 30 / 4 33 66 18', 'location': 'Apotheken - Ziekow-Apotheke', 'latitude': '52.588485', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6877.html'}, {'longitude': '13.386137', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Gro\xdfbeerenstr. 11', 'plz': '10963', 'telefon': '0 30 / 2 16 50 26', 'location': 'Apotheken - Zieten Apotheke', 'latitude': '52.501272', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6419.html'}, {'longitude': '13.398301', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Brunnenstr. 27', 'plz': '10119', 'telefon': '0 30 / 4 49 21 43', 'location': 'Apotheken - Zions Apotheke', 'latitude': '52.534268', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6166.html'}, {'longitude': '13.427851', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Lenaustr. 19', 'plz': '12047', 'telefon': '0 30 / 6 23 24 96', 'location': 'Apotheken - Zum goldenen Anker', 'latitude': '52.490246', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6472.html'}, {'longitude': '13.394317', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gneisenaustr. 92', 'plz': '10961', 'telefon': '0 30 / 6 91 47 52', 'location': 'Apotheken - Zum goldenen Einhorn', 'latitude': '52.491800', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6411.html'}, {'longitude': '13.424423', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kottbusser Damm 70', 'plz': '10967', 'telefon': '0 30 / 6 93 49 56', 'location': u'Apotheken - Zum goldenen L\xf6wen', 'latitude': '52.489533', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6423.html'}, {'longitude': '13.411641', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Kastanienallee 2', 'plz': '10435', 'telefon': '0 30 / 4 48 51 81', 'location': 'Apotheken - Zum Kreuz', 'latitude': '52.540389', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6262.html'}, {'longitude': '13.472762', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Sonnenallee 332', 'plz': '12057', 'telefon': '0 30 / 6 85 22 22', 'location': 'Apotheken - Zur Goldenen Kugel', 'latitude': '52.464775', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6490.html'}, {'longitude': '13.279204', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Berliner Str. 94', 'plz': '14169', 'telefon': '0 30 / 8 12 10 50', 'location': u'Apotheken - Zur M\xfchle', 'latitude': '52.440677', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6967.html'}, {'longitude': '13.308546', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Breitenbachplatz 10', 'plz': '14195', 'telefon': '0 30 / 89 79 99-0', 'location': 'Apotheken - Zwilling-Apotheke', 'latitude': '52.466462', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6977.html'}, {'longitude': '13.420183', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Raumerstr. 14A', 'plz': '10437', 'telefon': '0 30 / 4 41 90 90', 'location': 'Apotheken am Helmholtzplatz', 'latitude': '52.542111', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6264.html'}, {'longitude': '13.465775', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Sonntagstr. 12', 'plz': '10245', 'telefon': '0 30 / 2 91 62 12', 'location': 'Apotheken am Ostkreuz Inh. Mehrpour', 'latitude': '52.506167', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6190.html'}, {'longitude': '13.479686', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Blankenburger Chaussee 88-89', 'plz': '13125', 'telefon': '0 30 / 94 38 13 00', 'location': 'Apotheken family-Apotheke in Karow', 'latitude': '52.607987', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6755.html'}, {'longitude': '13.327576', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Schlo\xdfstr. 1', 'plz': '12163', 'telefon': '0 30 / 7 91 17 05', 'location': 'Apotheken forum', 'latitude': '52.464296', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6542.html'}, {'longitude': '13.456155', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Elsenstr. 111', 'plz': '12435', 'telefon': '0 30 / 53 21 22 01', 'location': 'Apotheken im Park-Center', 'latitude': '52.490590', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6626.html'}, {'longitude': '13.414379', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'Sch\xf6nhauser Allee 79', 'plz': '10439', 'telefon': '0 30 / 44 73 47 52', 'location': 'Arcaden Apotheke', 'latitude': '52.552113', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6268.html'}, {'longitude': '13.535076', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gensinger Str. 83', 'plz': '10315', 'telefon': '0 30 / 51 09 72 70', 'location': 'Beethoven Apotheke Dr. Brandt', 'latitude': '52.511591', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6207.html'}, {'longitude': '13.402999', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Rosenthaler Str. 46/47', 'plz': '10178', 'telefon': '030 / 282 78 76', 'location': 'Berolina-Apotheke', 'latitude': '52.524451', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6174.html'}, {'longitude': '13.625326', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'B\xf6lschestr. 