2 scrapers

Python
TwitterHashtagAnalysis
Twitter Hashtag WhereIsmyName
Ruby
MT
#whereismyname