1 scraper

Python
statkraft_pps
statkraft powerplant data