76', 'plz': '12587', 'telefon': '0 30 / 64 32 86 07', 'location': u'B\xf6lsche-Apotheke', 'latitude': '52.456062', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6673.html'}, {'longitude': '13.163447', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Obstallee 28', 'plz': '13593', 'telefon': '0 30 / 36 40 45 01', 'location': 'Bracht', 'latitude': '52.521548', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6898.html'}, {'longitude': '13.126431', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Sakrower Landstr. 112A', 'plz': '14089', 'telefon': '0 30 / 3 61 00 66', 'location': 'Bundesverband der Angestellten in Apotheken (BVA)', 'latitude': '52.446192', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6950.html'}, {'longitude': '13.3157553', 'url': 'http://www.central-apotheke-berlin-lichterfelde.de', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hindenburgdamm 94A', 'plz': '12203', 'telefon': '030/8342046', 'location': 'Central-Apotheke', 'latitude': '52.4415705', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6564.html'}, {'longitude': '13.612175', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'H\xf6nower Str. 95A', 'plz': '12623', 'telefon': '030/9918153', 'location': 'DocMorris Apotheke Mahlsdorf', 'latitude': '52.513416', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6692.html'}, {'longitude': '13.288286', 'url': '', 'ort': 'Berlin Frohnau', 'adresse': 'Ludolfingerplatz 2', 'plz': '13465', 'telefon': '030 / 406 32 891', 'location': 'Elch-Apotheke', 'latitude': '52.632846', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6856.html'}, {'longitude': '13.549540', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'D\xf6rpfeldstr. 52', 'plz': '12489', 'telefon': '030/670526-0', 'location': 'Elefanten - Apotheke', 'latitude': '52.438376', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6645.html'}, {'longitude': '13.621992', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Uhlandstr. 28', 'plz': '10719', 'telefon': '030 / 881 44 81', 'location': 'Fontane-Apotheke', 'latitude': '52.378884', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6365.html'}, {'longitude': '13.388488', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Mariendorfer Damm 165', 'plz': '12107', 'telefon': '030/743046660', 'location': 'Fritz-Apotheke', 'latitude': '52.437195', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6500.html'}, {'longitude': '13.414810', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Stargarder Str. 79', 'plz': '10437', 'telefon': '0 30 / 4 45 95 67', 'location': 'Gethsemane Apotheke', 'latitude': '52.547546', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6263.html'}, {'longitude': '13.307653', 'url': 'http://www.grueneapo.de', 'ort': 'Berlin Charlottenburg', 'adresse': 'Kantstr. 55', 'plz': '10627', 'telefon': '0 30 / 313 99 60', 'location': u'Gr\xfcne Apotheke', 'latitude': '52.506731', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6327.html'}, {'longitude': '13.386375', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Prinzenallee 51', 'plz': '13359', 'telefon': '0 30 / 49 77 11 81', 'location': 'Heinrich-Zille-Apotheke', 'latitude': '52.558998', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6824.html'}, {'longitude': '13.4347287', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Sonnenallee 65', 'plz': '12045', 'telefon': '030/6232422', 'location': 'Helios-Apotheke', 'latitude': '52.4844338', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6471.html'}, {'longitude': '13.305453', 'url': '', 'ort': 'Berlin Hermsdorf', 'adresse': 'Heinsestr. 47', 'plz': '13467', 'telefon': '0 30 / 4 04 12 89', 'location': 'Hirsch', 'latitude': '52.618640', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6861.html'}, {'longitude': '13.309123', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Otto-Suhr-Allee 89', 'plz': '10585', 'telefon': '0 30 / 34 79 74-0', 'location': 'Hof-Apotheke', 'latitude': '52.516470', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6301.html'}, {'longitude': '13.4221924', 'url': 'http://www.immanuel-apotheke-berlin.de', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Immanuelkirchstr. 2', 'plz': '10405', 'telefon': '030/40056757', 'location': 'Immanuel-Apotheke', 'latitude': '52.5331044', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6247.html'}, {'longitude': '13.604751', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Stendaler Str. 24', 'plz': '12627', 'telefon': '0 30 / 9 93 91 69', 'location': 'Kastanien Apotheke Robert Roggenbuck', 'latitude': '52.538087', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6694.html'}, {'longitude': '13.496884', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Alt-Rudow 70', 'plz': '12355', 'telefon': '0 30 / 6 63 10 51', 'location': 'Kloster-Apotheke Rudow', 'latitude': '52.416690', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6617.html'}, {'longitude': '13.3689830', 'url': 'http://www.kolberger-apotheke.de', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gerichtstr. 