4 scrapers

Python
Test2

data.gov.uk

Python
errored Test3
Python
errored Tutorialscraper
Python
Test