3 scrapers

errored nndbdatabase
sydney
nndbdata
sydney
errored nndb
testing