18', 'plz': '13347', 'telefon': '030/4617848', 'location': 'Kolberger Apotheke', 'latitude': '52.5444290', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6790.html'}, {'longitude': '13.3112825', 'url': 'http://www.konstanzer-apotheke.de', 'ort': 'Berlin Wilmersdorf', 'adresse': 'Konstanzer Str. 9', 'plz': '10707', 'telefon': '030/8827417', 'location': 'Konstanzer Apotheke', 'latitude': '52.4963621', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6332.html'}, {'longitude': '13.331373', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Joachimstaler Str. 6', 'plz': '10632', 'telefon': '030/88774779', 'location': 'Kranzler Apotheke', 'latitude': '52.504833', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6314.html'}, {'longitude': '13.3701997', 'url': 'http://www.lessing-apotheke-berlin.de', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Reinickendorfer Str. 12', 'plz': '13347', 'telefon': '030/4652145', 'location': 'Lessing-Apotheke', 'latitude': '52.5422483', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6904.html'}, {'longitude': '13.3701997', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Reinickendorfer Str. 12', 'plz': '13347', 'telefon': '030 / 465 21 45', 'location': 'Lessing-Apotheke Berlin', 'latitude': '52.5422483', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6818.html'}, {'longitude': '13.2956205', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Drakestr. 44', 'plz': '12205', 'telefon': '030/8331905', 'location': 'Lichterfelder Adler-Apotheke', 'latitude': '52.4439145', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6567.html'}, {'longitude': '13.3846154', 'url': 'http://www.apolotus.de', 'ort': 'Berlin Tempelhof', 'adresse': 'Friedrich-Wilhelm-Str. 13', 'plz': '12099', 'telefon': '030/219 600 30', 'location': 'Lotus Apotheke', 'latitude': '52.4581445', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/21341.html'}, {'longitude': '13.287325', 'url': 'http://www.ludolfinger-apotheke.de', 'ort': 'Berlin Frohnau', 'adresse': 'Ludolfingerplatz 8', 'plz': '13465', 'telefon': '030 / 401 10 33', 'location': 'Ludolfinger Apotheke', 'latitude': '52.632470', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6855.html'}, {'longitude': '13.428709', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Karl-Marx-Str. 27', 'plz': '12043', 'telefon': '0 30 / 62 73 72 65', 'location': 'Markus Apotheke', 'latitude': '52.484486', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6457.html'}, {'longitude': '13.3817000', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Prinzenallee 90', 'plz': '13357', 'telefon': '030/49905806', 'location': 'Max Liebermann Apotheke', 'latitude': '52.5529300', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/21363.html'}, {'longitude': '13.468753', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'B\xe4nschstr. 74', 'plz': '10247', 'telefon': '0 30 / 41 72 46 53', 'location': 'Mirbach Apotheke', 'latitude': '52.517521', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6196.html'}, {'longitude': '13.308240', 'url': '', 'ort': 'Berlin Hermsdorf', 'adresse': 'Heinsestr. 25', 'plz': '13467', 'telefon': '0 30 / 4 04 49 45', 'location': 'Neptun', 'latitude': '52.615688', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6860.html'}, {'longitude': '13.4967446', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Gotlindestr. 49', 'plz': '10365', 'telefon': '030/5509195', 'location': 'Nibelungen-Apotheke', 'latitude': '52.5182282', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6228.html'}, {'longitude': '13.289965', 'url': '', 'ort': 'Berlin Frohnau', 'adresse': 'Zeltinger Platz 7', 'plz': '13465', 'telefon': '0 30 / 4 01 10 58', 'location': 'Park-Apotheke', 'latitude': '52.633944', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6854.html'}, {'longitude': '13.2888400', 'url': 'http://www.rathaus-apotheke-berlin.de', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Berkaer Str. 6', 'plz': '14199', 'telefon': '030/8261586', 'location': 'Rathaus Apotheke Schmargendorf', 'latitude': '52.4769300', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6988.html'}, {'longitude': '13.616831', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'D\xf6belner Str. 4A', 'plz': '12627', 'telefon': '0 30 / 21 75 10 50', 'location': 'Rechenzentrum f.Bln.Apotheken Stein & Reichwald GmbH', 'latitude': '52.529677', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6693.html'}, {'longitude': '13.342286', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Welserstr. 24', 'plz': '10777', 'telefon': '0 30 / 23 50 45-0', 'location': 'Regenbogen-Apotheke Inh. Volker Horstmeyer', 'latitude': '52.498993', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6369.html'}, {'longitude': '13.261236', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Reichsstr. 82', 'plz': '14052', 'telefon': '0 30 / 3 04 26 50', 'location': 'Reichs-Apotheke Inh. Rainer Jacobi', 'latitude': '52.515846', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6930.html'}, {'longitude': '13.4593147', 'url': 'http://www.rennbahn-apotheke.de', 'ort': 'Berlin Weisensee', 'adresse': 'Rennbahnstr. 