3 scrapers

Python
statsregnskapet
PDF Scraper Intro
styrevervregisteret
Python
maktbasen