22-23', 'plz': '13086', 'telefon': '030/9253104', 'location': 'Rennbahn Apotheke', 'latitude': '52.5601133', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6745.html'}, {'longitude': '13.434242', 'url': 'http://www.reseda-apotheke.de', 'ort': 'Berlin Weissensee Pankow', 'adresse': 'Gustav-Adolf-Str. 14', 'plz': '13086', 'telefon': '030/9263148', 'location': 'Reseda-Apotheke', 'latitude': '52.553400', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6744.html'}, {'longitude': '13.3825262', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Manfred-von-Richthofen-Str. 15', 'plz': '12101', 'telefon': '030/7852793', 'location': 'Richthofen Apotheke', 'latitude': '52.4832145', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6504.html'}, {'longitude': '13.583337', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': u'M\xfcggelheimer Str. 17B', 'plz': '12555', 'telefon': '08 00 / 6 54 70 27', 'location': 'Santorio - Apotheke', 'latitude': '52.442046', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6658.html'}, {'longitude': '13.498118', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Siegfriedstr. 9', 'plz': '10365', 'telefon': '0 30 / 5 58 88 44', 'location': 'Siegfried-Apotheke', 'latitude': '52.513874', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6226.html'}, {'longitude': '13.302084', 'url': '', 'ort': 'Berlin Hermsdorf', 'adresse': 'Fellbacher Str. 17', 'plz': '13467', 'telefon': '0 30 / 4 04 74 72', 'location': 'Spitzweg', 'latitude': '52.617143', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6859.html'}, {'longitude': '13.282491', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Alt-Tegel 5', 'plz': '13507', 'telefon': '0 30 / 4 33 97 85', 'location': 'Spree-Apotheke', 'latitude': '52.589702', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6869.html'}, {'longitude': '13.304367', 'url': 'http://www.stern-apotheke-berlin.de', 'ort': 'Berlin Charlottenburg', 'adresse': 'Kantstr. 107', 'plz': '10627', 'telefon': '030/324 33 21', 'location': 'Stern-Apotheke', 'latitude': '52.506688', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6323.html'}, {'longitude': '13.488987', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Baumschulenstr. 96', 'plz': '12437', 'telefon': '0 30 / 53 02 78 66', 'location': 'Stern-Apotheke', 'latitude': '52.467170', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6631.html'}, {'longitude': '13.337965', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Hauptstr. 76', 'plz': '12159', 'telefon': '0 30 / 8 51 20 31', 'location': 'Stier-Apotheke Dr. Elke Langner', 'latitude': '52.473840', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6531.html'}, {'longitude': '13.300903', 'url': '', 'ort': 'Berlin Hermsdorf', 'adresse': 'Schulzendorfer Str. 70', 'plz': '13467', 'telefon': '0 30 / 4 31 32 04', 'location': 'Storchen', 'latitude': '52.611229', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6858.html'}, {'longitude': '13.3979694', 'url': 'http://www.tauern-apotheke.de', 'ort': 'Berlin Mariendorf', 'adresse': 'Albulaweg 29', 'plz': '12107', 'telefon': '030/7411234', 'location': 'Tauern-Apotheke', 'latitude': '52.4237752', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6517.html'}, {'longitude': '13.419756', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Nahariyastr. 27', 'plz': '12309', 'telefon': '0 30 / 7 45 60 07', 'location': 'Teltow Apotheke', 'latitude': '52.393247', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6602.html'}, {'longitude': '13.526284', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ehrenfelsstr. 46', 'plz': '10318', 'telefon': '0 30 / 50 01 26 14', 'location': 'Treskow-Apotheke Inh. Thorsten Alm', 'latitude': '52.482300', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6218.html'}, {'longitude': '13.313384', 'url': 'http://www.waldsee-apotheke.de', 'ort': 'Berlin Hermsdorf', 'adresse': 'Berliner Str. 41', 'plz': '13467', 'telefon': '030 / 404 10 45', 'location': 'Waldsee-Apotheke', 'latitude': '52.620841', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6857.html'}, {'longitude': '13.543778', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Ehrenfelder Str. 30', 'plz': '12524', 'telefon': '0 30 / 67 89 06 06', 'location': 'Weiden-Apotheke am Ehrenfelderplatz', 'latitude': '52.402143', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6650.html'}, {'longitude': '13.3395606', 'url': 'http://www.wielandapo.de', 'ort': 'Berlin Friedenau', 'adresse': 'Bahnhofstr. 1', 'plz': '12159', 'telefon': '030/8522859', 'location': 'Wieland-Apotheke', 'latitude': '52.4700576', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6530.html'}, {'longitude': '13.587347', 'url': '', 'ort': 'Berlin', 'adresse': 'Pablo-Neruda-Str. 2', 'plz': '12559', 'telefon': '0 30 / 65 49 99 19', 'location': 'Wilhelm Voigt Apotheke', 'latitude': '52.441076', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/6672.html'}, {'longitude': '13.3453800', 'url': '', 'ort': 'Berlin Reinickendorf', 'adresse': 'Gotthard Str. 27', 'plz': '13407', 'telefon': '030-4959979', 'location': 'Wilhelm-Tell-Apotheke', 'latitude': '52.5665300', 'detail_url': 'http://www.med-kolleg.de/apotheken/21367.html'}]

Data

Downloaded 2 times by MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (213 KB) Use the API

rows 10 / 838

location adresse plz ort telefon longitude latitude detail_url url uid
Amalien-Apotheke
Berliner Allee 196
13088
Berlin
030/9250345
13.467560
52.555815
12346
Amsterdamer Apotheke,
Amsterdamer Str. 25
13347
Berlin
0 30 / 4 55 86 65
13.354624
52.549794
12347
Amtsfeld Apotheke
Salvador Allende Str. 2-8
12559
Berlin Köpenick
030 / 6 54 00 51
13.593570
52.441007
12348
Apotheke - am Bundesplatz 3
Bundesplatz 3
10715
Berlin
0 30 / 85 40 56 70
13.327956
52.479722
12349
Apotheke - des Westens
Tauentzienstr. 2
10789
Berlin
0 30 / 21 91 29-0
13.341332
52.502455
12350
Apotheke - Zum Elefanten
Karl-Marx-Str. 150
12043
Berlin
0 30 / 6 87 50 79
13.439283
52.476290
12351
Apotheke - Zum Phönix
Hermannstr. 164
12051
Berlin
0 30 / 6 25 70 29
13.430342
52.469190
12352
Apotheke - zur Sonne Inh. Stefanie Ziemdorf
Prinzenstr. 96
10969
Berlin
0 30 / 61 60 94 50
13.408548
52.500872
12353
Apotheke Alt Buckow
Alt-Buckow 9
12349
Berlin
0 30 / 6 25 90 26
13.435671
52.423247
12354
Apotheke am Amtsgericht
Kantstr. 80
10627
Berlin
030 / 31 80 34 19
13.297018
52.506845
12355

Statistics

Average successful run time: 17 minutes

Total run time: 33 minutes

Total cpu time used: less than 20 seconds

Total disk space used: 235 KB

History

  • Manually ran revision 64ce7ccd and completed successfully .
    nothing changed in the database
  • Manually ran revision 64ce7ccd and completed successfully .
    nothing changed in the database
  • Created on morph.io

Scraper code

apo_berlin_liste_2